Skip to content

Позиция на МО Велико Търново относно чистота на атмосферния въздух

Съгласно чл. 9, ал. 1 ЗЧАВ (ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ), Министърът на околната среда и водите съвместно със съответните заинтересувани министри издава наредби, с които утвърждава норми за емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. В зависимост от условията на територията на дадена община могат да бъдат определени по-строги норми за допустими емисии за обекти и дейности в определени общини, райони или селищни образувания от тези, утвърдени с наредбите по ал. 1 и чл. 9а – 9г. (чл. 9, ал. 5 ЗЧАВ). Тези норми се определят въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината до министъра на околната среда и водите, одобрено с решение на общинския съвет (чл. 9, ал. 6 ЗЧАВ).

Стъпвайки на гореизложеното МО на ПП Зелено движение във Велико Търново, приканва общинските съветници от всички групи във Великотърновския Общински Съвет да вземат решение, с което да задължат кмета на общината и неговата администрация да изготвят и представят пред съветниците за гласуване и приемане на мотивирано предложение за налагане на по-строги норми за допустими емисии от ФПЧ за територията на промишлената зона в Дълга лъка (завода на Кроношпан и прилежащия към него район).

За МО на ПП Зелено движение
Роман Рачков и Илза Христова – Съпредседатели

12.02.2022 г.
гр. Велико Търново