Кауза: Нулеви отпадъци

Според концепцията за „нулеви отпадъци” отпадъкът е ресурс.

Тя е вдъхновена от устойчивите цикли в природата, където отпадните продукти от едни процеси са ресурси за други.

Нулеви отпадъци oзначава проектиране и управление на продуктите и процесите по начини, които драстично намаляват обема и елиминират токсичността на отпадъците. Този подход запазва и възстановява всички ресурси, без да ги изгаря или погребва в сметища.

Подкрепяме създаването и развитието на центрове за повторна употреба и поправка, рециклиране и компостиране, паркове за възстановяване на ресурсите и еко-индустриални паркове.