ПОЗИЦИЯ НА ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ ПО НОВИТЕ ГЕНОМНИ ТЕХНИКИ

Политическа партия „Зелено движение“ смята, че Новите Геномни Техники (НГТ) са научно откритие с голям потенциал за съществен напредък в развитието на науката и медицината. В същото време тези техники стават все по-достъпни и изкушават много научни колективи да експериментират с различни културни и диви растения, микроорганизми, животни и хора.

Под общата формулировка за принос към „изменението на климата“ и необходимостта от създаване на нови по-адаптирани сортове растения и породи животни се извършват опити за създаване на растения с различни продуктивни качества, състав на хранителни вещества и витамини, с повишена устойчивост на болести, суша, устойчивост на хербициди и т.н. Опитите с животни също варират в широки граници от промяна в продуктивните качества до по-рядка козина, и дори до създаване на пчели, устойчиви на пестицидите, основаващи се на тяхната естествена адаптивност.

Съгласно действащото законодателство в ЕС всички растителни продукти, при които са използвани новите геномни техники, попадат в категорията генно-модифицирани организми (ГМО) и подлежат на регулация. Европейската комисия предлага промени в Регламент (ЕС) 2017/625, с които се въвеждат 2 категории растения, получени с новите и стари геномни техники.

В категория 1 попадат растения, които са получени чрез методите мутагенеза и цис генеза и не се различават от растението-майка с повече от 20 модификации. За тази категория се предвижда облекчена процедура за верификация, не се прилага оценка на риска и не се предвижда задължително етикиране нито на семената, нито на храните, произведени с продукти от такива растения. В категория 2 попадат всички останали растения, получени чрез трансгенни методи. За растенията в тази категория се прилага съществуващото законодателство за ГМО, пускането на пазара може да стане само след оценка на риска и гаранции от производителя за проследяване. Задължително е всички семена и продукти от тези растения да бъдат етикирани.

Политическа партия „Зелено движение“ смята, че следвайки принципа на предпазливост и за да гарантира на всички граждани на ЕС основното право на информиран избор, всички растения и продукти от тях, създадени с помощта на НГТ, трябва да продължат да бъдат третирани като ГМО и спрямо тях да се прилагат всички изисквания за оценка на риска, проследимост и етикиране. Идентифицирането на ГМО по цялата верига на доставки трябва да се запази и да се прилага за всички НГТ. Потребителите все още са скептични по отношение на ползите от новите ГМО и с право. Потенциалното дерегулиране на някои НГТ би застрашило доверието на потребителите в целостта на веригата за доставка на храни, а отнемането на правото на потребителите на информация относно използването на НГТ би подкопало доверието в процеса на вземане на решения в ЕС.

Вземайки под внимание позицията на Европейския патентен офис (ЕПО), изразена чрез EURACTIV, че на практика ЕПО не разполага с нови дескриптори, касаещи НГТ и ще ги патентова по правилата за ГМО, ние категорично осъждаме като безотговорни действията на Европейската комисия, които биха отворили пряк нерегулиран достъп до пазара на патентовани селскостопански продукти собственост на малка група предприятия с мащабно пазарно присъствие. Това застрашава позициите както на по-малките семепроизводители, но също така и съществуването на сортовото многообразие на ЕС, а впоследствие и богатството на породите стопански животни, отглеждани в съюза.

Политическа партия „Зелено движение“ категорично осъжда атаките срещу „Зелената сделка“ и срещу стратегията „От фермата до трапезата“ и подвеждащите твърдения, че намаляването на употребата на синтетични пестициди и възстановяването на природата няма да позволят на Европа да гарантира продоволствената си сигурност. С интелигентни промени в земеползването и агроекологични иновации, съчетани с промяна в начина на хранене и видовете производство, европейските земеделски производители могат да произвеждат достатъчно храна, като същевременно опазват природните ресурси.

Здравословната околна среда с процъфтяваща флора и фауна над и вътре в почвата е едно от най-ценните блага на човечеството и е в основата на нашата хранителна система. Ние сме нейните бенефициенти, натоварени с отговорното управление на природата. Това включва и прилагането на принципа на предпазливостта, както и на принципите на грижата, здравето, екологията и справедливостта, които са в основата на холистичния агроекологичен подход.

За да станат хранителните ни системи наистина устойчиви, трябва да се откажем от краткосрочните решения, изискващи много ресурси, които включват насърчаване на специфични технологии с недоказани ползи и потенциални нежелани ефекти и рискове. Генетичното инженерство с неговите все още празни обещания за устойчивост показва тесен и краткосрочен поглед върху сложните предизвикателства на хранителните системи. Фокусът върху конкретни гени или признаци не отчита значението на взаимодействията между културите с околната среда и геофизичните им свойства, включително здравето на почвата, като не отчита и симбиотичните отношения с други видове. Това разбиране за селскостопанските системи не е видът иновация, от която Европа се нуждае толкова отчаяно в условията на различни екологични предизвикателства.

Призоваваме продуктите, създадени чрез НГТ, да бъдат считани за инвазивни за определени екосистеми, управлявани в рамките на европейската мрежа от защитени територии „Натура 2000“ и тяхното свободно отглеждане да бъде строго регулирано, а където застрашава съществуването на природни и екосистемни ресурси – да бъде забранено.

Считаме, че така отправеното предложения за изменение в регламент 2017/625 е едностранчиво, изцяло в полза на конкретни икономически интереси и е в противовес с ключови политики на ЕС – в това число „Зелената сделка“, стратегията „От фермата до трапезата“, а също така и Европейски план за действие „Едно здраве“ за справяне с антимикробната резистентност. Последният пряко противоречи на така направеното предложение за ефективно въвеждане на пазара на продукти, получени с НГТ.

„Зелено движение“ отбелязва, че в предложението за нов регламент не е разгледан въпросът с патентоването на гени на растения, които биха могли да се появят по естествен път или да бъдат произведени чрез конвенционална селекция. В този смисъл е възможно да се стигне до патентоване на гени от естествения растителен генофонд. Отбелязваме, че това предложение на ЕК нарушава въпроса със собствеността на генофонда, решен вече в българския Закон за биологичното разнообразие.

Политическа партия „Зелено движение“ се обръщаме към всички депутати в Европейския парламент и българските представители в органите на ЕС да отхвърлят предложението на ЕК за Регламент относно растенията, получени чрез някои нови геномни техники и храните и фуражите, произведени от тях, както и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625, отчитайки изразяваните дългогодишни позиции на страната ни по отношение на ГМО, залегнали в българското законодателство и отчитащи обществените нагласи по темата.

Политическа партия „Зелено движение“ намираме това предложение на Европейската комисия и опитите за бързото му налагане като недопустими и настояваме екипът на Урсула фон дер Лайен да се фокусира върху истински реформи в края на своя мандат, с които да изпълни обещанията си за действия по борба с климатичните промени и загубата на биоразнообразие.