Skip to content

Становище относно обект „Пробив на Водна палата – транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III” и бул. „Марица – юг“ (етап 1)/ Част: Опазване на водите

Инвестиционното предложение на Община Пловдив за изграждане на обект „Пробив на Водна палата – транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III” и бул. „Марица – юг“ (пробива) се извършва в непосредствена близост до р. Марица, която е емблематична зона от града и представлява трансгранична река със значителен брой притоци и с най-обширния водосборен басейн в България.

Опазването на водите е основополагащ елемент от устойчивото управление на околната среда и се извършва при стриктно спазване на изискванията, забраните и ограниченията в Закона за водите (ЗВ) и наредбите към него. Според чл. 155 от ЗВ именно директорът на съответната БД изпълнява държавната политика на басейново ниво, като между множеството му правомощия са включени проследяване състоянието на повърхностните и подземни води, участие в провеждане на мониторинга на водите и издаване на разрешителни за водовземане и/или ползване на водни обекти в изискуемите от ЗВ случаи.

Според разрешение за строеж № 226/23.09.2022 г. пробивът следва да се осъществи в поземлен имот с идентификатор 56784.520.1371 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Пловдив, с начин на трайно ползване „за първостепенна улица“, но реални строителни дейности и отсичане на дървета се извършват и в съседния имот с идентификатор 56784.520.1265 по КККР с начин на трайно ползване „за обществен селищен парк“.

Последният имот граничи с воден обект (р. Марица), който в границите на гр. Пловдив представлява зона за защита на водите – защитена зона „Река Марица“ с код BG0000578. Въпреки това от писмо на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) от 18.10.2022 г. до сдружение „Балканка“ се установяват изключително тревожни факти:

БД ИБР не се е произнасяла със становище за допустимост на инвестиционното предложение спрямо предвижданията в двата основополагащи планови документи, определящи управлението и опазването на водите в Източнобеломорския район, а именно Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения.

Това не се е случило доколкото директорът на РИОСВ – Пловдив не е счел за необходимо да уведоми БД за инвестиционното предложение преди издаване на писмо с изх. № ОВОС-2112-2/15.08.2022 г. за извършване на преценка за допустимост по реда на чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ. Следва да се има предвид, че директорът на РИОСВ  – Пловдив не разполага нито със законови компетенции, нито със съответните експерти с нужните познания, които да направят оценка на въздействието върху водите, а и е явно от писмо с изх. № ОВОС-2112-2/15.08.2022 г., че подобен анализ не е извършван.

БД ИБР не разполага с документи и данни за планираното и извършвано строителство, т.е. такива не са предоставяни от местната администрация или изпълнителя на строителството.

Административният орган не е съгласувал извършваните дейности и не е издавал разрешително за ползване на воден обект с цел  изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения по чл. 46, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗВ и/или за водовземане от подземни води, вр. с водопонизителните мерки срещу наводняване на строежа на обекта по чл. 44 от ЗВ.

Всичко изложено по-горе означава, че единственият орган, компетентен по отношение на опазването на р. Марица и подземните водни тела, разположени под гр. Пловдив, няма никаква информация за строежа на пробива, не са извършвани анализи на наличната проектната документация и практически не е установено дали и какво въздействие ще осъществи строежа на обект с дължина от 430 м, ширина от 8,5 м. и с канализационна помпена станция за дъждовни отпадъчни води точно до границите на водния обект.

Георги Велев,

юрист, бивш директор на БД ИБР

Свалете становището долу от линка: