Предизборната ни програма: ІV. ЗДРАВЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата.

ІV. Здраве и социални грижи 

Основни приоритети: 

 1. Здравето е основно човешко право, здравословната среда за живот – също. „Зелено движение” защитава основното човешко право на чиста, здравословна и устойчива околна среда, описано в Хартата за правата на човека към ООН. 
 2. Всички политики трябва да се разглеждат от гледна точка на здравето. „Зелено движение“ работи за здравеопазване, а не за болнолечение. Ние работим за интегрирана здравна грижа за всички. 
 3. Искаме да живеем в общество, основано на грижата. Подкрепяме подхода “Единно здраве”, в който здравната грижа и здравословният начин на живот и среда вървят ръка за ръка. 
 4. Менталното и психичното здраве на поколенията ни е приоритет. Ще работим за преосмисляме политиката към наркотиците, опиатите и всички вещества, поставящи в риск човешкия живот. 
 5. Настояваме за реформа и обществен контрол в НЗОК. Анализ и реформа на ключови държавни агенции.  „Зелено движение“ като част от Европейската зелена партия има всички инструменти да медиира производството за нарушение в областта на обществените поръчки в сектор “Здравеопазване”, стартирано от Европейската комисия заради надценените лекарствени прерарати и “легалното” източване на бюджета на НЗОК. 
 6. Предлагаме нова роля на скрининга и на редовната профилактика на социално значими и онкологични заболявания. Ще настояваме да бъде осигурен достъп до лекарствени продукти и медицински изделия независимо от социалния и икономически статус на пациента и на географското разположение.
 7. Ще работим за подобряване на компетенциите, финансирането и заплащането в медицинския сектор с цел създаване на достойна среда на труд. Застъпваме се за спешно подобряване на условията за обучение на сестринския персонал и осигуряване на бърза писта за професионална реализация. Възстановяване на ролята на професионалното образование и ранен старт на обучението. 
 8. Наш приоритет ще е  намаляване на фрагментираността на данните и информацията в здравната система посредством въвеждане на изпитани практики за електронно управление и дигитализация. Изследваме и даваме гласност на социалните и демографските фактори за завишената смъртност в България и за демографската криза. 
 9. Националната детска болница трябва да е под обществен контрол, защото децата нямат лоби!
 10. Ще  работим за бързо и реално прилагане на Националния план за борба с рака и  за създаване на Национален здравен иновационен фонд.
 11. Определяме по-голяма роля на дарителските и благотворителните фондове за развитието на здравеопазването и на научните изследвания в него. 

Общоевропейски приоритети, които ще приложим в България

Здравето е основно човешко право, здравословната среда за живот – също

Здравето е неразривно свързано с чистата природа и средата на живот. Този принцип е утвърден в Конституцията на Република България, която постановява, че гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи.

 На 1. август 2022 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации добави ново индивидуално право към декларацията за човешките права, а именно: правото на чиста, здравословна и устойчива околна среда. „Зелено движение“ заявява своята абсолютна и неотклонима цел да бъдем основен защитник на това човешко право с всички международни и национални управленски инструменти, с които разполагаме. Внесохме законопроект, който предвижда създаването на наредба за ясни правила за санитарни зони около селищата и стандарти за отстояния на жилища от замърсяващи средата и увреждащи здравето производства и дейности. Приемането на такъв текст е приоритет за България , защото ще преодолее съществуващата нормативна празнота за идентифициране на рисковете за здравето от неблагоприятни въздействия върху околната среда. През последните години е установена трайна тенденция на нарастване на броя на жалби на граждани от неблагоприятни последици в резултат от индустриални и добивни дейности, осъществявани в непосредствена близост до жилищата им и до други обекти, подлежащи на здравна защита. 

Достъп до здравеопазване за всички нуждаещите се и интегрирана здравна грижа

Ще подкрепим всички европейски и национални политики за създаване на Европейски здравен съюз, който да гарантира, че държавите членки осигуряват универсално здравно покритие за всички граждани в Европа. Ще настояваме за премахване на неравнопоставеността в здравеопазването и за гарантиране на достъп до лекарства и до лечение на достъпни цени, включително за социално значими, редки и онкологични заболявания по начин, който е приобщаващ за всички части на обществото, особено за най-уязвимите и сегрегирани общности. Никой в Европа не бива да се чувства принуден да се премести в друга държава поради неудовлетворени здравни нужди. Европейското законодателство за универсално здравно покритие ще изисква от всички държави членки да осигурят това основно социално право.

Подходът “Единно здраве” 

Ще работим за активното интегриране в Европейския съюз и в България на обединителен подход за здравно подпомагане чрез постигане на устойчив баланс между хуманната медицина, фармацията, управлението на здравните услуги, ветеринарната медицина и природните екосистеми. Постигането на баланс между човека, екосистемите и факторите на средата е определен от СЗО, от ЕС и от много от държавите членки като единствения системен подход, който може да подобри здравето на хората в среда на променящ се климат. Подходът разглежда здравето на хората, домашните и дивите животни, растенията и дивата природа (в т.ч. екосистемите) като взаимосвързани. Това е единственият подход, който може да ни даде шанс за успешна превенция на глобални здравни заплахи като антимикробната резистентност или нови пандемии от познати и непознати патогени – COVID-19, птичи грип и др. Отчитаме и осъзнаваме, че увеличаващата се популация на хората и активното движение увеличава контактите между хората, животните и околната среда. Отчитаме също и всички други съпътстващи фактори като промените в климата, обезлесяването и интензивното животновъдство като разрушаващи природните местообитания. Допълнително интензивното движение на хора, животни и животински продукти, глобализацията на пазарите, миграцията на хора вследствие на водените войни и промените в климата дават началото на разпространението на зоонозни патогени, преминаващи директно между животни и хора. По данни от 2021 г. на Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията повече от 60% от новите и разрастващите се инфекциозни заболявания започват от животински преносители. В допълнение някои бактерии, вируси, паразити и гъби, отговорни за тези заболявания, развиват резистентност с все по-интензивни темпове към познатите лекарствени препарати, което представлява една от най-големите заплахи пред здравето за гражданите на ЕС, в частност на България. Подкрепяме развитието на Европейски орган за готовност и реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), като ще се борим за по-голяма прозрачност на дейността му. Трябва да се положат допълнителни усилия за развиване и приложение на приетите регламенти за разумно използване на антимикробни препарати при хора и животни, регламентите за ветеринарни медицински продукти и фуражи със съдържание на медицински продукти, стратегическо управление на фармацевтичните продукти и тяхното изхвърляне в околната среда с особено внимание върху продукти с генетично модифицирани състави. Подкрепяме нуждата от нова фармацевтична стратегия за Европа, в която пациентът и персонализираните подходи са на първо място. Подкрепяме стратегията “От Фермата до вилицата” и нейното пълно прилагане. Не подкрепяме новите предложения за активно и свободно освобождаване в околната среда и въвеждане на пазара на комерсиални и патентовани продукти, произведени с нови геномни технологии. В контекста на гореизложеното ще настояваме за по-голяма публичност на дейностите на Европейската обсерватория за климат и здраве и по-голямо представителство на граждански и пациентски организации, включително и на страните от Източна Европа. Ще настояваме за по-бързо и ефективно прилагане на съществуващи иновации в сферата, спазвайки съответните регламенти, а така също и за насочване на повече средства за научно-изследователски дейности в сферата на глобалните заплахи за човешкото здраве и сигурността на хранителните вериги. „Зелено движение“ ще настоява за насърчаване на индустриите, осигуряващи здравословна среда на труд и здравословна околна среда, но и за тотално ограничаване в европейски и в национален мащаб на замърсяващите производства, които имат директно отношение към занижения здравен статус на работниците си, в това число стари въглищни централи, рудодобивни, химически и други предприятия, в които все още се работи с риск за здравето и живота на работниците. Ние си поставяме за цел повече никога, в нито едно производство и предприятие да няма секция, която работниците да наричат “раково отделение”. 

Зеленото семейство се бори за общество, основано на грижата за човека

Обществото се крепи на грижата. „Зелено движение” иска да изгради общество, основано на грижата, и затова разбираме социалната грижа като всеобхватен приоритет. Със застаряването на европейските общества нуждата от персонализирана здравна грижа, от иновации в палиативната медицина, от нови подходи за социален патронаж, в това число здравна грижа в дома, телемедицина и обучение на подготвени болногледачи, ще нараства особено в онези европейски страни, които бяха повлияни най-силно от глобалната пандемия от COVID 19, които имат отрицателен прираст на населението, нисък здравен статус, водещи са в класациите за сърдечно-съдови и онкологични заболявания, и имат висок емиграционен индекс. За съжаление, България отговаря на всички тези показатели. В този контекст европейската Зелена сделка е и социална сделка, и сделка за нова и иновативна здравна грижа с фокус върху страните от Източна Европа. Ще настояваме за подобряване на условията на труд на работещите в сферата на здравеопазването и на социалните грижи. Ще инвестираме във всеобхватни подходи в рамките на целия живот  със специален фокус върху репродуктивното здраве, върху грижата в ранна детска възраст, върху деинституционализирани  грижи за хората с увреждания и за възрастните хора.  Ще работим за подобряване и ефективно прилагане на иновативни подходи за грижа по домовете и за телемедицински решения, основани на знание. Образованието и грижите в ранна детска възраст трябва да се считат за социална инвестиция във фискалната рамка на ЕС.

Менталното и психичното здраве стават политическа цел

„Зелено движение“ си поставя за цел да се постигне универсално здравно покритие, което да надхвърли границите на физическото здраве и да гарантира, че системите за обществено здравеопазване ще включват грижи  и за психичното здраве без допълнителни разходи за хората. Психичното и физическото здраве трябва да бъдат равнопоставени, като обърнем специално внимание върху компетенциите на специалистите и условията, при които този специализиран тип грижа се предоставя. Необходими са приобщаващи и всеобхватни превантивни и лечебни стратегии. 

 Преосмисляне на европейските политики в областта на наркотиците

Политиката в областта на наркотиците трябва да се основава на доказателства, а не на предразсъдъци. Ние се застъпваме за подход на ЕС, основан на намаляването на вредите, здравето и подкрепата за хората страдащи от зависимост. Ние ще се борим за свеждане до минимум на отрицателните социални последици от употребата на наркотици. Зелено движение се обявява за масова образователна кампания при непълнолетни относно рисковете от употребата на опиати в разрешените и забранените им форми, популярни наркотици като канабис, райски газ и др., познати и нови вещества водещи до тежка зависимост и реален риск за живота, алкохол и вейп. Зелено движение ще се води единствено от поставените си цели за подобряване на психическото здраве на младото поколение и мотивацията им за живот. Ще работим за по-умерени форми и разрешаване притежанието на канабис за медицински цели от възрастни под медицински контрол. 

Национални приоритети, които ще развием или подкрепим: 

І. Реформа за практиките за управление и изразходване на средствата от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и осигуряване на допълнителен спешен финансов ресурс за модернизиране на научния, експертния, институционалния и инфраструктурен капацитет за предоставяне на здравна грижа в България.

През 2023 г. беше осветена една от най-нещадящите практики за изразходване на средствата на данъкоплатеца в България, в частност тези в НЗОК, изцяло в полза на частните болнични заведения за активно лечение. Изкуственото оскъпяване на важни и животоспасяващи лекарствени препарати изцяло в полза на бизнес интереси и в ущърб на здравето на пациентите е практика, която противоречи на основите на медицината. В някои от случаите тези порочни практики оскъпяват стойността на лекарствените препарати със седем пъти, ощетявайки пациентите и възпирайки голяма част от възможностите за национално съфинансиране на реформи в здравеопазването. 

Мерки, които ще развием: 

 • Въвеждане на необходими законодателни промени в Закона за обществените поръчки, който да гарантира задължаването на частните лечебни заведения да провеждат обществени поръчки за лекарствата, платени с обществен ресурс, при гарантирано съотношение на качество и цена на прилаганите препарати.
 • Активна работа с Европейската комисия и с Европейската агенция по лекарствата относно производството за нарушение в областта на обществените поръчки в сектор “Здравеопазване” и потенциалната наказателна процедура срещу България, която ще доведе до загуба на средства по Националния план за възстановяване и развитие. 
 • Създаване на обществен съвет към НЗОК с правомощия да осветява практиките за управление на публичните средства в касата. Общественият съвет следва да бъде съставен от лекари, пациенти, представители на пациентски организации, неправителствени организации и журналисти и да разпознае важността на детското и репродуктивното здраве и да прекрати практиките за ощетяване на пациентите и загубата на човешки животи. 
 • Осветяване на практиките за управление на средствата за лечение на деца, в това число и за лечение в чужбина, за трансплантациите и разкриване на частните лобита в българското здравеопазване.
 • Спешно приемане на синергични мерки и реформи заедно със сектор „Енергетика“ с цел получаване на второто плащане по Националния план за възстановяване и развитие, в които да са включени серия от допълнителни мерки за подобряване на здравната грижа в България. 
 • Създаване на Национален здравен иновационен фонд и стимули за създаване на обществени дарителски и благотворителни фондове за научно изследователски и развойни дейности в здравеопазването, в това число на ниво лечебни заведения, в унисон с новите практики в ЕС, следвайки стриктно регулаторните рамки. 
 • Извеждане на експертния потенциал и потенциала за иновации в България на международно ниво.  
 • Постигане на спад в дела на доплатените здравни услуги от страна на пациентите вследствие на предвидените мерки за оптимизация на националните разходи за здравеопазване и постигане на нужната публичност. 
 • Цялостна ревизия на компетенциите и способностите за управление на предвидените средства по програма EU4Health в държавните здравни структури, в т.ч. Изпълнителна агенция “Медицински надзор”, Изпълнителна агенция по лекарствата, Национален център по обществено здраве и анализи, Национален център по заразни и паразитни болести и Национален център по цени и реимбурсиране, а също и в звената на Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните, Министерство на околната среда и водите и Българска агенция по безопасност на храните. Стратегическо развитие на тези звена за активно участие в протичащи и важни за България процеси на ниво Европейски съюз и адекватното въвеждане на новите регламенти за оценка на здравни технологии, на регламента за Европейско пространство за здравни данни,  на регламента за медицински продукти от човешки произход, на регламентите за управление на генетично модифицирани продукти. Развиване на потенциала за въвеждане на новите практики от персонализираната и регенеративната  медицина, на клетъчни, генни и имунотерапии и нови ваксини. 

ІІ. Нова роля на скрининга на социално значими и онкологични заболявания и редовна профилактика с фокус върху регионите и групите с влошен здравен статус с цел намаляване на заболяемостта, особено в по-малките общини. Подкрепа за предвидените дейности по националната здравна стратегия, но с поставяне на допълнителен фокус върху целите за климата и въглеродния отпечатък. 

 • Изграждане на национална програма за първична превенция на заболявания, която взема под внимание анализ на пациентските фактори за включване в скринингови и профилактични програми. Активно интегриране на Модел на здравните убеждения и Модел “Способност, възможност, мотивация” които вземат под внимание, ключови поведенчески фактори, лимити, породени от знанието, психологически и физически фактори, здравна грамотност, социални норми и стигма, емоции, навици, нагласи, възприемане на риска, усещане за запознатост с цел създаване на изцяло ориентирани към пациента скринингови програми. Възприетата норма “Пациентът има задължение да осъзнава нуждата от превенция” вече не е приложима. 
 • Провеждане на масови тематични кампании за нуждата от превенция и скрининг и популяризиране на здравословния начин на живот сред населението; Въвеждане на специализирани мерки за напомняния, фиксирани и гъвкави срещи за посещения, въвеждане на модифицирани тестове с възможност за прилагане в домашни условия, включване на персонализирани практики от телемедицината, постигане на публичност с помощта на разпознаваеми лица и създаване на обществена подкрепа; въвеждане на практики за специализиран информационен дизайн за определени групи пациенти с модификация на съдържанието и рамкиране на съобщенията. Създаване на условия за подкрепа при планиране на дейностите по превенция и здравословен начин на живот и създаване на нова роля за общопрактикуващите лекари. 
 • Подкрепа за провеждането на национална образователна кампания, фокусирана върху популяризирането на здравословния начин на живот, здравословната среда на живот и труд и намаляването на рисковото поведение сред младежите, в това число – здравословно хранене сред младите, на нивото на физическа активност, употребата на наркотици – леки и вещества, застрашаващи живота, алкохол, вейп устройства, тютюневи изделия, поведенчески зависимости и др. Ефективно ограничение за рекламата на хазарт извън предизборните обещания. 
 • Предприемане на иновативни мерки за оздравяване на факторите на заобикалящата среда: чистота на атмосферния въздух, намаляване замърсяването на почви, води, активно интегриране на нови технологии за улавяне на въглерод, Solar to X и други. 
 • Развитие на здравеопазване, базирано на данните и анализа. Развитие на дигиталните решения като ефективен метод за провеждане на телемедицина, на популяризиране на здравословния начин на живот и на определяне на риска от поява на социално значими заболявания, в това число технологии, основани на машинно обучени алгоритми. Адаптиране на съществуващи европейски практики.. 
 • Ще работим реализираните спестявание от реформата на НЗОК да бъдат инвестирани в извънболнична здравна инфраструктура в синхрон с предвидените бюджети на общинско ниво и възможностите на програми като EU4Health и НПВУ.
  • Предлагаме създаване на мобилни здравни групи и мобилни лаборатории за работа в отдалечени населени места с нисък или изключително нисък здравен и социален статус.
  • Ще дадем подкрепа за създаване и диверсификация на различни обществени дарителски, благотворителни и/или институционални фондове за реално финансиране на превенция и профилактика при различни демографски и възрастови групи. 
  • Ще се застъпим за подобряване на компетенциите на медицинските специалисти от извънболничната помощ с цел подобряване на превенцията и ранна диагностика на заболяванията, в това число и достъпна система за следдипломно обучение, финансирано или съфинансирано от държавата. 
  • Осигуряване на повече безплатни профилактични прегледи и изследванията за родилки, деца и възрастни, финансирани от НЗОК, в рамките на работещ профилактичен календар за лечение на социално значими и онкологични заболявания. 

IIІ. Въвеждане на практики за интегрирана здравна грижа и достъп до лекарствени продукти и медицински изделия независимо от социален и икономически статус и географско разположение. 

 • Спешно адресиране на социалните и демографските фактори за завишената смъртност в България и демографската криза в страната посредством въвеждане на спешни мерки за достъп до качествено, иновативно и насочени към пациента здравеопазване в синергия с подобряване на доходността на населението, достъп до ранна детска грижа и качествено образование. 
 • Дигитализация и интегриране на капацитета съсредоточен в отделни клиники в страната, с активно въвеждане на методи от телемедицината с цел осигуряване на здравна грижа съсредоточена върху заболяването и нуждата на пациента. Специализиран фокус върху лечението на инсулт. 
 • Осигуряване на възможност за бърза мобилност на клинични специалисти между отделни точки от страната и възможност за провеждане на дистанционно лечение, в това число при болничен престой и интегриране на капацитетите за дистанционна робот-асистирана хирургия. 
 • Подобряване на ефективността на здравната помощ и оценката на ефективността на лечението, с фокус върху резултата от лечението на пациента, обратната връзка от страна на пациента и създаване на хибридна система включваща обективни критерии с проследими индикатори, опитът на клиницистите и експертите и консенсусните препоръки за лечение основани на доказателства. 
 • Въвеждане на ефективен контрол и прекратяване на неправомерни практики при разходване на публични средства при прилаганета на клиничните пътеки и амбулаторния процедури.
 • Подобряване на условията и компетенциите в това число на ниво държавни експерти за провеждане на специализирани медицински изпитвания основаващи се на знание и доказателства. 
 • В синергия с други сектори ще работим за насърчаване на индустриалните производства, които създават условия за здравословен труд и здравословна околна среда и ще работим за тотална забрана и поетапно спиране на всички замърсяващи производства, в които все още се работи с риск от трайно увреждане на здравето и под заплаха за живота на работниците. 

ІV. Адресиране към нуждите на специализирани части от сектор “Здравеопазване”, които функционират в недостиг в последните 20 години. 

 • Ще работим за промяна на условията за лечение с цел осигуряване на спокойствие и чувство за сигурност при пациента. 
 • Разширяване на ролята на болниците за долекуване, продължаващо лечение и рехабилитация. Създаване на нови условия за палиативна медицина и специализирано обучение на болногледачи с цел подобряване ефективността на социалния патронаж и здравната грижа по домовете. Едно развито общество се познава по начина, по който се грижи за възрастните и за хората в социално неравностойно положение.
 • Изработване на нова здравна карта с цел планиране на адекватен брой болнични легла и медицински кадри спрямо потребностите на пациентите и европейските стандарти. Преструктуриране на болничната инфраструктура според конкретните нужди в отделните региони. „Зелено движение“ ще подкрепи мораториум върху разкриването на нови болнични капацитети преди изработването на нова здравна карта. 
 • Спиране на частния интерес в детското здравеопазване. Изграждане на Национална детска болница при прозрачни процедури в съответствие с международните стандарти и с участието на гражданското общество. Децата нямат лоби! 
 • Максимално бързо въвеждане на Националния план за борба с рака и мерките по него с необходимата широка публичност. 
 • Реализиране на достъп до медицинско обслужване на неосигурени майки и разширяване на обхвата на ранния скрининг за бременни с иновативни биомаркерни подходи. 
 • Проверка на установените практики от страна на НЗОК след закриване на Фонда за лечение на деца, улесняване и ускоряване на процедурите по обезпечаване на лечението в чужбина особено на деца в тежко здравословно състояние. 
 • Подобряване на предоставяната здравна грижа за психично здраве. Активна работа със социалната стигма спрямо възможностите за лечение на психически и поведенчески разстройства. Предоставяне на холистична медицинска грижа, разширяване и подобряване на качеството на предоставяната психиатрична помощ в многопрофилните болници за активно лечение. Задължително разширяване на ролята на болниците за рехабилитация и създаване на специализирани центрове за рехабилитация и възстановяване след проведено лечение на психиатрични заболявания или поведенчески разстройства. 
 • Въвеждане на нови и алтернативни застрахователни пакети като част от доброволното здравно застраховане, предоставящи възможност за използване на иновативни терапии и практики за подобряване на здравния статус, в това число детоксикиращи терапии, практики от регенеративната медицина и гериатрията. 
 • Подобряване на компетенциите на специалистите в здравния сектор за привличане на клинични изпитвания на продукти и терапии от ново поколения, в това число методи за анализ на данни, събиране на пациентски кохорти и много други. 

„Зелено движение“ изразява подкрепа за изпълнението на Националната здравна стратегия, приета през 2023 г., но само след изпълнението на предлаганите от нас допълнителни мерки за реформа в изпълнителни държавни структури в сектор “Здравеопазване”. Въпреки че предлаганите политики за инвестиции в превенция и трансформиране на здравната система в система ориентирана към потребностите на пациента и хората, прилагане на фокусирани стратегии за подобряване на майчинското и детското здраве, борбата с онкологичните заболявания, лечението на мозъчно-съдовите болести, развитието на донорството и трансплантациите, психичното здраве и психиатричната грижа, гериатричната грижа и антимикробната резистентност, институциите към настоящия момент нямат капацитет да ги проведат ефикасно и ефективно. Също така смятаме, че към момента те не разполагат с необходимите компетенции, за да се възползват от наличните международни практики или да изградят такива, които да бъдат разпознати в международен контекст в последствие; не разполагат с необходимите бюджети, вземайки предвид факта, че второто плащане по НПВУ е застрашено и вероятно няма да бъде осъществено. За да се осъществят тези така важни политики трябва да се създаде среда за развитие на дарителски и благотворителни фондове и да се осигури прозрачност на работата и резултатите на всички държавни институции след тяхното реформиране. 

V. Подобряване на компетенциите, финансирането и заплащането в медицинския сектор с цел създаване на достойна среда на труд, в която медицинския и сестринския персонал ще може с гордост за следва Хипократовата клетва

 • Повишаване на заплащането на сестринския персонал и на медицинските специалисти, както в болничните заведения за активно лечение, така и болниците за продължително лечение и рехабилитация и доболничната помощ.
  • Въвеждане на максимален праг на възнагражденията на водещите клиницисти и управителния персонал на лечебните заведения и индексирането му спрямо най-ниската заплата. Недопускане на разлики в заплащането повече от 10 пъти независимо от стажа и отговорностите, в това число и чрез потенциално въвеждане на бонусни системи. 
  • Подобряване условията на труд на сестринския персонал, парамедиците, здравните асистенти и здравните мениджъри. 
 • Подробен анализ на ефективността на програмите за следдипломни квалификации на медицински специалисти и сестрински персонал, ролята на съсловните организации.
  • Въвеждане на задължителни критерии за качество на предоставяното знание и умения съобразено в най-новите стандарти за следдипломно медицинско обучение. 
  • Въвеждане на система за заплащане на следдипломни квалификации на медицински специалисти и сестрински персонал със задължителни обективни индикатори за качество на придобитите компетенции. Въвеждане на стандарти за качество в предоставяното образование. 
  • Подобряване на конкурентоспособността на институциите предоставящи следдипломни квалификации, както и подобряване на възможностите за международни специализации на специалистите. Създаване на условия за включване на български специалисти в екипите на международни институции предоставящи следдипломно обучение и прехвърляне на знание от ЕС към България. Подобряване на условия за специализация и следдипломна квалификация на чуждестранни специалисти в България. 
  • Откриване на достатъчно места за специализация в лечебни заведения и мерки за стимулиране на интереса в региони с недостиг на кадри. Създаване на условия за мобилност на кадри и обучители с цел развиване на регионите в страната, които в момента функционират в недостиг. 
  • Подобряване на условията за повишаване на компетенциите на общопрактикуващите лекари, медицински сестри, санитари, специалисти образна диагностика, здравни мениджъри и асистенти и възстановяване на ролята на професионалното образование в сектор “Здравеопазване”. 
  • Осигуряване на бърза писта за професионална реализация за медицински сестри, санитари и секторни специалисти.
  • Зелено движение ще подкрепи промени целящи възстановяване на акредитацията на лечебните заведения за предоставяне на следдипломно обучение и създаване на специализирани центрове за професионално обучение за медицински сестри, санитари, специалисти образна диагностика, здравни мениджъри и асистенти. 

VІ. Намаляване на фрагментираността на данните и информацията в здравната система посредством дигитализация. 

 • Зелено движение подкрепя Националната стратегия за електронно здравеопазване и дигитализация за здравната система, 2023 г., в нейната цялост и структура. Въпреки това смятаме, че в стратегията отсътстват конкретни практически мерки за нейното осъществяване, като:
  • План за действие за поетапна дигитализация на всички медицински документи на хартиен носител и добавянето им към електронното досие на пациента следвайки признати международни стандарти за организация на данните. 
  • Конкретни мерки за анонимизация, псевдонимизация и стандарти за анотация и организация на данните с цел провеждане на федерирано машинно обучение без да се застрашава сигурността на личността и личните данни на пациента. 
  • Въвеждането на стратегическа мярка за пилотни интеграции със системи в по-напреднала фаза от други страни, справяне с интеграцията на фрагментирани многоезични данни и оценка на риска от изтичане на лични данни. 
  • Спешно интегриране на данните от България с MyHealth@EU – системата за съвместно управление на електронни здравни данни на Европейския съюз, за да се избегне поредното отпадане на България от общите европейски практики поради несправяне с поетите ангажименти и срокове.
  • Предвиждане на мерки за интеграцията на системи управлявани от изкуствен интелект, както и интегрирането на националния подход с изискванията на Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR) и AI Act с цел осигуряване на достъпност на данните от България за последващи анализи. Последното има огромно значение и за подобряване на условията в страната ни за провеждане на клинични изпитвания за нови и иновативни терапии и продукти за модерна терапия.