Формуляр за членство

    С подписа си заявявам, че желая да стана член на политическа партия "Зелено движение" и декларирам, че:
    *съм гражданин с избирателни права според българското законодателство
    *не членувам в друга българска политическа партия
    *приемам основните принципи и цели на партията според нейната учредителна декларация
    *не съм бил щатен или нещатен сътрудник на Държавна сигурност или разунавателните служби на БНА