Инсинератор за животински отпадъци в кв. Струмско, Благоевград

Инсинератор за животински отпадъци в кв. Струмско, Благоевград

Съгласно съобщение, публикувано на сайта на РИОСВ – Благоевград  (линк към уведомлението) на 25.08.2023 г. в еко инспекцията е постъпило инвестиционно намерение (ИН) с възложител “ЕСТРЕЛЛА 2014” ЕООД за изграждане на инсинератор (екарисаж) за изгаряне на до 6.4 тона животински отпадъци на денонощие, точно след прелеза в края на кв. „Струмско“, гр. Благоевград, на пресечката за Новите гробища.

Бъдещата инсталация е буквално на 200 м след последните жилищни сгради на кв. „Струмско“ и в близост до детски и спортни площадки, места за отдих, учебни заведения и други обекти, подлежащи на здравна защита.

В ИН обаче към момента липсва всякаква информация с какво гориво ще работи инсталацията и какви емисии и миризми ще отделя тя, къде ще се изхвърля пепелта от изгорените животински отпадъци и до къде ще достигат те чрез ветровете. Потенциално засегнати може да се окажат и община Симитли и дори населени места по границата с Република Северна Македония.

Приканваме всички жители на община Благоевград, които смятат, че проектът на инсталация за изгаряне на животински отпадъци в кв. „Струмско“ ще засегне отрицателно състоянието градската и околната среда в общината и региона, да подадат заявление за интерес до РИОСВ-Благоевград чрез приложената форма, за да могат да получават информация и да вземат участие в бъдещи обществени обсъждания и консултации с местната общественост.

По-долу е пълният текст на Заявлението за включване в консултации към процедура по ОВОС, така както ще бъде изпратено до РИОСВ Благоевград.

Заявление за включване в консултации към процедура по ОВОС

13 signatures

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ОВОС

от: %first_name% %last_name%

Уважаема г-жо Директор,

По повод публикувано на сайта на РИОСВ – Благоевград Съобщение във връзка с изискванията на чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), налично на следния линк: https://riosvbl.org/index.php/2013-10-16-16-09-59/first-note/27122-pis-vaz-2023-ip-63?highlight=WyJcdTA0MzVcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0NDBcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0M2JcdTA0MzAgMjAxNCIsIlx1MDQzNVx1MDQzZVx1MDQzZVx1MDQzNCJd, относно инвестиционното предложение за „Изграждане на предприятие за обезвреждане на странични животински продукти в поземлени имот с идентификатор 04279.147.31, местност Мутишица по одобрените кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ (наричано по-долу „Инвестиционното предложение“) с възложител \”ЕСТРЕЛЛА 2014\” ЕООД, и на основание на чл. 9, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, моля да бъда включен(а) в консултациите по чл. 95, ал. 3 ЗООС към процедурата по ОВОС, която предстои да бъде проведена във връзка с Инвестиционното предложение. Желая да получавам цялата предвидена информация по провеждане на консултациите във връзка с Инвестиционното предложение на ел. поща.

С уважение: %first_name% %last_name%

Последно подписали
13 Елена К. Oct 06, 2023
12 Славина М. Oct 03, 2023
11 Таня Ш. Oct 02, 2023
10 София К. Oct 02, 2023
9 Anonymous Oct 01, 2023
8 Надежда А. Oct 01, 2023
7 Венцислав Н. Oct 01, 2023
6 Райна Прошина П. Oct 01, 2023
5 Владимир М. Sep 30, 2023
4 Николай К. Sep 30, 2023
3 Красимира В. Sep 30, 2023
2 Станислава Ю. Sep 29, 2023
1 Владислав Ю. Sep 28, 2023