Декларация на ПП “Зелено движение” относно Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Във връзка с приемането от Народното събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), внесен от служебния кабинет на президента Румен Радев, ПП “Зелено движение” изразява следната позиция:

1. Политическа партия “Зелено движение” е силно обезпокоена от предлаганото от служебния кабинет отлагане с още четири години на природозащитните мерки за видове и местообитания в защитените зони от Натура 2000 и превантивните мерки срещу влошаване на тяхното състояние.

Напомняме, че за липсата на природозащитни мерки в защитените зони след 2014 г. Република България е изправена от ЕК пред Съда на ЕС в дело С-85/22. Едно ново отлагане на тези мерки с четири години не само ще влоши състоянието на множество видове и природни екосистеми в България, но рискува да донесе и санкции от страна на ЕС за неспазване на Директива 92/43/ЕИО. Обръщаме внимание, че допълнително отлагане на мерките рискува не само следващото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, но и реалното изпълнение на неговите проекти в срок.

Член 6 §2 от Директивата задължава страната ни да предприема превантивни мерки, за да спре всякакво влошаването на състоянието на природните местообитанията и местообитанията на видовете, както и значителното обезпокояване на видовете, предмет на опазване, също трябва да са приложени още през 2014 г.

За периода от 2014 г. до 2023 г. България загуби значителна част и влоши качеството на най-ценните си вековни гори, дюни, влажни зони, реки, пасища и ливади и отлагането на природозащитните и превантивни мерки с още четири години ще задълбочи този процес.

2. Зелено движение предупреждава, че избраният подход на служебния кабинет на президента Радев да приема подробни и специфични цели на защитените зони от Натура 2000 без да приема приоритети за зоните ще доведе до спиране на инвестиционната активност в цялата мрежа от защитени зони, заемаща една трета от територията на България. Този негативен ефект ще се отрази спиращо на големите инвестиции с европейско финансиране и ще затрудни силно българските граждани и бизнес. Не случайно директивата за природните местообитания в чл. 4 §4 изисква държавите да посочат тези приоритети в своите решения за обявяване на зоните.

Ние предупреждаваме, че едно бъдещо задръстване в системите на МОСВ на всички инвестиции в държавата няма да се дължи на европейските директиви, а не неразбирането и неприлагането им.

3. Директивата за природните местообитания изисква при управлението на защитените зони да се отчитат всички видове и местообитания посочени в нейните приложения. България не е отразила и включила в приложенията на ЗБР транспониращи директивата бобър, един вид водно конче и четири вида пеперуди и два типа природни местообитания. Тези видове плюс лалугера и горския сънливец не са обявени за защитени, както изисква чл. 12 на директивата. Тази липса може да изглежда малозначителна, но рискува да създаде проблеми пред инвестициите в съответните защитени зони. Липсата на тези видове и местообитания в приложенията на закона води до това, че за тях не се определят цели и приоритети и не се отчитат в процедурите за оценка за съвместимост. Липсата на това отчитане намалява правната сигурност на административните актове и те могат да бъдат оспорени пред всеки съд и да бъдат отменени.

ПП “Зелено движение” поставя високо в своите цели опазването на мрежата Натура 2000 в България и защитата на нейните редки и застрашени видове. Тези цели са част от предизборната програма на коалиция “Продължаваме промяната – Демократична България” и тяхното изпълнение навреме и без отлагане е наше задължение към избирателите ни. Обръщаме се към всички народни представители в Народното събрание да подкрепят предложенията на ПП “Зелено движение” за поправки в законопроекта на служебния кабинет, за да опазим българската природа, ускорим инвестициите в България и улесним нейните граждани и бизнес.