Отчет на Вицепремиера по климатични политики и Министър на околната среда и водите Борислав Сандов за периода 13.12.2021 – 13.06.2022

(снимка: Юлия Лазарова, Дневник)

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

📜 Изпълнени са условията за закриване на 7 от 18 наказателни процедури на ЕК срещу България в сектор “Околна среда”.

📜 Приети са изменения на следните закони и наредби:

– Закон за водите

– Закон за опазване на околната среда

– Закон за генетично модифицираните организми

– Наредба за опазване на околната среда в морските води

– Наредба №6 за показателите за шум в околната среда

– Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

– Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

– Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти.

📜 Разработени са проекти за промени и допълнения на:

– Закон за чистотата на атмосферния въздух – одобрен с решение на Министерския съвет и внесен в Народното събрание

– Закон за биологично разнообразие

– Наредба №2 за класификация на отпадъците

– Изцяло нова Наредба за изискванията към площадките за съхраняване или третиране, разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци.

ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА

🌳 Забранен е вносът и развъждането на вида американска норка.

🌳 Одобрени са плановете за действие за опазване на видовете: европейски лалугер, тигрова пеперуда, калописиев и месночервен дланокоренници, сухоземни костенурки – шипоопашата и шипобедрена костенурка.

🌳 Обявени са 15 нови защитени територии.

🌳 Обявени са 32 вековни дървета.

🌳 Приет е План за управление на Природен парк „Българка“.

🌳 Подготвен е План за управление на Природен парк „Русенски Лом“ и предстои внасянето му в Министерския съвет.

🌳 Изготвена е заповед за промяна в режимите на дейности в защитена местност „Степите“.

🌳 Утвърдени са специфични и подробни цели на опазване на ниво защитена зона за 41 защитени зони от екологична мрежа “Натура 2000”.

🌳 Одобрена от Европейската комисия е „Национална рамка за приоритетни действия за “Натура 2000“ на България за 2021-2027 г.

🌳 Изготвя се карта на пътища за навлизането на инвазивни чужди видове в дивата природа и се подготвят проекти за унищожаване им в защитени зони и защитени територии.

🌳 МОСВ оптимизира процесите за установяване на причините за смъртта на китоподобни по Българското Черноморие.

🌳 Изготвен е национален доклад за 2021 г. за незаконна търговия във връзка със защитата на видовете от дивата флора и фауна според европейските регламенти.

🌳 Намерените през 2021 г. три мечета бяха върнати в природата на България.

🌳 Гарантирани са 100 милиона лв. от НПВУ за действия за “Натура 2000”.

🌳 Подготвена процедура за изкупуване на застрашени природни местообитания в размер на 13 милиона лв.

🌳 Подготвени нови дейности за възстановяване на горите в размер на 60 милиона лв.

ВЪЗДУХ

⛅️ Увеличи се броят на общините с постигнато съответствие и за средноденонощната норма на фини прахови частици ФПЧ10.

⛅️ Предложени са промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, които предвиждат възможност за обжалване на общинските програми за качество на атмосферния въздух.

⛅️ Предприети са конкретни стъпки за засилване на контролната дейност от страна на регионалните инспекции по отношение на промишлени инсталации – основни източници на замърсяване на атмосферния въздух.

⛅️ Заложено е осигуряване на значителни по размер средства по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. за прилагане от общините на мерки за ограничаване емисиите на фини прахови частици в сектор битово отопление.

⛅️ За пръв път МОСВ осигури на национални средства за подобряване качеството на атмосферния въздух – чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

⛅️ Изготвени са рамкови позиции по предложения за регламенти на Европейския парламент и на Съвета относно флуорсъдържащи парникови газове и озоноразрушаващите вещества.

⛅️ Изготвени са проекти на закони за ратификация на измененията на два от протоколите към Конвенцията от 1979 г. за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния: Протокола за тежките метали и Протокола за устойчивите органични замърсители.

ВОДИ

💧 Язовирите са с обеми близки до нормалните за сезона и безпроблемно проведоха постъпилия приток при пролетното пълноводие.

💧 Наличните завирени обеми в язовирите за питейно-битово водоснабдяване са 75,7% от общите им обеми и са достатъчни за водоползвателите.

💧 Осигурено е достатъчно количество вода за всички отрасли, в т.ч. и за настоящия напоителен сезон.

💧 Подготвени и утвърдени са програми за стопанисване и управление на находищата на минерални води за 2022 г.

💧 Актуализират се основните стратегически документи съгласно Рамкова директива за водите: Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН)

💧 Информационната система за управление на риска от наводнения е на етап разработване на софтуерно решение.

💧 Предприети са действия за преодоляване на забавянето по проект “Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време.

ОТПАДЪЦИ

🗑 Завършена е рекултивацията на общо 105 от 113-те депа, предмет на делото на ЕК срещу България.

🗑 Въведена е работеща Национална информационна система за отпадъците.

🗑 Въведена е електронна система по европейския регламент за превоз на отпадъци.

🗑 Проверяват се организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки и излезли от употреба МПС.

🗑 Подготвени са промени в Наредбата за площадките за съхранение и третиране на отпадъци, както и за разполагане на съоръжения за това.

🗑 Рециклирани са 66 тона тонер касети, незаконно внесени във Враца.

МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

🌍 България се присъедини към:

– Международната програма за действие по климата (IPAC) на ОИСР;

– Междуправителствената „Коалиция за висока амбиция за природата и хората“, която се ангажира с включването на целта за 30% защитени морски зони и защитени територии до 2030 г.

🌍 Участвах в множество международни форуми на високо равнище, сред които:

– Специална сесия на Асамблеята на ООН по околна среда за 50-ата годишнина от създаването на Програма на ООН по околна среда (UNEP@50);

– Международната среща Stockholm+50 по въпросите на околната среда, климата и развитието;

– Министерската среща на Комитета по екологична политика на ОИСР;

– Конференцията на високо равнище за 30-годишнината на мрежата “Натура 2000”;

– Конференцията „Зеленият дневен ред: Нулевите нетни емисии като път към устойчивото бъдеще“.

🌍 Участвах в три заседания на Съвета на ЕС по околна среда.

🌍 Бях избран за председател на Комисията за опазване на Черно море от замърсяване.

🌍 Подписах следните двустранни документи:

– Споразумение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическа екологична оценка (СЕО) в трансграничен контекст между Министерство на околната среда и водите на Република България и Министерство на защитата на околната среда на Република Сърбия;

– Двугодишна програма 2022 – 2023 г. за изпълнение на Споразумението между МОСВ и министерството на околната среда и пространственото планиране на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на околната среда и водите.

🌍 Проведох множество двустранни тематични срещи, както и срещи с посланиците на: САЩ, Турция, Франция, Дания, Финландия и Швеция, Израел, Индия, Египет, Алжир, Албания, Германия, Саудитска Арабия и Хърватска.

Пълния отчет можете да изтеглите тук.