Предизборната ни програма: XII. ТУРИЗЪМ

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата.

XII. Туризъм: да предоставим съхранена, чиста и красива природа на туристите 

България има изключителни природни дадености и богато културно-историческо наследство, които обуславят потенциала ѝ да развива разнообразни видове туризъм. Той е важен фактор за разнообразяване на поминъка в по-слабо развитите региони чрез създаване на заетост и социална ангажираност и чрез влиянието, което оказва върху останалите икономически сектори и върху околната среда. Устойчивото развитие на туризма включва опазването и съхраняването на материалното и нематериалното културно наследство, природните ресурси и биологичното разнообразие, както и предлагането на традиционни местни продукти в рамките на туристическите услуги.

Туризмът като отрасъл на икономиката допринася за подобряване качеството на живот, засилване на чувството за национална и локална идентичност и на интеграцията на България в глобалните и европейските процеси.

„Зелено движение” ще работи за развитието на туризъм, който се основава на:

1. насърчаване на местните предприемачи и производители на чиста храна;

2. запазена дива природа и разнообразни ландшафти като основни ресурси за привличане на посетители и на развитие на дестинациите.

Ние си поставяме следните цели в областта на туризма:

● Да се разработи изцяло нова стратегия за устойчиво развитие на сектора, като се съблюдават съвременните тенденции в туристическото търсене и предлагане, природните и антропогенните ресурси и капацитета им на експлоатация с цел тяхното опазване;

● Устойчиво развитие на туризма, фокусирано върху преживяванията, и създаване на комплексен туристически продукт въз основа на местните природни и културни дадености, включително разпознаваемите ландшафти и защитени територии на България, спортни и приключенски дестинации и такива, свързани с типични и природосъобразни местни производства (розарство, риболов, лозарство) и минералните води;

● Да се развиват балансирано всички видове летен, зимен, планински, здравен, ски, културен, религиозен, кулинарен, винен, приключенски, селски и екотуризъм съобразно наличните природни и антропогенни туристически ресурси, капацитета и спецификата на територията;

● Да се съсредоточи предлагането и маркетирането на дестинациите в комплексни преживявания, следвайки европейските и световните тенденции в туристическото търсене, потребностите и нагласите на туристите;

● Да се подпомага развитието на  спортен, конгресен и събитиен туризъм и по този начин да се осигури допълнителна заетост и икономическа рентабилност на съществуващата материална база;

● Да се постави фокус върху кадровата обезпеченост и квалификацията на заетите в сектора съобразно съвременните световни и европейски практики с оглед гарантиране качеството на предоставяните услуги и продукти.

„Зелено движение” ще работи за:

● Създаване на национална програма за устойчив и отговорен туризъм, която да включва мерки за:

○ опазване на природните ресурси и повишаване на ангажираността на туристическите предприятия и посетителите за опазването на околната среда; 

○ опазване на защитените територии и зони, защитените природни местообитания и видове, свеждане до минимум на щетите върху дивата природа и възстановяването от вече нанесени щети; 

○ завишен контрол над употребата на уязвими ресурси в развитието и експлоатацията на туристически съоръжения и услуги; контрол върху презастрояването и урбанизирането на територии с висока консервационна стойност; контрол над замърсяването на въздуха, водата, почвата и произвеждането на отпадъци от туристическите предприятия и от посетителите;

○ проекти за експониране и включване в туристическите ресурси  на културно-историческото наследство и  на автентичните културни ценности и традиции;

○ насърчаване устойчивото развитие на специализираните видове туризъм, в т. ч. велосипедния, еко-, агро-, кулинарния, винения и фестивалния туризъм, както и подобряване на туристическата инфраструктура и достъпността на обектите;

○ цялостна дигитализация и цифровизация на туристическите обекти и маршрути и предоставяне на високоскоростен интернет;

○ подобряване на жизнената среда на местните общности в по-слабо развитите райони и дестинации, насърчаване на диалога между различните заинтересовани страни, подобряване работата на консултативните съвети по туризъм и насърчаване на публично-частните партньорства; 

○ въвличане и овластяване на местните общности в планирането и вземането на решения за управлението и бъдещото развитие на туризма в техния регион в диалог с другите заинтересовани страни;

○ насочване на европейски фондове към микро и малките предприятия в туризма – в къщи за гости, семейни хотели, апартаменти и стаи за гости в града, отдавани краткосрочно, и др.;

○ разработване на актуални образователни програми и курсове съвместно с академичните институции, които да подготвят частни предприемачи за микро- и малките предприятия в туризма;

○ увеличаване на броя и качеството на работните места сред местната общност, създадени и поддържани от туризма, включително насърчаване на микро- и семейното предприемачество в туризма и увеличаване на нивото на възнаграждение.

● Преосмисляне на целите и задачите на Министерството на туризма с цел по-ефективно подпомагане на сектора, като то:

○ координира усилията на всички заинтересовани страни – министерства, агенции, местна власт, частен сектор;

○ създава възможности за участие в проекти на публично-частни партньорства;

○ осъществява междуведомствена координация по въпросите на туризма, включително с цел природосъобразно развитие на основни конфликтни дестинации (Банско, Витоша, Мальовица, Черноморието) в интерес на обществото при превенция на монопола и с цел опазване на природата;

○привлича чуждестранни инвестиции.

Приоритетни действия:

● Облекчаване на режима за сезонно наемане на чужденци от трети страни (Украйна, Северна Македония, Узбекистан и т.н.);

● Ефективна реклама и маркетинг на България като целогодишна дестинация за устойчив туризъм,;

● Пропорционално разпределение на финансовите средства за реклама на регионален принцип;

● Създаване на разпознаваем бранд на България и туристическите райони;

● Фокус върху специализираните видове туризъм и устойчиво развитие на туристическите райони вместо върху масовия туризъм и чартърните програми.

● Упражняване на контрол върху презастрояването и урбанизирането на курортите и туристическите селища;

● Създаване на апликация, която да осигури информационна сигурност на туристите в различните дестинации и туристическите райони;

● Защита и  приемане на разработените в 49-о Народно събрание от Зелено движение законови промени в Закона за туризма с цел: създаване на дефиниция за туристически маршрут;  създаване на възможност за вписване на новосъздадените и съществуващи туристически маршрути в Националния туристически регистър; създаване  на законово основание за издаване на наредба от Министъра на туризма, чрез която се определят изискванията за информационно обезпечение на туристическите маршрути, т.е. създават се условия за приемане на единен стандарт за маркиране и обозначаване на маршрутите за пешеходен туризъм, колоездене, катерене, парапланеризъм, виа ферата, конна езда и ски туризъм.