Предизборната ни програма: ХII. НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата.XIII.

XII. Националната сигурност 

 • Незабавна военна помощ на Украйна за защита от агресора и активна програма за замяна на изпратеното въоръжение и техника с образци от страни-съюзници у нас, усилване на многонационалните сили в България по суша и въздух, засилено сътрудничество в Черно море;
 • Балансирано развитие на Въоръжените сили, готови да гарантират териториалната цялост и суверенитета на Република България, при необходимост в съюзен формат, да подкрепят международния мир и сигурност и да допринасят за защитата на националната сигурност в мирно време с фокус всеобхватна и финансово подкрепена от инвестиционен / иновационен фонд програма за превъоръжаване и трансформация на отбранителната индустрия;
 • Утвърждаване на България – сигурен и предвидим член на ЕС и НАТО, с ясно изразени евроатлантически позиции, отчитащи националните приоритети и съюзническите цели. По-силни ЕС, НАТО и наши съюзници означава по-сигурна и просперираща България, а това изисква принос от България – повече българи в структурите на НАТО, в структурата на силите на НАТО;
 • Изпълнение на ангажиментите, произтичащи от срещите на върха на НАТО и процесите на съюзно отбранително планиране, с фокус върху предната отбрана и сигурността на източния фланг на Алианса, Черноморския регион и Западните Балкани;
 • Ускорено изграждане на бойната група на НАТО на българска територия и осигуряване на ефективна поддръжка от България като страна-домакин с план за прерастване от батальонна в бригадна още през 2024 и развитие на други многонационални сили на наша територия;
 • Надграждане на способностите за противодействие на хибридни заплахи срещу националната сигурност, включително киберсигурност и дезинформация. Създаване на национален механизъм за ефективна стратегическа комуникация. Гарантиране на сигурност и устойчивост на съществуващите и новоизградени информационни системи, участие във федерирани защитени мрежи на НАТО и ЕС;
 • Засилване на контраразузнавателния ни капацитет за ранно разкриване и предотвратяване на вредни влияния на чужди разузнавателни служби върху въоръжените сили;
 • Създаване на доброволен резерв(тип национална гвардия), с отделен бюджет от съществуващия бюджет на отбраната и взаимодействие със системата на Гражданска защита;
 • Прилагане на Европейския зелен пакт (Зелената сделка) в отбраната. Участие в европейската инициатива MILITARY GREEN. 

Развитие на модерни отбранителни способности чрез превъоръжаване и иновации 

 • Развитие на отбранителните способности на базата на принципите на дългосрочно планиране и балансираност при изграждането на видовете  въоръжени сили и родове войски при развиване на устойчива екосистема за иновации, чрез ускоряване на процеса на интеграция в НАТО и европейската отбрана;
 • Увеличаване на средствата за инвестиции с цел изграждане на боеспособна и модерна армия, като общият бюджет за отбрана достигне 3 % от БВП и не по-малко от 20 % е предназначен за инвестиции и иновации;
 • Използване на европейските и съюзни инициативи за инвестиции и иновации – Европейския фонд за отбрана, Иновационния фонд на НАТО и отбранителния иновационен акселератор за Северния Атлантик (DIANA);
 • Максимална прозрачност във всички фази на проектирането, отговорно и ефективно изразходване на средствата и максимално участие на българската индустрия в проектите. Подпомагане на българския бизнес, особено малкия и средния, за участие в международни проекти. Активно използване на агенциите на НАТО и ЕС, създаване на аналогична организация за управление на портфолио от програми, проекти и услуги;
 • Създаване и одобряване от Народното събрание на нова инвестиционна програма за превъоръжаване и модернизация на армията и нов механизъм (тип инвестиционен фонд) за финансиране на дългосрочните проекти за модернизация и придобиване на базата на утвърдените проекти за инвестиционни разходи в програмата;
 • Разработване на Пътна карта за управление и разпореждане с имотите с отпаднала необходимост чрез въвеждане на ясни и прозрачни критерии за класификация. Приемане на законови промени, позволяващи целево използване на средствата от реализация на имотите с отпаднала необходимост за изграждане на отбранителна инфраструктура;
 • Постигане на по-високо равнище на оперативна съвместимост, подготовка и готовност, особено на дежурните сили и силите, предвидени за съюзни операции;
 • Мерки, осигуряващи наличната бойна техника да се поддържа и модернизира по възможност от българския военно-промишлен комплекс по международни стандарти. Широко привличане на българския военно-промишлен комплекс, университети и научно-изследователски организации при осъществяването на новите проекти за инвестиционни разходи в 10-годишната програма;
 • Ускорена подготовка и реализиране на проектите за изграждане на тежка механизирана бригада, в това число за придобиване и усвояване на нови бойни бронирани машини за Сухопътните войски. Ускорено усвояване на договорените многоцелеви изтребители за Военновъздушните сили и използване на съюзна помощ в преходния период. Придобиване на многоцелеви боен кораб за ВМС – клас разрушител, с възможност за съвместим противоракетен щит на НАТО;
 • Ускорено проучване на опита от войната в Украйна и внедряване на нови за Българската армия средства и иновативни способи за бойни действия. 
 • Разширяване използването на националния научен капацитет за нуждите на отбраната и сигурността.

Хората в отбраната 

 • Поставяне хората в отбраната в центъра на развитието на въоръжените сили. Високо мотивирани военнослужещи чрез съвременни и атрактивни възможности и стимули за професионално развитие и подготовка при дълбока реформа на военно-образователната система по моделите в НАТО и прекъсване на зловредното руско влияние в обучението на хората в отбраната;
 • Адаптиране на модела за кариерно развитие на военнослужещите с цел попълване на вакантните места въз основата на обективни и прозрачни назначения и въвеждане на съвременни модели за управление на човешките ресурси;
 • Провеждане на кадровата политика, насочена към разширяване на младшия офицерски състав за сметка на висшия командно-щабен състав чрез всеобхватни мерки за развитие, включително чрез ясни и справедливи критерии за кариерно израстване, разработване на програми за развитие на таланти и разработване на програми за обучение на кадровия състав през целия период на носене на военната служба;
 • Подобряване на условията на труд и социалните придобивки и повишаване на грижата за техните семейства за достигане на стандартите в поделенията на многонационалните сили в България и НАТО като цяло. Фокус върху подобряване на моделите за мобилност във Въоръжените сили;
 • Осъвременяване на учебните програми във Военните университети и училища в съответствие с новите рискове, възможности, технологии, ангажименти и заплахи, както и принципите на демократичните гражданско-военни отношения и функционирането на НАТО и Европейската отбрана; 
 • Развитие на модерна система за военно ръководство и управление на отбраната, включително и с ефективен демократичен и граждански контрол върху въоръжените сили, въвеждане на принципите на ефективност, ефикасност и икономичност, създаване на система за споделени услуги в сектора за сигурност; 
 • Засилване на гражданския патриотизъм и гражданския контрол върху въоръжените сили. Приложение на идеите и целите за „зелена отбрана“, чрез обучение на хората в отбраната и програми за тяхното прилагане.