Конкурс: Зелени идеи за осветление на обществени пространства в община Благоевград

ПП „Зелено движение“, чрез местната си организация в Благоевград, обявява конкурс за реализация на проекти, които насърчават използването на улични соларни лампи, приоритетно в обществени пространства, предназначени за масов спорт (детски площадки, площадки за стрийт фитнес, спортни игрища и др.). В рамките на конкурса ще бъде осигурено централизирано закупуване и монтиране на соларни лампи в такива пространства, предложени и избрани чрез онлайн анкета от жители и гости на община Благоевград. Всички избрани проектни идеи следва да се реализират до края на 2022 г.

Цели на конкурса:

  1. Насърчаване на гражданското участие при формиране на местни зелени приоритети и политики в областта на ВЕИ и енергийната ефективност в община Благоевград;
  2. Изграждане на енергийно независими, безопасни и достъпни градски пространства за спорт и отдих в община Благоевград.

Формат на представяне на проектните предложения:

1. Опишете накратко общественото пространство, в което предлагате да бъдат монтирани соларни лампи, като посочите: сегашно състояние на терена, собственост, предназначение, наличие или липса на улично осветление на терена;

2. Посочете точната локация на предлагания терен, при възможност с геолокация;

3. Посочете приблизителен брой и вид (малки деца, ученици, възрастни и др.) на ползвателите на терена на дневна база;

4. Посочете дали теренът се поддържа и охранява към момента и от кого;

5. Приложете линк със снимки и/или кратък видеоклип за визуализация на терена;

6. Лице за контакт: име и фамилия, телефон, електронна поща.

Срок за предоставяне на проектни идеи: до 15 ноември 2022 г.

Адрес за предоставяне на проектните идеи: natalia.dimitrova @ zelenite.bg 

Критерии за оценка на проектното предложение:.

1. Съответства на целите на конкурса;

2. Реализира се на територията на община Благоевград и върху терени публична собственост;

3. Има голям брой потенциални ползватели;

4. Лесен за реализиране от административна и практическа гледна точка.

Общ финансов ресурс за реализация на гражданските предложения, постъпили в рамките на конкурса: 5000 лв.