Декларация на ПП „Зелено движение“ в подкрепа на Габриела Банкова и в защита на транссексуалните и интерсексуалните хора в България

Водена от принципа на равнопоставеността, недискриминацията и защитата на основните права, политическа партия „Зелено движение“ изразява своята подкрепа за осигуряване на лични документи, отразяващи реалното състояние, както и достъп до социални услуги и упражняване на гражданство за всички граждани на Република България, включително транссексуалните хора. Нуждата от политически действия бе доказана от случая Габриела Банкова – 32-годишна транс жена, която в продължение на повече от две седмици през ноември 2023 г. протестираше с гладна стачка пред Съдебната палата заради отказа на Софийски районен съд да уважи нейната молба за документално отразяване на смяната на пола в актовете за гражданско състояние.

Габриела е сред българските граждани, чиято полова идентичност не съответства на пола, определен при раждането им, и които са обект на дискриминация и стигматизация не само в рамките на обществото , но и от страна на държавните институции. Поради несъответствието между пола, посочен в личната карта на Габриела, и нейния външен вид, тя се сблъсква със сериозни пречки в ежедневния си живот, като отказ на достъп до здравни услуги, трудности при сключване на трудови договори, наемане на жилище и др. 

Оказва се, че българските институции, вместо да решават, задълбочават проблемите пред гражданите от сексуалните малцинства.

Тълкувателното решение на  Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (тълкувателно дело № 2/2020 г.), постановено на 20.02.2023 г., прекратява възможността за юридическа промяна на пола с мотив, че такава промяна е в „колизия с установени морални и/или религиозни норми и принципи“. На практика това прави невъзможен достъпа до правосъдие за хора като Габриела, тъй като всяка молба за промяна на пола оттук нататък би била априори отхвърлена от съда.

Считаме, че мотивите на решението са в противоречие с концепцията за светската държава. Те са в разрез и с основното човешко право на личен живот, прогласено от чл. 8 на Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

Решения, които се основават на религиозни аргументи, вместо на обективни правни принципи, застрашават равноправието и неприкосновеността на личните права.

Смятаме, че отказът да бъдат издадени лични документи, съответстващи на актуалното състояние на транссексуалните и интерсексуалните лица, представлява вид санкция за тяхно действие, определяно от съда като неморално, и ги поставя в неравноправно положение и социално изключване. Отказът нарушава основни човешки права, утвърдени в националното и в международното законодателство.

Припомняме, че България вече е осъждана 2 пъти от Европейския съд по правата на човека заради отказа на българските съдилища да допуснат юридическа промяна на пола (Я.Т. срещу България от 2020 г. и П.Х. срещу България от 2022 г.).

Известна надежда за промяна на съдебната практика и правно мислене създава особеното мнение на почти половината (21 от 44) от съдиите, подписали Тълкувателно решение № 2/2020 г. от 20.02.2023 г. на ОСГК на ВКС. Те споделят разбирането, че следва да се допуска „правна промяна на пола на транссексуален човек, като се съобразят  характерните особености на всеки конкретен случай и наличието на баланс между обществените и личните интереси.” Напомняме, че в 49-то Народно събрание на 27/11/2023 г. е внесен законопроект на Министерския съвет за изменение на Закона за българските лични документи.  ПП „Зелено движение“ ще внесе предложение за промени, с което се допълва и Законът за гражданската регистрация, така че и двата закона да допускат промяна на личните документи в следствие на промяна на пола. По този начин се избягва колизията между двата законодателни акта, посочена в Тълкувателното решение на ВКС.

Политическа партия „Зелено движение“ призовава също българските институции към незабавни законодателни мерки, които да създадат правна яснота и процедура за юридическа промяна на пола в съответствие с Резолюция 2048 (2015) на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, така че да осигурят пълноценното упражняване на граждански, здравни и социални права за всички граждани на Република България в съответствие с принципите на международната защита на човешките права и демократичните практики.

ПП „Зелено движение“ настоява за въвеждане на антидискриминационни мерки, с които  да се гарантират правата на сексуалните малцинства. Това включва също приемане на законодателство срещу престъпленията от омраза и срещу словото на омраза въз основа на половата идентичност, както и провеждането на образователни кампании, особено сред правоприлагащите органи. Този процес трябва да се случва с активното  участие на хората от сексуалните малцинства и организациите, работещи за защита на правата им.

В заключение, вземайки повод от казуса с документите за самоличност на Габриела Банкова, ПП „Зелено движение“ изразява дълбока загриженост за по-общия нерешен проблем с личните карти на нарастващ брой български граждани, които по различни социални и административни причини са оставени да живеят без документи. По данни на МВР, получени от граждански организации по реда на Закона за достъп до обществена информация, техният брой към юли 2023 г. е надхвърлял 180 000. Липсата на документи обрича тези български граждани на затруднен достъп до здравеопазване, работа, социални услуги и основни граждански права.

В съответствие с чл. 4 на Конституцията на Република България, който гарантира живота, достойнството и правата на личността, призоваваме за спешни мерки за решаване на посочения проблем и осигуряване на равни права и възможности за всички български граждани.