На 30.06.2021 г. политическа партия “Зелено движение” ще проведе извънредно
Национално събрание.


На него ще бъдат дискутирани участието на партията на парламентарните избори на 4 април, както и кампанията за изборите на 11 юли тази година. Събранието е отворено и за външни гости.

Дневен ред за Националното събрание:

  1. Отчет и анализ на отминалите избори на 4 април.
  2. Разни.
    Националното събрание ще се проведе на Камен бряг.
    Регистрация: 30 юни от 17 часа;
    Начален час на събранието: 18 часа

Броят на делегатите на всяка Местна организация за предстоящото Национално събрание
може да бъде до 6 души, включително председателите на местната организация. За да са легитимни делегатите е необходимо представянето на надлежно оформен протокол от заседанието на Местните организации, на което те са избрани за делегати с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове. Протоколът следва да е подписан от председателите и секретарите на местните организации. Избраните делегати следва да са платили членския си внос за предходните 12 месеца.

София
30.05.2021 година

За съпредседателите:
Владислав Панев