Предизборната ни програма: III. ИКОНОМИКА, КОЯТО РАБОТИ ЗА ВСИЧКИ

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата.

III. Икономика, която работи за всички

Климатичната криза настъпва все по-настойчиво. Благодарение на мобилизацията на Движението за климата европейските зелени партии се пребориха  през 2019 г. за подписване на Европейската зелена сделка. Климатът няма да чака да отминат другите кризи. Зелената сделка предвижда мащабен инвестиционен план за изграждане на проспериращо и динамично общество, основано на климатична неутралност, на зелени индустрии и технологии и на устойчива цифровизация.

Инвестиране в зелено и по-добро бъдеще

Икономическите и фискалните политики трябва да се съсредоточат върху подобряването на благосъстоянието и качеството на живот на хората, както и върху поддържането на относително стабилен климат и здравословна околна среда. В разрез със строгите икономии от миналото Европа трябва да даде възможност и да насърчи инвестициите за решаване на настоящите, за предотвратяване на бъдещите проблеми и за социалното сближаване.

За България остава ключово да приеме еврото през 2025 г. и да насърчава зелените инвестиции, включително диференцираните лихвени проценти.

По-зелена промишленост в името на нашата бъдеща конкурентоспособност

Зеленият преход е предизвикателството на нашето поколение и той няма да бъде постигнат без активна индустриална политика. Позеленяването на промишлеността чрез инвестиции в Европа е огромна възможност за България, както по отношение на конкурентоспособността, така и на неутралността по отношение на климат, включително чрез създаването на Фонд за зелен и социален преход, който ще финансира проекти за екологична инфраструктура, като например обществен транспорт, железопътен превоз на товари, свързване на енергийните мрежи и обновяването на жилищния фонд.

Екологично финансиране за реални цели

Инвестициите в нови проекти за добив на въглища, нефт и газ, в енергийни проекти, свързани с въглища, както и в компаниите, които ги разработват, трябва да бъдат лишени от регулаторна подкрепа и от публично финансиране и стимулиране.

Ще насърчим финансовите играчи да приемат стабилни планове за климатичния преход, които да подкрепят икономическия преход и да дадат възможност за постепенната му трансформация. Тяхното съдържание и изпълнение трябва да бъдат регламентирани, като се предвидят секторни политики за дейностите с най-високи емисии и методи за определяне на целите за декарбонизация. Ще се борим за включването на всички дейности на банковия сектор в Директивата за комплексна проверка на корпоративната устойчивост, така че банковият сектор да носи отговорност за въздействието на своите инвестиции върху правата на човека, околната среда и климата.

Ще поискаме преразглеждане и затягане на правилата за работа на финансовите пазари, за да бъдат предотвратени спекулации, подобни на тези, който доведоха до невижданата криза от 2007-2010 г. за много от европейските икономики и за ЕС като цяло.

Тук е мястото да споменем за „затваряне на кранчетата“, през които изтичат огромни публични средства: тежката корупция, източването на пари чрез офшорни фирми, мръсните пари на олигарси, източване на публични средства от структурните и кохезионните фондове, залагане на огромни печалби при публично финансирани проекти, особено в инфраструктурата, субсидии за щяло и нещяло, финансирането по линия на „Евратом“, който най-сетне трябва да бъде денонсиран и др.

Стабилно и приобщаващо банкиране

Домакинствата вече не трябва да пълнят джобовете на финансови играчи, които спекулират с храни, енергия и жилища, или да понасят последиците от финансови сривове. Правото на хората на достъп до пари в брой и използването им следва да бъде защитено като въпрос на приобщаване.

Затваряне на цикъла с кръгова икономика

Произвеждаме, консумираме и изхвърляме – икономиката на нашето общество води до използване на повече ресурси, отколкото нашата планета може да понесе. Ако не предприемем нищо, за да променим това, до 2050 г. ще са ни необходими три планети, за да задоволим нуждата си от суровини. Затова ще работим за напълно възобновяема, напълно кръгова и нетоксична икономика до 2040 г. с ясни и обвързващи цели и пътища за преход към намаляване на потреблението и използването на ресурси до 2030 г.

Тъй като зеленият преход изисква все по-големи количества метали, трябва да възприемем подход на достатъчност и да дадем приоритет на развитието на капацитета за преработка и рециклиране на стратегически материали.Ще се борим с планираното изваждане от употреба, включително на софтуера, и липсата на възможност за поправка.Ще насърчаваме замяната на някои от масовите материали, които се произвеждат със силно замърсяващи технологии или са бързо изчерпаеми, с нови, щадящи здравето и природата, или с такива, които се произвеждат от възстановяеми ресурси.

Изграждане на социална икономика и икономика на сътрудничеството

Нашата визия за икономиката е динамична и кръгова, в нея малките и средните предприятия (МСП), които са гръбнакът на европейската икономика, процъфтяват заедно с нови модели на общностна, социална и съвместна икономика.

Ще се стремим да избягваме бюрокрацията и регулирането, които са по-сложни, по-твърди или по-обременителни, отколкото е необходимо за защита на общественото благо. Силата на устойчивите обществени поръчки трябва да бъде използвана за насърчаване на високи екологични и социални стандарти и за насърчаване на колективното договаряне. 

Защита на потребителите

Силната защита на потребителите е необходима, за да ги предпазва от нелоялни търговски практики при финансовите услуги, мобилните оператори и други. Продуктите, рекламирани като еднакви в различните европейски държави, трябва да бъдат с еднакво качество и състав.