Зорница Стратиева: С министъра на околната среда и водите обсъдихме възможността за възстановяване дейността на РИОСВ Перник

Зорница Стратиева: С министъра на околната среда и водите Борислав Сандов / Borislav Sandov днес, след Блиц контрола в НС, обсъдихме възможността за възстановяване дейността на РИОСВ Перник, чрез промяна на правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите. Това е стъпка към подобряване и повишаване качественото, ефективно, ефикасно и адекватно управление на компонентите на околната среда и водите в областите Перник и Кюстендил.

През пролетта на 2020 г., след 14 дневно обществено обсъждане МОСВ реши да закрие РИОСВ Перник. За целта РИОСВ София пое контрола на околната среда в областите Перник и Кюстендил.
Това предизвика:

– затруднения при изпълнение на служебните задължения на експертите от РИОСВ по отношение извършването на проверки по сигнали и жалби, които не са резонни,

– затруднения при извършване на проверки по сигнали и жалби, касаещи компетенциите на други административни структури, което води до допълнителна заетост и влияе пряко върху изпълнението на заложените цели;

– възникналите аварийни и бедствени ситуации на териториите на областите Перник и Кюстендил като пожари, наводнения, скъсаната дига на шламохранилището Кудин дол и други нарушения в защитени територии, защитени зони, замърсяването на въздуха, водите и шумовото замърсяване не бяха контролирани незабавно, а имаше забавяне, което не успя да осигури необходимата навременна превенция.