Зелено Движение във Велико Търново разработи онлайн инструмент в полза на гражданите


Често в района на град Велико Търново и прилежащите села хората се оплакват от неприятна миризма, свързана с нерегламентирано или неправилно използване на животински тор от фермери и арендатори. Показателен в това отношение бе случаят в с. Къпиново, където в продължение на три години местният арендатор складираше птича тор директно на полето в нарушение на изискванията на Директивата за нитратите*. С решаването на този проблем се зае местната организация на ПП Зелено движение – Велико Търново.


Тъй като първостепенно за нас е прякото гражданско участие и безкомпромисната ангажираност на хората в решаването на местните проблеми, като продължение на дейността им, от местната организация разработиха уеб базиран инструмент: търсачка в нитратно уязвимите зони. Приложението позволява, когато гражданин установи нарушение в правилата за добри земеделски практики, да засече GPS координатите на мястото и направи снимки. На база координатите в сайта може да установи, дали нарушението е в нитратно уязвима зона. Какви са основните нарушения на правилата и примерен сигнал към отговорните институции са изброени в линк към сайта. Тъй като този сайт-приложение изобразява границите на нитратно уязвимите зони на територията на цялата страна, а и нарушенията навсякъде са едни и същи, той може да се ползва от всеки гражданин без значение в кой район се намира.


В ПП Зелено Движение смятаме, че промяната е в ръцете на хората и без тяхното пряко участие е невъзможна каквато и да е промяна. Само с непримиримостта на цялото гражданско общество можем да накараме досегашните нарушители да спазват правилата! Надяваме се инструментът да се ползва активно!


*Директивата за нитратите (1991 г.) цели защита на качеството на водите в цяла Европа чрез предотвратяване   на   замърсяването   на   подземните   и   повърхностните   води   с   нитрати   от селскостопански източници и насърчава използването на добри селскостопански практики. Селското стопанство остава главният източник на замърсяване на водите, а селскостопанските производители трябва да продължат да усвояват по-устойчиви практики.