Skip to content

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА
ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“

Отвори на .pdf

На 10 и 11 декември 2022 г. политическа партия “Зелено движение” ще проведе редовно Национално събрание в туристически учебен център “Момина крепост”, Велико Търново.

На него ще бъдат дискутирани участието на партията на парламентарните избори на 2 октомври 2022 г., както и отчетите от органите на партията. Ще бъдат предложени и гласувани нови управителни и контролни органи на ПП Зелено движение.

Събранието е отворено и за външни гости.

Дневен ред за Националното събрание:

1. Отчет на ИС и финансов отчет
2. Отчет КС
3. Промени в Устава
4. Актуализиране на Политическа програма на ПП Зелено движение
5. Приемане на Годишна програма на ПП Зелено движение 2023
6. Приемане на Етичен кодекс
7. Избори на управителни и контролни органи
8. Коалицонна политика
9. Разни

Националното събрание ще се проведе на 10 и 11 декември 2022 г. 

Регистрация: 10 декември 2022, 8:00-9:00 часа;
Начален час на събранието: 9:00 часа

Броят на делегатите на всяка Местна организация за предстоящото Национално събрание може да бъде до 6 души, включително председателите на местната организация. За да са легитимни делегатите е необходимо представянето на надлежно оформен протокол от заседанието на Местните организации, на което те са избрани за делегати с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове. Протоколът следва да е подписан от председателите и секретарите на местните организации. Избраните делегати следва да са платили членския си внос за предходните 12 месеца.