Позиция на Зелено движение за Стратегическа визия на Министерски съвет за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023 г. – 2053 г.

Политическа партия „Зелено движение“ смята, че е извън духа на Конституцията и правомощията на едно служебно правителство да представя 30-годишни стратегически документи.

Зелено движение осъжда приемането на Стратегическа визия за развитие на електроенергийния сектор на Република България 2023 г. – 2053 г. от Министерски съвет на 18 януари, без да е проведена задължителната екологична оценка на документа и без да са направени задължителните обществени консултации.

Това действие на правителството е в нарушение на чл. 3 от Директива 2001/42/ЕО — Директива за стратегическа екологична оценка. Чл. 6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, чл. 6 от Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда, чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и глава Шеста от Закона за опазване на околната среда.

От Зелено движение обръщаме внимание на служебното правителство на Република България, че всички документи, изготвени за нуждите на енергетиката и предвиждащи изграждане или извеждане на АЕЦ и големи ВЕЦ, като посочените в Стратегическата визия ВЕЦ на Дунав, Горна Арда и Места, задължително подлежат на екологична оценка, оценка за съвместимост с целите на Натура 2000 мрежата и на процедура за обществено участие в процеса на взимане на решения.

Зелено движение очаква министърът на околната среда и водите да изпълни задълженията си по спиране на прилагането на стратегическата визия вменени му по чл. 158 на ЗООС и чл. 122 на ЗБР, но ако той не защити правото на гражданите на здравословна околна среда, Зелено движение ще обжалва взетото решение на Министерски съвет, доколкото то е грубо нарушение на множество европейски и национални екологични норми.

Зелено движение отчита сериозно нарушение и на международното законодателство, тъй като заради предвижданията за нови АЕЦ мощности и проекти на река Дунава, не е спазен режимът за нотификация по Конвенцията от ЕСПО за трансгранична процедура по стратегическа екологична оценка.

Зелено движение припомня, че до средата на 2023 г. държавите членки следва да актуализират своите Интегрирани планове климат и енергетика за 2030 г. и Дългосрочните стратегии за декарбонизация за 2050 г., съобразно Регламент (ЕС) 2018/1999 относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата. Съобразно глави 2 и 3 от регламента, държавите членки отпада и техническата необходимост от изработването на национални енергийни стратегически документи, тъй като държавите членки следва да развиват своите стратегически визии и цели съобразно европейските цели и ангажименти.

Народните представители на Зелено движение в 48 Народно събрание ще се противопоставят категорично на всеки опит на Министерски съвет да потърси подкрепата на народните представители за одобрение под каквато и да била форма на тази стратегическа визия и в защита на правовата държава и правото на гражданите да вземат участие при приемането на програмни документи застрашаващи българската природа, околната среда и устойчивото развитие на енергетиката и в нарушение на европейските регламенти и цели.