ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪБРАНИЕ НА ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ”На 30.06.2021 г. политическа партия “Зелено движение” ще проведе извънредно
Национално събрание.


На него ще бъдат дискутирани участието на партията на парламентарните избори на 4 април, както и кампанията за изборите на 11 юли тази година. Събранието е отворено и за външни гости.

Дневен ред за Националното събрание:

  1. Отчет и анализ на отминалите избори на 4 април.
  2. Разни.
    Националното събрание ще се проведе на Камен бряг.
    Регистрация: 30 юни от 17 часа;
    Начален час на събранието: 18 часа

Броят на делегатите на всяка Местна организация за предстоящото Национално събрание
може да бъде до 6 души, включително председателите на местната организация. За да са легитимни делегатите е необходимо представянето на надлежно оформен протокол от заседанието на Местните организации, на което те са избрани за делегати с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове. Протоколът следва да е подписан от председателите и секретарите на местните организации. Избраните делегати следва да са платили членския си внос за предходните 12 месеца.

София
30.05.2021 година

За съпредседателите:
Владислав Панев