Skip to content

Министър Сандов издаде заповед за обявяване нова защитена територия – природна забележителност „Черните скали“

Борислав Сандов:

Издадох заповед за обявяване на нова защитена територия – природна забележителност „Черните скали“. Тя се намира в землището на село Орешник, община Тополовград, област Хасково.

Природна забележителност „Черните скали“ се обявява с цел опазване на характерни скални образувания – забележителен обект на неживата природа.

Площта на защитената територия е 68,250 дка. В границите й е забранено строителство, търсене, проучване и добив на подземни богатства, нарушаване целостта на скалните образувания и всякакви други дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или да намалят естетическата им стойност.

Предстои обнародването на заповедта в Държавен вестник и вписване на природната забележителност в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.