Покана за Националното събрание на Зелено движение

На 19.03.2022 г. политическа партия “Зелено движение” ще проведе редовно Национално събрание.

На него ще бъдат дискутирани участието на партията на парламентарните избори на 11 юли и 14 ноември. Ще бъде предложен и гласуван нов Изпълнителен съвет на ПП Зелено движение. Събранието е отворено и за външни гости.

Дневен ред за Националното събрание:
1. Отчет и анализ на проведените избори на 11.07.2021 и 14.11.2021 г.;
2. Промени в Устава на ПП Зелено движение;
3. Избор на нов Изпълнителен съвет до завършване на мандата (до 27.09.2022 г.);
4. Избор на членове на Националния съвет и Контролния съвет за попълване на овакантените места до завършване на мандата(до 27.09.2022 г.);
5. Подготовка за местни избори 2023 г.;
6. Разни.

Националното събрание ще се проведе на 19.03.2022 г. в The Steps, на адрес ул. Братя Миладинови 12, София.
Регистрация: 19 март 2022, 8:00-9:00 часа;
Начален час на събранието: 9:00 часа;

Броят на делегатите на всяка Местна организация за предстоящото Национално събрание може да бъде до 6 души, включително председателите на местната организация.

За да са легитимни делегатите е необходимо представянето на надлежно оформен протокол от заседанието на Местните организации, на което те са избрани за делегати с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове. Протоколът следва да е подписан от председателите и секретарите на местните организации. Избраните делегати следва да са платили членския си внос за предходните 12 месеца.

НС на Зелено движение

Поканата вижте тук.