Устав

Учредителна декларация на ЗЕЛЕНИТЕ от 2008 г.

Зелените (от 2019 г. – Зелено движение)
Учредителна декларация от 2008 г.

/ПП “Зелените” по-късно е преименувана в партия “Зелено движение”. Да не се бърка с Партия на зелените./

Учредителна декларация на ЗЕЛЕНИТЕ

Ние, в качеството си на граждани на Република България и участници в Инициативен Комитет за учредяване на ЗЕЛЕНИТЕ,

Разтревожени от липсата на зелени и демократични политики в българското общество,

Ангажирани да допринесем за развитието и укрепването на демокрацията в Република България,

Осъзнаващи взаимовръзката между всички екологични, социални и икономически процеси и необходимостта от устойчиво развитие,

Решени да предадем на следващите поколения неразрушена природна среда в нашата страна като опазваме и възраждаме нейните екосистеми,

Заявяващи нашата готовност да защитаваме човешките права,

Утвърждаващи ненасилието и отхвърлящи диктатурата,

Настояващи за социална справедливост,

Зачитащи различията между хората, общностите и културите,

Свикваме учредителна конференция на ЗЕЛЕНИТЕ на 18-ти май 2008 г. в гр. София и декларираме нейните основни принципи и цели:

Принципи

•    Защита и опазване на природата и околната среда.

•    Утвърждаване и спазване на човешките и гражданските права.

•    Утвърждаване, развитие и усъвършенстване на демокрацията като принцип на управление на обществото и държавата.

•    Социалната справедливост като водещ приоритет в съответните функции и политика на държавно управление.

•    Постигане на устойчиво развитие на икономиката и държавата.

•    Качествено, съвременно и достъпно здравеопазване и образование.

Цели

•    Изграждането и утвърждаването на България като устойчиво развита съвременна държава, равностойна на водещите страни в ЕС и света;

•    Приемането на закони и нормативни актове, гарантиращи максимално опазването на околната средa и осигуряващи защитата й, като България заеме водещо място във формирането на екологичната политика на ЕС;

•    Изработването и въвеждането на образователни програми, които да осигуряват високо ниво на екологична култура и съпричастност на подрастващите поколения и обществото към проблемите на защитата и опазването на околната среда;

•    Изработването и приемането на законови и нормативни пакети, базирани на и осигуряващи приоритетно утвърждаване и развитие на средната класа като основен икономически и обществен лидер в България.

Откриваме подписка за набиране на членове-учредители на партията чрез попълване и подписване на декларация за индивидуално членство по утвърдения от нас образец.

София, 22.04.2008 г.