Становище относно обект „Пробив на Водна палата – транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III” и бул. „Марица – юг“ (етап 1)/ Част: Процедури по ЗООС, ЗБР и ЗУТ

Копие до общинските съветници в Общински съвет Пловдив

  1. Община Пловдив е процедирала по реда на Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на околната среда инвестиционно предложение „Пробив на Водна палата – транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III” и бул. „Марица – юг“ през 2013 г. В писмо ОВОС-568/30.05.2013г. на РИОСВ Пловдив по реда на ЗБР е съгласувано инвестиционното предложение, като в писмото е направено и незаконосъобразно произнасяне по реда на ЗООС, че ИП не попада в обхвата на приложения 1 и 2 на ЗООС. Подобни ИП, които касаят изграждането на публична инфраструктура, като пътища попадат в обхвата на приложение 2 на ЗООС т. „10 б За урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги;“. В Ръководство на Европейската комисия относно обхвата на Анекс І и Анекс ІІ на Директивата за ОВОС-2015 г. те са посочени като „ III. Проекти за които се отнасят понятията „градска“ и „инфраструктура“. В този смисъл директорът на РИОСВ, като се е произнесъл с писмо по реда на ЗБР, което не е публично, е лишило от възможност гражданите да научат за това ИП, както и да изразят становище или да оспорят пред съда решението на компетентния орган.
  1. През 2022 г. Община Пловдив внася в РИОСВ Пловдив информация за изменение на инвестиционното предложение „Пробив на Водна палата – транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III” и бул. „Марица – юг“. Със свое писмо ОВОС – 2112-3/15.08.2022 г съобщава, че допълва писмо ОВОС-568/30.05.2013г (издадено по реда на ЗБР) с твърдението, че изменението на ИП не се очаква да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда. Това писмо също не е публикувано на интернет страницата на РИОСВ (въпреки задълженията по ЗБР), като по този начин отново РИОСВ Пловдив се произнася по проект попадащ в обхвата на приложение 2 на ЗООС без да информира гражданите за решението си, което е нарушение на закона.

Трябва да отбележа, че ИП попада в границите на Защитена зона Река Марица (BG0000578). Като такова, всяко произнасяне по него трябва да отчете кумулативният ефект от други реализирани или в процес на реализация проекти или планове, каквото не е извършено, както е видно от писмото на РИОСВ Пловдив, което е нарушение на ЗБР.

  1. Инвестиционното предложение включва част от имот 56784.520.1265, общинска публична собственост с НТП Обществен селищен парк, градина. Съгласно ОУП на Община Пловдив този имот попада в Зона за градските паркове и градини. Съгласно чл. 62 а на ЗУТ не може да се променя предназначението на съществуващите озеленени площи или на части от тях в урбанизираните територии, реализирани съгласно предвижданията на устройствените планове.

В този смисъл моето експертно становище е, че инвестиционно предложение  „Пробив на Водна палата – транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III” и бул. „Марица – юг“ се реализира без участие на обществеността и в нарушение на Общия устройствен план на общината, ЗООС, ЗБР  и Закона за устройство на територията

Инж. Тома Белев

Свалете становището долу от линка: