Жителите на Крумово се опитват да спрат застрояването на парка им

Както в градовете, така и в селата, зелените зони са обект на спорни интереси 543 жители на село Крумово се подписват в петиция в защита на парка

Областният управител на Пловдив вече върна за преразглеждане предложението за застрояване на парка в селото, поради факта, че решението на Общинския съвет на Община Родопи (взето на извънредно онлайн заседание), е в противоречие със Закона за устройство на територията (ЗУТ), според който не може да бъде променяно предназначението на вече съществуващите зелени площи (член 62А, ал.1).

В отговор, кметът на Община Родопи назначи комисия, която да установи дали паркът на селото е зелена зона. Според констативен протокол, изготвен от 5-членна комисия, назначена от кмета, казусът попада под ал.4 на член 62А, според който “зеленината не е реализирана”, или по-точно липсват алейна мрежа, осветление, функционално зониране и ландшафт (чиято реализация е ангажимент на същата община).

Подобни тълкувания на закона са възможни поради друг пропуск на Община Родопи – липсата на Общ устройствен план, който посочва коя зона какво предназначение има. Ако такъв беше налице, всяко подобно предложение за смяна на предназначението на УПИ (Урегулиран поземлен имот), би подлежало на екологична оценка и несъобразяването с нея би могло да сезира Министерство на околната среда и водите и Регионалния инспекторат.

В случая, приемането на такъв план е отлагано с години и дава възможност за тълкувания, подобни на това, че паркът на селото не е зелена зона.

В отговор на реакцията на Областния управител на Пловдив, Общинският съвет на Община Родопи предложи след промяната на предназначението на територията да се кандидатства за държавно финансиране, и едва след одобрение да се направи допитване до жителите на селото. В петицията, внесена от жители на селото, вече е изразено изрично несъгласие с плановете на Общинския съвет.

Предложението за усвояването на зелените площи е за строеж на детска градина, при условие че в селото вече има такава.

Към този момент липсва обяснение от общината защо не се ремонтира старата детска градина, защо именно паркът е избран за такъв строеж, и дали са налични други подходящи места за строеж. Ако част от парка бъде използван за такава цел, ще бъдат ли жителите на селото обезщетени за загубата на зелени площи?

В Зелено движение подкрепяме борбата на жителите на село Крумово срещу застрояването на техния парк. Загубата на зелени площи е загуба за здравето на всички хора, не само в селото, но и в целия район.