Skip to content

Борислав Сандов: Запазване на биоразнообразието в България е един от основните ми приоритети

Борислав Сандов: Запазване на биоразнообразието в България е един от основните ми приоритети и в тази връзка вчера възобнових плащането на обезщетения за нанесени щети от вида кафява мечка. Не само аз, но и колегите ми от Европейската комисия (ЕК) смятаме, че практиката на обезщетяване е един от най-добрите механизми за намаляване на конфликта мечка-човек и в този смисъл е пряка мярка за опазване на вида.

Причините за големия брой набези се дължи основно на липсата на храна в горите и навлизането на човека, включително с МПС-та в естествените местообитания на мечката, както и на климатичните промени. Нанесените щети са предимно върху селскостопански животни и продукция и пчелини.

Около 90-95 % от щетите се срещат на територията на РИОСВ-Смолян. Това се дължи на обстоятелството, че от една странна в Родопите е концентрирана най-голямата част от популацията на кафява мечка, а от друга страна регионът се характеризира с относително малко население, обитаващо села и махали в планината, съответно местообитанието на мечките и хората е споделено.

Това неминуемо води до конфликт и ако той не бъде намален, ще доведе до бракониерство, въпреки че през последните години популацията на вида е относително устойчива. Сигналите се получават от различни институции, горските и ловни стопанства, РИОСВ, национални паркове, общините, полицията и телефон 112.

“Кафявата мечка е защитен вид по Закона за биологичното разнообразие. Европейската директива за опазване на местообитанията (Директива 92/43) изисква строга защита на вида, който е включен и в конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES).”

Цялата статия на DarikNews.bg, отразяваща предприетите от МОСВ мерки вижте тук: https://bit.ly/3HdYOlL