Кои сме ние?

Ние сме Зелено движение

– активни граждани, защитници на природата и хора, поели отговорността за собствения си живот и гледащи към бъдещето. Хора, знаещи какво искат и как да го постигнат. Признати експерти и активни граждани, които с протестите в защита на Иракли и Странджа, Витоша и Рила, на безценната природа на България доказаха, че могат да печелят битки срещу интересите на мръсния бизнес и корумпираното управление. Битки, които в очите на другите изглеждаха предварително изгубени. Ние водим тези битки докрай, не се отказваме и не предаваме това, което защитаваме.

ИСКАМЕ

смислени и постижими неща – да запазим най-ценните ресурси на България: хората и природата. Да върнем държавата на гражданите – на които тя принадлежи по право и на която те трябва да са суверен. Да бъдем фактор и коректив при взимането на важните решения, които засягат обществото и околната среда у нас и в Европейския съюз.

КАК?
С конкретни решения за онова, което трябва да се промени и с ценностна система, гарантирана от дълбоката ни обвързаност с нашата кауза, която защитаваме, и като представители на неправителствените организации, и като граждани. Кауза, зад която ще стоим в политиката. Защото именно ние, Зелено Движение, сме политическият израз на отговорното гражданско мислене. Автентичната партия не само на природозащитниците, но и на всички онези, които смятат, че нещата в държавата ни не са наред и не се примиряват с това. Ние сме истинската опозиция – единствената политическа сила, създадена и работеща пряко с подкрепата на хора от улицата. Улицата, на която никога не сме се колебали да излезем в името на справедливите каузи и гражданското достойнство. Съзнавайки, че унищожаването на природата в България е следствие от модела на функциониране и политическо управление на държавата, ние се обединихме, на 18 май 2008 г. в партия с принципна позиция. Ето защо участваме в изборите и сме отговорни пред вас за политиката, която водим. Политика от нов тип – за нас, хората, а не за олигархията. И в името на онази, която не може да се защити сама – природата на България!

Ръководство

Изпълнителен съвет

Борислав Сандов

Съпредседател

Стефан Ламбрев

Организационен секретар

Надежда Бобчева

Георги Стефанов

Владислав Панев

Съпредседател

Димитър Димитров

Координатор местни организации

Добромира Костова

Контролен съвет

адв. Иван Велов

Съпредседател

Димитър Стоименов

Ивайло Попов

Съпредседател

Милена Найденова

Национален съвет

Албена Симеонова

Георги Велев

Деян Пейчев

Зарица Динкова

Константин Иванов

Никола Йорданов

Росен Богомилов

Тома Белев

Христо Христов

Анна Димитрова

Даниела Божинова

Димитър Димитров

Иван Калчев

Момчил Даскалов

Петър Василев

Стоян Йотов

Христо Георгиев

Членство в Европейската зелена партия

Зелено движение сме пълноправен член на Европейската зелена партия (ЕЗП)

Харта на Европейските Зелени

Водещи принципи на Европейската Зелена партия
Прието на ІІ-ия Конгрес на Европейската Зелена Партия
Женева, 13-14 октомври 2006

Европейските Зелени гордо стоят зад устойчивото развитие на човечеството на планетата Земя, развитие, зачитащо човешките права и изградено върху ценностите на екологичната отговорност, свободата, справедливостта, разнообразието и ненасилието. Зелените политически движения възникнаха в Европа когато континентът беше разделен от Студената война и в периода на енергийната криза от средата на 70-те. По това време стана ясно, че моделът на икономическо развитие е неустойчив и поставя планетата и нейните жители пред тежки екологични, социални и икономически опасности. Съществуващите политически партии бяха неспособни да се справят с това предизвикателство. Ние водим началото си от много социални движения: еколози и анти-ядрени активисти, загрижени за нарастващите поражения върху нашата планета; активисти за мир и ненасилие, предлагащи алтернативни начини за решаване на конфликти; феминисти борещи се за истинско равенство между жените и мъжете; движения за свободи и човешки права, борещи се срещу диктаторските и авторитарни режими; движения за солидарност с третия свят, подкрепящи края на колонизацията и по-икономически балансирани отношения между Севера и Юга; активисти водещи кампании срещу бедността и за социална справедливост в рамките на собствените ни общности. Европейските Зелени от тези социални движения се събраха, за да формират наше собствено политическо семейство. Ние сме за свободна, демократична и социална Европа в един мирен, справедлив и екологично устойчив свят. Ние защитаваме ценности като справедливост, човешки и граждански права, солидарност, устойчивост и правото на всеки индивид да управлява собствения си живот без страх. От самото начало, Зелените се придържат към максимата да мислят глобално и да действат локално. За да се развие сътрудничеството на европейско ниво, през 1984 г. беше създаден координационен орган, който през 1993г. беше трансформиран в Европейска федерация на зелените партии. През 2004г., подчертавайки необходимостта от по-дълбоко сътрудничество, Федерацията беше трансформирана отново в Европейска зелена партия. Европейските Зелени са част от едно процъфтяващо глобално зелено движение.

Водещите принципи, които осигуряват рамката на политическите действия на партиите членки на Европейската зелена партия могат да бъдат определени както следва:
Отговорност към околната среда
Свобода чрез самоограничаване
Разширяващо се правосъдие
Разнообразие, едно задължително условие
Ненасилие

Поемането на отговорност за нашата биосфера е централен принцип на зелените ценности. Обществото зависи от екологичните ресурси и здравето и издръжливостта на планетата и ние носим първостепенна отговорност към бъдещите поколения да съхраним това наследство. Силно подкрепяме необходимостта да живеем в рамките на нашите екологични богатства. Ние трябва да поддържаме биологичното разнообразие и да се борим срещу глобалното затопляне чрез устойчиво използване на възобновяеми ресурси и грижовно стопанисване на невъзобновяемите. Отговорното използване на биоразнообразието е от съществена важност за посрещане нуждите от храна, здравните и други нужди на нарастващото население на Земята. Без да става дума за полза, Зелените вярват, че всеки един от многообразните видове на живот на нашата планета има истинска стойност и красота и заслужава да бъде защитен. Нашият европейски модел на производство, консумация и търговия допринася за продължаващата бедност на по-голяма част от жителите на Земята и причинява разрушаване на околната среда и климатична нестабилност. Индустриализираните и индустриализиращите се страни повече не могат да отлагат действията, необходими за да се отговори на тези предизвикателства. Ако искаме да променим унищожителната експлоатация на нашия общ дом, спешната необходимост от промяна на тези модели неизбежно води задълбочен процес на регулиране. Политическо предизвикателство за нас е задачата за реструктуриране на глобалните приоритети, така че икономическите и търговски политики да служат на социални и екологични цели, а не само на икономически показатели. Нашият отговор е устойчиво развитие, включващо екологични, социални и икономически цели за всеобщо благо. Устойчиво развитие може да бъде постигнато само чрез глобално сътрудничество за преодоляване на икономическите противоречия между развиващите се страни, ново появяващите се икономики и индустриализирания свят. Всеки гражданин на света има равни права за справедливо разпределение на световните ресурси и носи общата отговорност да осигури на бъдещите поколения същите блага. Зелените винаги търсят начин за прилагане на предпазния принцип. Ние няма да подкрепяме мерки, които представляват потенциална заплаха за човешкото здраве или доброто състояние на околната среда. Нито ще приемем забавяне на изпълнението на нови предпазни мерки само на основанието, че научните изследвания не са достатъчни. Независимо от сферата – мир, енергия, храна и селско стопанство, хуманитарни науки, транспорт, технологии, медицина – решенията и действията трябва систематично да следват най-малко вредната алтернатива. Особено що се отнася до ядрената енергия, Зелените са за Европа без ядрена енергетика, заради гражданските и военни заплахи, които тя поставя, заради бремето, с което тя натоварва бъдещите поколения и заради системата за безопасност, която тя изисква. Приоритетно за Зелените е разработването на децентрализирани и възобновяеми алтернативни източници на енергия.
Индивидуална автономия Ние Зелените вярваме, че всички човешки същества, независимо от техния пол, възраст, сексуална ориентация и принадлежност, етнически произход или физически проблеми, имат правото на собствен избор, на свободно изразяване и на собствен живот. Тази свобода не е само за материалната собственост, тя включва социалните, културни, интелектуални и духовни измерения на човешкия живот. Тези неотменими права трябва да бъдат гарантирани чрез закон и преподавани в училищата като основи на нашите общества. Те трябва да се изпълняват чрез даване на власт на хората, чрез даване на възможност на всички жени и мъже да осигуряват препитание за тях и техните семейства и, където е необходимо, чрез социална и материална подкрепа, достатъчна за воденето на достоен живот и пълноценно място в обществото. Там, където тези права липсват, ние Зелените ще се борим за тях, предлагайки солидарност, образование, сътрудничество за развитие и защита от насилие, от потисничество и дискриминация. Всеобхватна демокрация Нашата вяра в демокрацията се базира на взаимното признаване на всички индивиди като равни. За да се насърчат максимална ангажираност, политическите процеси и процесите на взимане на решения трябва да бъдат демократични, всеобщи, прозрачни и напълно достъпни по начин разбираем за обикновените граждани. Радикалните промени, необходими за устойчивото развитие, изискват всички да поемат обща отговорност и справедлив дял от бремето. Избраните представители имат задължението да консултират и обстойно да информират избирателите си по време на целия процес на вземане на решение. Ние винаги трябва да мислим глобално, дори когато действаме на местно ниво. За да осигурят максимално участие и полза за гражданите, органите отговорни за решенията трябва да бъдат прехвърлени на най-ниското ефективно ниво. И обратно, когато проблемът изисква действия на по-високо ниво, последствията за най-ниските нива трябва да бъдат взети под внимание, а различията – уважени. На интересите на малцинствата трябва се обърне адекватно внимание и да им се даде защита. Ние сме ангажирани с укрепването на демокрацията в цяла Европа, на местно, регионално, национално и наднационално ниво. Искаме да укрепим демократичните задължения и отговорности на многонационалните институции.

Зелените политики се базират на принципа за справедливост. Това изисква справедливо разпределение на стоките и съответно специално внимание към нуждите на най-слабите. Вниманието към слабите е особено важно на глобално ниво, където Европа има специфично задължение да стимулира икономическия растеж в развиващите се страни. Тъй като ние трябва да се обърнем към проблемите на променящия се свят, нашето разбиране за справедливост е далеч над традиционните схващания за преразпределение. Зелените са за социална справедливост, за равенство на половете, за справедливост между поколенията и за справедливост на глобално ниво. Независимо от конфликтите, които възникват на практика между тях, тези форми на справедливост не трябва да се противопоставят един на друга.

  • Социалната справедливост гарантира правото на всеки за достъп до жизненоважни социални ресурси, образование, работа и демократично участие. Справедливият достъп трябва да бъде защитаван от съществуващия социален дисбаланс и се нуждае от институционална закрила. Образованието е решаващ фактор при формирането на личния живот. Използването на трудовите ни умения ни дава възможността да създадем продукт от нашите способности и това играе важна роля за личността ни. Демократичното участие е основно изискване за това хората да са ангажирани в обществото и да подпомагат неговото сформиране.
  • Равенство на половете. Справедливостта е и равенство между половете. Жените и мъжете трябва да имат еднаква власт в определянето на пътя за развитие на обществото. Нещо повече, те трябва да имат възможността да живеят свободно, без насилие. Ние Зелените искаме да разработим институционална рамка, която да гарантира равенство на жените у дома, на работното място, в обществените институции и в други сфери на влияние. Искаме да подпомогнем хармонизирането на семейството и професионалния живот и на двата пола.
  • Справедливост между поколенията. Мотото „Ние само сме взели на заем света от нашите деца” е по-приложимо днес от когато и да е било. Днес бъдещето на нашите деца е в опасност. Справедливостта между поколенията означава задължение на по-старите поколения да предадат нашето екологично, социално и културно наследство на по-младите по един отговорен начин. Това включва и задължение на по-младите поколения да се грижат за по-старите хора. Трябва да бъде гарантирано пълното участие на всички поколения в обществото.
  • Глобална справедливост. Справедливост е и нашето мерило на глобално ниво. Тъй като глобалната икономика свързва хората и увеличава нашата взаимна зависимост, това морално задължение също става практическа неотложна необходимост. По целия свят устойчивото развитие и универсалните човешки права са в сърцевината на концепция ни за глобална справедливост. Те трябва да бъдат подкрепени от една независима институционална рамка за обща социална отговорност и търговия на взаимноизгодно сътрудничество .

Справедливостта изисква солидарност, анти-дискриминация и ангажираност на гражданите. Солидарността спомага за създаването на самоуверени индивиди – дава повече сили на гражданите, вместо да ги покровителства. Всички обществени органи трябва да работят съвместно с гражданите за създаването и защитата на институции, които да засилват солидарността. Поради тази причина ние също така искаме да се инвестира в мрежи и общности, които с насърчаване от страна на държавата, да извършват съвместна подкрепа.

Богатството на цивилизациите, обществата и културите се е развило чрез разнообразяване. Ние Зелените сами по себе си сме резултат от сливането на множество социални движения и приемаме разнообразието като условие за успех, дори за оцеляване, в почти всяка сфера на човешката дейност. Разнообразието увеличава издръжливостта на организациите и групите при сблъсъка им с неочаквани промени. То е защита срещу нетърпимостта, екстремизма и тоталитаризма. То е необходим източник на вдъхновение и обновление.

Човешкото разнообразие има много измерения: полово, социално, културно, духовно, философско, религиозно, езиково, икономическо, етническо, сексуално, регионално. Те могат да се изразят чрез индивиди или чрез социални групи. Ние ценим това разнообразие. То обаче никога не трябва да се използва като претекст за поставяне под въпрос на общоприетите права.

Там, където хората делят едно и също ограничено пространство, различията могат лесно да бъдат приемани като заплахи. Дори и в най-малката общност, силните имат склонност да се възползват от доминиращата си роля, докато слабите често се чувстват принудени да се приспособяват. Поради това опазването на разнообразието изисква признаване, взаимно разбирателство и уважение и само понякога – от активна протекция.

Ненасилието представлява ключов момент във философската основа на зелените теории и обуславя нашия подход към всички проблеми. Чрез сила не може да бъде наложено никакво дългосрочно решение на конфликт между индивиди, социални групи или държави. Основен зелен принцип е, че начините за постигане на дадена цел трябва да съответстват на самата цел. Следователно политическото търсене на справедливост и мир не може да бъдат постигнати чрез насилие. Насилието не е само физическо. Човешките действия и глобалните икономически структури могат да лишат хората от техните човешки права и да изострят социалната несправедливост. Бедността е може би най-коварната форма на насилие. За да бъде премахната, ние поощряваме международни органи, които се стремят към икономическа справедливост и поставят препитанието и сигурността на хората на първо място, както и които налагат глобални правила за опазването на човешките права. Що се отнася до въоръжените конфликти, ние сме убедени, че използването на оръжие или полицейска сила като отделна стратегия не е успешна в дългосрочен план. Зелените искат да видят по-малко военна намеса и налагането на концепция за гражданска външна политика и политика на сигурност. Това изисква разработването на мощни инструменти с цел предотвратяване на конфликти и за справяне с граждански сблъсъци. Въпреки това, Зелените осъзнават, че международната общност може да прибегне до военните средства в краен случай. Когато има заплаха от масово насилие върху гражданите, използването на умиротворителни военни сили може да бъдат оправдано като „спирачка”. Когато превантивните мерки са се провалили, въоръжената сила може да се окаже необходима. Прибягването до военни средства трябва да бъде обект на правото на международния закон и да бъде законово само, ако са изпълнени следните условия: да има ясно определен мандат от Съвета за сигурност на ООН да има съгласие по отношение на първоначалната цел на интервенцията, за да се спаси и защити живота чрез превенция на насилието; да съществува политическа стратегия, която да определя как подобни военни намеси трябва да приключват и как мирни и стабилни условия да бъдат установени.
Зелените осъзнават, че ценностите на екологичната отговорност, свободата, справедливостта, разнообразието и ненасилието могат – и до някъде са – споделени от други политически семейства. Това, което характеризира зелените е, че ние считаме тези ценности за взаимозависими и неразделими. Като цяло, тези ценности определят всичките ни действия, насочени към устойчиво социално, културно, екологично и икономическо развитие на обществата на планетата Земя. Ние ги прилагаме не само към нашата външна политика, но към нашето собствено политическо поведение както и към организациите на нашата собствена партия. Европейците са пионерите на процеса на индустриализация, който е в основата на някои от най-големите глобални проблеми. Като граждани на един от най-богатите континенти на Земята, ние европейците носим огромна отговорност за преобръщането на разрушителните тенденции, причинени от този процес, и за поставяне началото на алтернатива и модел на устойчиво развитие. Обхватът на рисковите проблеми е такъв, че е извън силите за справяне на която и да е отделна държава. Затова ние се нуждаем от сътрудничество, в което цяла Европа – от Дъблин до Тбилиси, от Хелзинки до Лисабон, от Анкара до Рейкявик – ще може да участва. Европейският Съюз може да улесни това сътрудничество, ако: остане отворен за по-нататъшно разширение се реконструира към истински демократична институция преориентира приоритетите си към екологичен и социален модел за развитие ако, под опеката на ООН, и със съдействието на други ценни институции като институцията за сигурност и сътрудничество в Европа, поеме глобалните си отговорности за мирен и устойчив свят.

Устав

Чл.1 (1) (Изменена с решение на НСЗ 2019) „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ” е партия, учредена и регистрирана в съответствие с Конституцията на Република България и Закона за политическите партии.

(2) (Изменена с решение на НСЗ 2019) „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ е сдружение от личности, които приемат морално-етичните принципи за опазване на околната среда, природата и културно-историческото наследство, утвърждаването и спазването на човешките права, парламентарното държавно управление с разширяване на пряката демокрация, либералните икономически принципи, отстояването на идентичността на българската нация, култура и традиции.

(3) (Изменена с решение на НСЗ 2019) „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ си поставя за своя главна цел защитата на околната среда и запазването на природата като постоянно действаща доктрина и приоритет в настоящото и бъдещото устойчиво развитие на държавата и гражданското общество.

(4) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Член на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ може да бъде всеки гражданин с избирателниправа съгласно българското законодателство, който приема устава и водещите принципи на тази организация.

(5) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Не могат да бъдат членове на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ бивши и настоящи служители и сътрудници на тайните и специални служби, членове на други политически партии, граждани с крайни националистически прояви, както и с ясно изразени действия и бизнес, които сериозно увреждат околната среда и природата и са в разрез с международното и националното законодателство.

(6) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Бивши членове на тоталитарни и националистически партии не могат да заемат и да бъдат избирани на ръководни постове в „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ в продължение на две години от приемането им.

Чл. 2. (1) (Изменена с решение на НСЗ 2019) „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ е юридическо лице със седалище и адрес на управление София, 1202, бул. „Сливница“ №257, ет. 3, и има собствени банкови сметки и печат.

(2) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Емблемата на партията включва наименованието на партията, изписано върху зелен фон, в която буквата Л е под формата на листо.

(3) Знамето на партията е емблемата на партията на бял фон.

(4) (Изменена с решение на НСЗ 2019) На английски език името на партията се изписва като “Green Movement”.

Чл. 3. (1) (Изменена с решение на НСЗ 2019) „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република България, действащото законодателство и този устав.

(2) (Изменена с решение на НСЗ 2019) „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ развива своята обществена дейност на основата на висока политическа култура, нравственост, отговорност и търпимост към различните мнения и идеи, като строго се придържа към собствените си основни принципи.

(3) (Изменена с решение на НСЗ 2019) „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ категорично отхвърля и осъжда насилието, тероризма, екстремизма и всички други методи и средства, които противоречат на демократичните, общочовешките и екологичните ценности.

Чл. 4 (Изменена с решение на НСЗ 2019) Основните принципи на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ са:
1. Защита и опазване на природата и околната среда;
2. Утвърждаване и спазване на човешките и гражданските права;
3. Утвърждаване, развитие и усъвършенстване на демокрацията като принцип на управление на обществото и държавата;
4. Социалната справедливост като приоритет в съответните функции и политика на държавно управление;
5. Постигане на устойчиво развитие на икономиката и държавата;
6. Качествено, съвременно и достъпно здравеопазване и образование.

Чл. 5.(Изменен с решение на НСЗ 2019) Цели и задачи на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ са:
1. Изграждането и утвърждаването на България като устойчиво развита съвременна държава.
2. Приемането на закони и нормативни актове, гарантиращи максимално опазването на околната среда и осигуряващи защитата й, чрез които България да заеме водещо място във формирането на екологичната политика на ЕС.
3. Изработването и въвеждането на образователни програми, които да осигуряват високо ниво на екологична култура и съпричастност на подрастващите поколения и обществото към проблемите на защитата и опазването на околната среда.
4. Изработването и приемането на законови и нормативни пакети, базирани на и осигуряващи приоритетно утвърждаване и развитие на средната класа като основен икономически и обществен фактор в България.
5.(Изменена с решение на НСЗ 2015) Приемане на закони и практики, гарантиращи утвърждаването и развитието на пряката и представителната демокрация.

Чл. 6. (1) (Изменена с решение на НСЗ 2019) За постигане на своите цели и задачи „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ ще пропагандира, разпространява и действа с всички разрешени от законите средства.

(2) (Изменена с решение на НСЗ 2019) „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ има право да издава и да участва в издаването на средства за масова информация, да участва в и да изработва програми и предавания в електронните медии, да присъства в Интернет пространството.

(3) За изброените в т. 2 средства партията ще се придържа към действащото законодателство.

Чл. 7. (1) (Изменена с решение на НСЗ 2019) „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ поддържа и развива връзки и контакти със сродни национални и международни партии и сдружения в рамките на своите цели и задачи.

(2) (Изменен с решение на НСЗ 2019) Партията активно участва в разработването на инициативи, политики и стратегии на фракцията на Зелено движение в Европейския парламент, съответстващи на програмата и принципите.

(3) (Изменена с решение на НСЗ 2019) „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ са солидарни и активно участват в световното движение за защита и опазване на околната среда и природата.

Чл. 8. (1) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Политическа партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ” е доброволно сдружение на граждани с избирателни права съгласно българското законодателство.

(2) (Изменена с решение на НСЗ 2015) Членството е лично. Всеки член може да членува в една местна организация (МО).

(3) (Изменена с решение на НСЗ 06.2017) Заявлението за членство се подава до МО или НС, придружено от декларация по образец, одобрен от Изпълнителния съвет (ИС). Решение за приемане се взема от МО или от НС. В случаите, в които решението е взето от МО, местното ръководство уведомява НС след гласуването, като членството се придобива ако в 14 дневен срок от уведомяването на НС не постъпят възражения от член на НС или КС. В случаите, в които постъпят възражения, оспореното решение на МО влиза в сила след потвърждаването му с изрично решение на НС.

(4) (Изменена с решение на НСЗ 2015) Членството в партията се прекратява:
1. По собствено желание, заявено писмено пред съответната МО или пред НС.
2. При отпадане поради неучастие в работата на МО или неизпълнение на задълженията без уважителни причини в продължение на една година, или неплащане на членски внос в продължение на дванадесет месеца, което се констатира на събрание на МО, или НС в случаите, когато лицето не членува в МО.
3. При надлежно установяване или настъпване на обстоятелства във връзка с чл. 1 ал.5.
4. При изключване.
5. При смърт.
(5) (Изменена с решение на НСЗ 2015) Отказ за членство или прекратяване на членство могат да се обжалват в тридесетдневен срок от уведомяването пред Контролния съвет (КС), който трябва да се произнесе в четиринадесетдневен срок.

Чл. 9. (Изменен с решение на НСЗ 2015)Всеки член на партията има право:
1. Да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на партийните решения.
2. Свободно да изказва и отстоява свои възгледи, мнения и съображения по всички въпроси, касаещи дейността на партията.
3. (Изменена с решение на НСЗ 2015)Да избира и да бъде избиран в партийните органи. Всеки член на партията може да заема само една от следните ръководни партийни длъжности: член на Изпълнителен съвет, на Национален съвет или на Контролен съвет.
4. Да участва в определяне кандидатите на партията за изборни държавни длъжности непосредствено или със свои предложения до съответните органи.
5. Да иска и да получава информация от партийните органи за тяхната и на цялата партия дейност, като отправя устно или писмено предложенията си.
6. (Изменена с решение на НСЗ 2015) Да сезира Контролния съвет за нарушения на устава и правилниците на партията.
7. Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл. 10.(Изменен с решение на НСЗ 2019)Всеки член на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ” е длъжен:
1. Да спазва принципите и устава на партията и да работи за изпълнение на партийната политика и на партийните решения.
2. Да разпространява и утвърждава партийните принципи; да работи за укрепване на вътрешнопартийната демокрация.
3. Да съдейства за осигуряване на обществена подкрепа за политиката на партията.
4. Да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически акции.
5. Да плаща своя индивидуален членски внос.

Чл. 11. (1) (Изменена с решение на НСЗ 2019 и НСЗ 2020 ) Основна структура на партията е местната организация. Местни структури на партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ” се създават при наличие на най-малко пет членове на партията, живеещи на територията на една община по инициатива на тези членове или на Националния съвет.

(2) (Изменена с решение на НСЗ 2015)На територията на една община може да има само една местна организация.

(3) В градовете с районно деление районите имат статут на община по смисъла на този Устав.

(4) Когато на територията на дадена област има членове на партията, недостатъчни за създаването на местна организация, те могат да се обединят в организация на ниво област със статут на местна организация.

(5) Местната организация прекратява съществуването си:
а. когато повече от година членовете й остават по-малко от 5 ; б. при решение на Националния Съвет.

Чл. 12(1)(Изменена с решение на НСЗ 2015) Местната организация провежда събрания по своя инициатива или по решение на висшестоящите партийни органи, но не по-рядко от веднъж месечно.

Събранието е ръководен орган, който приема решенията за дейността на местната организацията.

(2) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Местната организация на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ” формира и реализира политиката на партията съгласно програмата, устава и решенията на висшестоящите органи на територията, на която е създадена.

(3) Местната организация решава въпроси за членството в партията, налагането на наказания на членовете й, за финансовата дейност и стопанисването на предоставеното общопартийно имущество съгласно съответния правилник.

(4)(Изменена с решение на НСЗ 2019) Местната организация определя своите представители за всяко Национално събрание на Зелено движение

(5)(Изменена с решение на НСЗ 2015) Местните организации, с изключение на такива намиращи се на територията на общини с районно деление, в които има повече от една местна организация, определят кандидатите на партията за изборни длъжности в местната власт на своето ниво съгласно правилата за издигане на кандидатури за местни органи на власт и след съгласуване с НС.

(6) (Изменена с решение на НСЗ 2020) Местната организация провежда отчетноизборно събрание веднъж на две години и избира местно ръководство с мандат от две години. Извънредно отчетно изборно събрание може да се свика по искане на 30% (тридесет процента) от членовете на съответната местна организация или по инициатива на висшестоящ орган. В срок от 7 дни, считано от провеждане на избор за ново местно ръководство, председателят на МО изпраща на Контролния съвет и Съпредседателите на Зелено движение копие от документите за избор и провеждане на събранието на МО.

(7) (Нова с решение на НСЗ 2015)Местната организация може да налага с обикновено мнозинство наказания на своите членове, които не са членове на Националния съвет или Контролния с тайно гласуване, след становище на Контролния съвет.

Чл. 13.(Отменен с решение на НСЗ 2015)

Чл. 14.(Изменен с решение на НСЗ 2019)Органи на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ са:
1. Националното събрание на Зелено движение (НСЗ),
2. Националния Съвет (НС),
3. Изпълнителния Съвет (ИС),
4. Контролния Съвет (КС),
5. Местните ръководства.

Национално събрание на Зелено движение (НСЗ)

Чл. 15.(Изменен с решение на НСЗ 2019)Националното събрание на Зелено движение е върховен орган на партията. Неговите решения са задължителни за всички членове, структури и органи на партията.

Чл. 16.(Изменена с решение на НСЗ 2019) (1)Националното събрание на Зелено движение работи на делегатски принцип. Квотата на делегатите от местните организации за Националното събрание на Зелено движение се определя с решение на Националния съвет.

(2) (Изменена с решение на НСЗ 2019)Делегати на Националното събрание на Зелено движение по право са членовете на Националния съвет и на Контролния съвет, както и председателите на местните ръководства.

(3) (Изменен с решение на НСЗ 2019) Делегатите на Националното събрание на Зелено движение действат в съответствие с взетите решения на структурите и органите, които са ги излъчили, а когато такива няма – по съвест и убеждения.

(4) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Делегати с право на глас в Националното събрание на Зелено движение могат да бъдат само членове на партията, които са заплатили членски внос за предходните 12 (дванадесет) месеца преди провеждането на събранието. Членовете, приети в партията по-малко от 12 месеца преди провеждането на събранието, могат да бъдат делегати, само ако са платили членския си внос за периода от приемането им за членове на партията до датата на Националното събрание на Зелено движение.

(5) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Делегат с право на глас в Националното събрание на Зелено движение не може да представлява повече от един делегат с право на глас. Упълномощаването е в писмена форма.

Чл. 17.(1) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Националното събрание на Зелено движение се свиква на заседание от Националния съвет най малко веднъж годишно, както и до три месеца след провеждане на парламентарни избори.

(2)(Изменена с решение на НСЗ 2019)Националното събрание на Зелено движение може да се свиква и по общо решение на не по-малко от 20% (двадесет процента) от членовете на партията.

(3)(Изменена с решение на НСЗ 2019)Националното събрание на Зелено движение се свиква чрез писмена покана, отправена до всяка местна организация. В поканата са описани нормите на представителство, определени от Националния съвет, както и предложения дневен ред.

Чл. 18.(Изменен с решение на НСЗ 2019)Националното събрание на Зелено движение:
1. приема, изменя и допълва устава;
2. приема програмните документи и решения за политиката на партията;
3. избира Изпълнителен съвет и 20 члена на Националния съвет с мандат 2 години;
4. избира Контролен съвет с мандат 2 години;
5. приема отчети на Националния съвет;
6. взема решение за прекратяване, сливане и разделяне на партията с мнозинство от 2/3 от делегатите;
7. (Нова с решение на НСЗ 2015)Определя принципите на коалиционната политика, които Националния съвет е задължен да спазва.

Национален съвет (НС)

Чл. 19.(1) Националният съвет е висш орган на партията в периода между Националните събрания.
(2) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Решенията на Националния съвет са задължителни за членовете, структурите и органите на партията с изключение на Националното събрание на Зелено движение и Контролния съвет.

Чл. 20 Националният съвет се състои от:
а. членовете на Изпълнителния Съвет;
б.(Изменена с решение на НСЗ 2019) 20 члена, избрани от Националното събрание на Зелено движение в. (Отменена с решение на НСЗ 2015)

Чл. 21.(Допълнена с решение на НСЗ 2015, изменена с решение на НСЗ 2019) Националния съвет заседава най-малко веднъж месечно и определя позициите на партията по отношение на националната и коалиционната политика в рамките на решенията на Националното събрание на Зелено движение. Заседанията на Националния съвет се свикват с решение на Изпълнителния съвет. При искане на 1/3 (една трета) от членовете на Националния съвет, Изпълнителния съвет е задължен да свика заседание.

Чл. 22. НС:
1. Изготвя и приема правилници приложения на настоящия устав, в това число – Правилник за финансовия ред; Правилник за провеждане на изборни кампании и номиниране на кандидати за изборни длъжности и др.

2. (Изменена с решение на НСЗ 2019) Реализира политиката на партията според решенията на Националното събрание на Зелено движение;

3. Подготвя и провежда кампаниите за парламентарни и президентски избори, както и за избори за членове на Европейски парламент;

4. Създава помощни тематични комисии;

5. (Нова с решение на НСЗ 2019) Приема в края на всяка година План за действие на Зелено движение, предложен от Изпълнителния съвет;

6. (Нова с решение на НСЗ 2019) След ежегодното актуализиране на Плана за действие на Зелено движение, членовете на НС разпределят помежду си отговорността по приоритетните тематики за развиване на политики (избор на отговорници за експертните работни групи);

7.(Предишен текст на т.5 решение на НСЗ 2019) Приема свой бюджет, който отчита пред Националното събрание на Зелено движение;

8. (Предишен текст на т.6 решение на НСЗ 2015)Определя квотните принципи за органите, които се конструират на квотен принцип;

9.(Изменена с решение на НСЗ 2015, предишен текст на т. 7)Налага наказания на своите членове с тайно гласуване с обикновено мнозинство, но само след становище на КС;

10.(Изменена с решение на НСЗ 2015, предишен текст на т. 8)Налага наказания на членове на КС с тайно гласуване с обикновено мнозинство;

11. (Предишен текст на т.9 решение на НСЗ 2015, изменен с решение на НСЗ 2019) Свиква:
а)редовните заседания на Националното събрание на Зелено движение;
б) извънредни заседания на Националното събрание на Зелено движение, когато в Изпълнителния съвет са овакантени повече от 3 места;

12.(Изменена с решение на НСЗ 2015, предишен текст на т. 10, , изменен с решение на НСЗ 2019)Взима решения с мнозинство от 2/3 (две трети) по изпълнението на коалиционната политика съобразно принципите, зададени от Националното събрание на Зелено движение.

13.(Нова с решение на НСЗ 2015, изменена с решение на НСЗ 2019) Избира делегати на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ” за конгресите на Европейската зелена партия (ЕЗП).

14.(Нова с решение на НСЗ 2015, изменен с решение на НСЗ 2019) Прави мотивирани предложения пред Националното събрание на Зелено движение за предсрочно прекратяване на мандата на членове на ръководните органи.

Чл. 23. (Изменена с решение на НСЗ 06.2017) Заседанията на Националния съвет се председателстват на ротационен принцип от един от съпредседателите на партията, който подготвя и оповестява дневен ред поне 72 часа преди започване на заседанието, като при спешни случаи срокът може да бъде 24 часа. Изпълнителният съвет има правото да прецени кои случаи са спешни, като приема решението за спешно свикване мнозинство от повече от половината от всички свои членове, като освен това следва да положи необходимите усилия, така че да бъдат уведомени всички членове на НС за краткия срок.

Изпълнителен съвет (ИС)

Чл. 24.(Изменена с решение на НСЗ 2015)Изпълнителният съвет (ИС) е оперативният орган на партията, който се състои от следните деветима члена, всеки с право на глас, избрани с мандат от две години:
1. двама съпредседатели;
2. организационен секретар;
3. ковчежник;
4. четирима члена.
5. координатор за Местните организации

Чл. 25 Изпълнителният съвет:
1. организира изпълнението на решенията на националния съвет, провежда определената политика и предприема инициативи за осъществяването и;

2. изпълнява координационни функции, решава текущи въпроси;

3.(Изменена с решение на НСЗ 2019) взема решения по имуществени и финансови въпроси на партията, които не са от изключителна компетентност на Националното събрание на Зелено движение или Националния съвет;

4. предоставя на местните организации необходимата им информация по всички интересуващи ги въпроси относно работата на партията;

5.(Нова с решение на НСЗ 2019) до края на всяка календарна година изготвя предложение за актуализация на Плана на действие на Зелено движение за следващата година

6.(Изменена с решение на НСЗ 2015, предишен текст на т. 5) свиква Националния съвет на заседания и се отчита текущо пред него.

Чл. 26(1) На първото си заседание членовете на ИС разпределят помежду си области на отговорност.

(2)(Допълнена с решение на НСЗ 2015, , изменена с решение на НСЗ 2019) При подаване на оставка, напускане или смърт на член на Изпълнителния съвет, функциите му се преразпределят между останалите членове на Изпълнителния съвет до провеждането на следващото Национално събрание на Зелено движение, когато се попълват овакантените места.

Чл. 27.(1) Съпредседателите имат следните функции:

1. (Изменение с решение на НСЗ 2015) Представляват заедно и поотделно партията, с изключение на въпроси, свързани с регистрацията за избори и коалиционни споразумения, когато представляват партията заедно;

2. Свикват заседанията на Изпълнителния съвет;

3. Подготвят отчети за дейността на ИС;

4. На ротационен принцип ръководят заседанията на НС, като могат да делегират тази функция на друг присъстващ член на НС.

5.(Нова с решение на НСЗ 2015, , изменена с решение на НСЗ 2019) Отговарят за изпълнението на Плана за действие на Зелено движение и изготвят шестмесечни отчети за изпълнението му.

(2) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Организационният секретар:

1. подпомага съпредседателите по организационните въпроси и представлява ПП Зелено движение пред КЗЛД;

2. Организира архивирането на цялата партийна документация и поддържа базата с лични данни на членовете на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ” в съответствие с ЗЗЛД;

3. Отговаря за организирането на общите мероприятия на партията;

4. Комуникира по организационни въпроси с останалите партии и други ФЛ и ЮЛ;

5. Отговаря за подаване в съда на необходимите документи за регистрация на Националното събрание на Зелено движение.“
(3) (Изменена с решение на НСЗ 2015) Ковчежникът:
1. държи и отчита партийната каса;
2. съдейства на съпредседателите по финансови въпроси;
3. координира изготвянето на партийните финансови отчети и представянето им в срок в Сметната палата и в НСИ;
4. отговаря за редовността на финансовата документация на партията;
5. оказва методическа помощ на структурите по финансово-счетоводни въпроси;
6. предлага на ИС бюджет и механизми за набиране на средствата.
(4)(Нова с решение на НСЗ 2015) Координатор за Местните организации:
1. Активно работи за привличане на партийни членове и създаването на нови МО;
2. Координира и подпомага дейността на МО чрез осигуряване на достъп до основни партийни документи и предоставяне на организационни и процедурни данни.

Контролен съвет (КС)

Чл. 28. (Изменен с решение на НСЗ 2019) Контролният съвет се състои от двама съпредседатели, секретар и двама члена, избрани от Национално събрание на Зелено движение с мандат от 2 години.

Чл. 29. Контролният съвет изработва правилник, по който работи след утвърждаване от Националния съвет.

Чл. 30. КС осъществява текущ и постоянен контрол, като:
а) (Допълнена с решение на НСЗ 2015) Проверява спазването на устава и правилниците за неговото прилагане от партийните членове, органите на партията и местните организации;
б) (Допълнена с решение на НСЗ 2015) Проверява организационната отчетност и деловодната работа на партийните органи и местните организации;
в) (Допълнена с решение на НСЗ 2015) Упражнява вътрешен контрол върху изпълнението на партийния бюджет, финансовата отчетност и имуществото на партията;
г) (Допълнена с решение на НСЗ 2015)Изготвя и представя годишен доклад за дейността си за периода между две Национални събрания;
д) Изготвя становища за налагане на следните наказания на членове на партията:
– забележка;
– предупреждение за изключване;
– изключване.
е)(Нова с решение на НСЗ 2015) Поддържа справка за предложените и наложени наказания на членовете на партията, като може да я предоставя при поискване единствено на НС. За разгласяване на тази информация извън състава на националния съвет и/или използването й за каквито и да било други цели, виновният подлежи на наказание „предупреждение за изключване“, а за повторно
деяние – на наказание „изключване“.
ж) (Нова с решение на НСЗ 2015)Наказанието за случаите по предходната буква се налага от НС след становище от КС. Предложеният за наказание не участва в гласуването.

Областно ръководство

Чл. 31.(Отменен с решение на НСЗ 2015)
Чл. 32.(Отменен с решение на НСЗ 2015)

Местно ръководство

Чл. 33.(Изменена с решение на НСЗ 2015)Местното ръководство се избира от местната организация (МО) с обикновено мнозинство и се състои от трима или петима члена:
1. председател или двама съпредседатели;
2. секретар;
3. членове.

Чл. 34. (Изменена с решение на НСЗ 2020 )Председателят/те на местна организация:
а) Координира и ръководи дейността на МО;
б) (Изменена с решение на НСЗ 2015 и 2020)организира изпълнението на политиките на партията на местно ниво и решенията на Националното събрание на Зелените, НС и ИС;
в) информира членовете и симпатизантите за следваната от партията
политика;
г) (Изменена с решение на НСЗ 2020)събира и разходва членския внос и се отчита ежегодно за получените приходи и направените разходи, като предоставя на Контролния съвет и Ковчежника копия от платежните документи за заплатен членски внос и доказателства за извършените разходи от МО в срок до 31.01 на следващата година. При насрочване на национално събрание на Зелено движение, председателите на всички МО предоставят доказателства на Контролния съвет и Ковчежника за избраните делегати от МО и платеният членски внос от членовете на МО в срок до 5 дни преди насроченото национално събрание на Зелено движение;
д) свиква и ръководи заседанията на МО;
е)(Нова с решение на НСЗ 2015) организира инициативи на местно ниво, в съответствие с политиките на партията;
ж)(Нова с решение на НСЗ 2015, , изменена с решение на НСЗ 2019) приема решения за формиране на местни коалиции при спазване на принципите за коалиционна политика, приети на Националното събрание на Зелено движение.

Чл. 35. При подаване на оставка, напускане или смърт на съпредседател на местната организация се свиква събрание на местната организация за избор на нов съпредседател в срок от един месец.

Чл. 36. Дейността на партията се финансира от собствени приходи и от държавна субсидия.
(1)(Изменена с решение на НСЗ 2015) Собствените приходи на политическите партии са приходите от:
1. месечен членски внос в размер 3 лв. за студенти и пенсионери и 5 лв. за останалите членове;
2. собствени недвижими имоти;
3. дарения и завещания съгласно действащото законодателство;
4. лихви по парични депозити в банки;
5. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.
(2) Собствени приходи на политическата партия са и приходите от фондонабиращи мероприятия.
(3) Политическите партии могат да ползват заеми от банки в размер до 2/3 (две трети) от отчетените в Сметната палата приходи за предходната календарна година.
(4) (Изменена с решение на НСЗ 2015) В приходите по ал. 3 се включват държавната субсидия, приходите по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5, и приходите по ал. 2.
(5) Непаричните приходи по ал. 1 и ал. 2 се оценяват по справедлива пазарна цена съгласно Закона за счетоводството.
Чл. 37. (Изменен с решение на НСЗ 2019) Политическа партия „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ”:
(1) Не може да извършва стопанска дейност;
(2) Няма право да учредява и да участва в търговски дружества и кооперации.
(3) (Отменен с решение на НСЗ 2015)
Чл. 38. Цялата дейност на партията се осъществява при стриктно съблюдаване на законите на Република България и собствените нормативни документи на партията.
Чл. 39. Начините за събиране и разходване на финансовите средства на партията се определят чрез правилник, който се утвърждава от НС.

Чл. 40. (1) Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са
редовни, когато присъстват повече от половината им членове.

(2) В случай, че в уреченото време за започване на събранието или заседанието не е налице необходимият кворум, се изчаква един астрономически час, след което събранието или заседанието започва своята работа на същото място и при същия дневен ред, и може да взема решения.
(3) Решенията се вземат с мнозинство, възлизащо на повече от половината от присъстващите с право на глас, освен ако уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение.
(4) Гласуването при вземането на решения е явно, освен ако съответното събрание не реши да е тайно.
(5) (Нова с решение на НСЗ 2015) Явните гласувания в изпълнителните органи могат да се осъществяват и чрез електронна комуникация в реално време (чрез Интернет, мобилен телефон и др.), след несъмнено установяване на самоличността на съответния член на органа от председателстващия заседанието.
(6) (Предишен текст на ал. 5 решение на НСЗ 2015)Гласуването на кандидатури винаги е тайно.

(7) (Предишен текст на ал. 6 решение на НСЗ 2015)При избор на членове на ИС, НС или КС се прилага общо гласуване с низходящо подреждане на резултатите от вота.
(8) (Нова с решение на НСЗ 2015)Ако общият брой на присъстващите членове на НС на място и по електронна комуникация в реално време (чрез Интернет, мобилен телефон и др.) спадне под единадесет човека, събранието не може да взима решения.
(9) (Предишен текст на ал. 7 решение на НСЗ 2015)За ИС и КС не важат алинеи 2, 3 и
4.
Чл. 41. Заседанията на всички органи и структури на партията са открити за всеки член на партията, който може да присъства като гост, освен в случаите, когато с гласуване заседанията са обявени за закрити.
Чл. 42. Заседанията на местните организации са открити за всички граждани, освен в случаите, когато с гласуване заседанията са обявени за закрити.
Чл. 43.(Изменен с решение на НСЗ 2015) (1) Документите на партията са достъпни за всички партийни членове.

(2) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Програмата, уставът, правилникът за финансов ред, както и другите правилници към този устав, се публикуват на Интернет-сайта на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ”.
(3) (Изменена с решение на НСЗ 2019 Годишните финансови отчети и дарителите на партията се обявяват на Интернет-сайта на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ” според изискванията на ЗЗЛД, Закона за политическите партии и изборното законодателство.
(4) Всеки гражданин може да поиска заверени копия от публичните документи след заплащане на такса по тарифа, установена съгласно Правилника за финансов ред.
(5) Създава се специално пространство на Интернет-сайта на партията за предоставяне на достъп до документи чрез Интернет по провежданите кампании, които се съхраняват в база данни в достъпна форма, със система за търсене по различни критерии, така че да служат за експертна помощ на всеки потребител в Интернет-пространството.
(6) От всяко събрание или заседание на структура или орган на партията се съставя протокол, който се подписва от председателя на заседанието и протоколиста.“
(7) Националният съвет с решение определя непубличен статут на партийни документи.

Чл. 44.(Изменена с решение на НСЗ 2019) „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ” може да прекрати дейността си само с решение на Националното събрание на Зелено движение с мнозинство от 2/3 (две трети) от гласовете.

Чл. 45.(1) (Изменена с решение на НСЗ 2019) Политическа партия “ЗЕЛЕНО
ДВИЖЕНИЕ” се създава в съответствие със Закона за политическите партии.
(2) Делегатите на Учредителното събрание на партията са членове на партията преди записването им в местна организация
Чл. 46.(Изменена с решение на НСЗ 2019) Учредителното събрание на „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ може да приема всички решения, които са от компетентността на Националното събрание на Зелено движение.
Чл. 47. За всички неуредени в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.