Зелено движение: На референдума в Божурище гласувайте с „ДА“

Снимка: Facebook страница НЕ на златодобива в общ. Божурище

На 9 юни заедно с изборите на европейски и национален парламент ще се проведе референдум в община Божурище, на който гласуващите трябва да отговорят на въпроса  „Против ли сте Общински съвет – Божурище и кметът на община Божурище да издават и съгласуват устройствени планове и разрешения, касаещи територии за добив на метални полезни изкопаеми – подземни богатства, попадащи изцяло или частично в площта от територията на общината, определена в Разрешение №486/2018г. на Министъра на енергетиката?“

От създаването си Зелено движение работи за разширяване на възможността гражданите да участват в процесите на вземане на решения – референдумите и общите събрания на населението са част от тези възможности. Нашите народни представители в настоящия парламент внесоха законопроект за изменение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с цел да се облекчат и улеснят условията за провеждане на местни и национални референдуми. 

От Зелено движение подкрепяме всяка инициатива за развитие на обществото ни и за повишаване на благосъстоянието на гражданите и бизнеса, но категорично  настояваме това да се случва в съгласие с местните стратегии за развитие и при активно включване на гражданите при вземането на решения. 

Свидетели сме как големи инфраструктурни проекти, мини, енергийни мощности или замърсяващи производства се изграждат след формално и минало незабелязано обществено обсъждане. Това е нарушение на европейските и световни практики, поради което нашето предложение е обществените консултации за изграждане на най-големите инвестиционни предложения, при които има задължителна процедура по ОВОС, да се подлагат на местни референдуми или общи събрания на населението в съответните населени места.

В Зелено движение считаме за неподходящо за развитието на София и  Софийска област да се допуска развитие на открити рудници и кариери, разположени така, че да влошават качеството на живот в много населени места, включително Банкя и Божурище. Ние обръщаме внимание, че подобни предприятия ще влошат допълнително качеството на въздуха в Софийската котловина, а за шумът от тях липсва ясна законова система за защита здравето на гражданите.

Водени от нашата трайна позиция, че гражданите трябва да участват във всеки процес на вземане на решения, призоваваме всички жители на община Божурище да участват в  местния референдум на 9 юни. Обръщаме се към всички партии и коалиции да призоват привържениците си от общината  да участват в допитването.

Водени от трайната ни политика развитието и икономиката да не намаляват качеството на живот и да не увеличават риска за здравето на гражданите, призоваваме жителите на Божурище да гласуват с “ДА” на референдума.

Експертите на Зелено движение са в постоянен контакт с местните групи в Божурище и оказват помощ на общината и на гражданите за разрешаване на случая.