Световния ден на водата

Днес отбелязваме Световния ден на водата. Тема от изключително важно значение за всички нас. Водата като символ на живота. Водата като помощник в нашето ежедневие и препитание. Водата като стихия, която може във всеки един момент да ни отмъсти, ако не се отнасяме с нея като с Кралица.

В Коалиция Продължаваме Промяната – Демократична България имаме разработена в дълбочина програма за управление на водите.

Част първа от тази програма засяга водата за пиене. Достъпът до чиста питейна вода е наше конституционно право и ние се отнасяме изключително сериозно към него.

Ще работим за:

→ Изграждане, рехабилитация и модернизиране на ВИК инфраструктурата в страната с цел предотвратяване загубата на вода, повишаване качеството и пречистване на отпадъчните води;

→ Изграждане на автоматизирана система за мониторинг на водните ресурси и тяхното използване;

→ Строг контрол за обезпечаване на достатъчен обем във всички язовири за питейно-битово водоснабдяване;

→ Балансирано управление на водите от комплексните и значими язовири, което да гарантира осигуряването на достатъчно количество за всички отрасли;

→ Въвеждане на общо управление на водните ресурси и водните обекти държавна собственост. Отразяване на актуалните граници на водните обекти в кадастралните карти;

→ Завършване на учредяването на санитарно-охранителни зони (СОЗ) около всички водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и минерални води;

→ Опазване и ефективно управление на подземните (вкл. минерални) води и осигуряване на достъп на гражданите до минералната вода, вкл. за профилактика и лечение.

#ИмаКак

Цялата ни програма в част Околна среда тук: https://ppdb.bg/wp-content/uploads/2023/03/programa-09.pdf