Предизборната ни програма: VІІ. ЧОВЕШКИ ПРАВА, ДЕМОКРАЦИЯ И СВОБОДА НА СЛОВОТО

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата.

VІІ. Човешки права, демокрация и свобода на словото  

Партия „Зелено движение” е пълноправен член на Европейската Зелена партия /ЕЗП/ и споделя нейните ценности по отношение на демокрацията като политически стожер и гарант за човешките права на европейските граждани. ЕС е създаден, за да защитава мира и демокрацията, да отстоява икономическата и гражданската свобода, свободата на словото, справедливостта и човешките права. В последното десетилетие тези ценности са подложени на безпрецедентна атака от авторитарни режими, които използват множество хибридни и открито агресивни способи, за да ги подкопаят и подложат на съмнение.

Войната на Русия срещу Украйна е война и срещу демократичната и ценностна система на ЕС. В тази изострена политически ситуация българските институции трябва да продължат да работят за подобряване на демократичните процедури и да създават условия за жизнено и пълнокръвно гражданско общество, което да участва във вземането на решения на национално и европейско ниво.

Подкрепяме предложението  на ЕЗП за въвеждането на граждански панели, които да направят избора на политики на ЕС по-приобщаващ, за укрепване на рамката за гражданските петиции и по-специално на Европейската гражданска инициатива, които да  задължават европейските институции да реагират със законодателни предложения. На национално ниво подкрепяме инициативите на местните общности особено във връзка с гражданските права и с правото на чиста околна среда.

С много по-бързи и решителни темпове от досегашните българските институции трябва да работят върху проблемите на малцинствата: етнически, на хората с увреждания, на хората, живеещи в бедност, на уязвими групи като ЛГБТИ общността, мигрантите, психично болните, затворницитe. Дискриминацията и социалното изключване  на представители на тези уязвими групи продължават да са твърде често срещани в България, което е напълно неприемливо за държава член на ЕС.

Правата на децата са европейски и национален приоритет. В България все още няма приета Национална стратегия за детето след блокирането й през 2019 г. от мощна дезинформационна кампания, поради което няма структурирани детски политики и  визия за тяхното развитие .”Зелено движение” ще работи за подновяване на междуинституционалния и обществен дебат за  спешно приемане на актуализиран вариант на стратегията.

Убедени сме, че всички деца трябва да имат равни възможности от самото начало. Тревожен е фактът, че 36,2% от децата в България – около 400 000 , са изложени на риск от бедност или социално изключване, т.е. всяко трето дете. През 2021 г. бе създаден Европейският  детски гаранционен фонд, чиято цел е осигуряване на необходимите инвестиции всички деца в страните членки на ЕС да имат гарантиран достъп до висококачествени грижи, образование, здравословно хранене, подходящи жилища и здравеопазване. Ще работим за осъществяване на Националния план за изпълнение на Европейската детска гаранция, приет от Министерския съвет през 2022 г. Основни целеви групи в него са децата, изложени на риск от бедност и социално изключване:

– бездомните деца или децата, живеещи в изключително лоши жилищни условия

– децата с увреждания,

– децата с проблеми с психичното здраве

– децата с мигрантски произход,

– децата с малцинствен расов или етнически произход (особено роми),

– децата, които се намират в алтернативна (особено институционална) грижа

– децата в несигурна семейна среда.

Междусекторните политики на трите основни министерства, отговарящи за осъществяването на гаранцията: Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването, трябва да бъдат добре разработени , както и да се създадат механизми за обмен на информация и сътрудничество между  общините, доставчиците на социални услуги и НПО-тата, работещи с децата в нужда и техните семейства.  Намаляването на детската бедност и повишаването на благосъстоянието на децата в България са невъзможни без общи мерки за намаляване на бедността и подкрепа на семействата. Трябва да бъдат анализирани резултатите от изпълнението на пилотния проект по Европейската гаранция за детето в сътрудничество с Уницеф, осъществен в три области – Бургас, Сливен, Стара Загора, и обхванал 13 000 деца и 5 000 родители, и на базата на анализа да бъдат оптимизирани действията на институциите за цялостното осъществяване на националния план до 2030 г.

Ще настояваме за спешно преминаване през всички законови процедури, необходими за построяване и оборудване на Национална детска болница като основен ангажимент на държавата за качествено детско здравеопазване.

Тъй като детското правосъдие в България все още е подвластно на остарелия закон за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от 1958 г., ще анализираме настоящото законодателство в тази област с цел осъвременяването му и предлагането на законодателни промени.

Ще работим за намиране на устойчиви решения по продължаване на започналия през 2010 г. процес на деинституционализация на грижата за деца заедно с осигуряване на средства за него от държавния бюджет, а не само по европейски програми. Деинституционализацията е стратегически планирана да приключи през 2025 г. Действително е намален броят на децата в институциите с 97%, но и през 2024 г. завръщането на децата в общността не може да бъде обявено за завършено, защото не се касае само за физическото извеждане на децата от домовете, а включва и предотвратяване на нови настанявания чрез подкрепа на всяко дете и семейство в нужда, както и повишаване качеството на живот на децата – не само в материален, но и в емоционален и интелектуален план.

„Зелено движение” ще работи и за по-цялостна и качествена защита на правата на децата бежанци и мигранти. Непридружените непълнолетни мигранти и бежанци  в България към 2023 г. са 3400. Малък брой са непридружените, настанени в социални услуги за деца в рамките на националната система за закрила на детето у нас, като най-често това са децата на много малка възраст, за които са необходими интензивни грижи. Ще настояваме Държавната агенция за бежанците и Държавната агенция за закрила на детето да работят съвместно за настаняване в лицензирани детски центрове на непридружените деца в процедура за получаване на закрила, на непридружените или разделени деца, които са получили международна закрила,  на деца със специални нужди или идентифицирани като изложени на повишен риск от трафик или други посегателства.  ДАБ и МО трябва да работят за образователната интеграция на учащите деца бежанци, вкл. и на украинските деца бежанци.

Ще настояваме и ще сътрудничим при изработването на Национална програма за интеграция на всички лица под временна закрила, която да включва интеграционни мерки и дейности, финансирани или достъпни за хората с предоставена международна закрила – статут на бежанец или хуманитарен статут.

 „Зелено движение” ще продължи да следи работата на институциите в областта на правата на хората с увреждания. Правото на достъпна архитектурна среда за тези наши съграждани все още не е осъществено в национален мащаб, поради което ще настояваме да бъдат задължени всички държавни и общински институции в кратък срок да я осигурят.

В последните години темата за правата на жените кореспондира основно с темата за домашното насилие, което срещна силен обществен отпор и принуди  институциите да предприемат спешни мерки за ограничаването му и за защита на жертвите. В спешен порядък е необходимо изграждането на Национална информационна система за превенция и защита от домашно насилие и за разкриване на допълнителни кризисни центрове в страната съгласно последните промени в Закона за защита от домашното насилие.

Още от самото си създаване партията винаги е настоявала за спазване на правата на етническите малцинства и е осъждала категорично речта на омразата. Смятаме, че принудителното прогонване на роми от техни жилища, които са единственият им дом, без предвидено алтернативно настаняване, е нехуманно и не решава трайно проблема с незаконните постройки, а просто премества дадено гето от едно място на друго. Осъждането на държавата ни от ЕСПЧ през 2022 г. по делото „Пакетова и други срещу България” за нарушение на забраната за етническа дискриминация чрез прогонването на десетки ромски семейства и възпрепятстването на тяхното завръщане по домовете им в пловдивското село Войводиново през зимата на 2019 г. е знак, че трябва да се търсят други  хуманни и устойчиви решения и ние ще работим за намирането им.

Ще инициираме експертни обсъждания по темата за подобряване на жилищната среда на ромската общност.

Противопоставяме се на териториалната и образователната сегрегация на деца най-вече от ромски произход, която представлява вид дискриминация и мултиплицира социалното изключване и бедност. Сегрегацията е огромен проблем не само за ромската общност, но и за цялата нация, защото сегрегираните училища в сегрегирани райони създават некачествено образование, безработица, маргинализация и невъзможност за социално включване. Изолираните ромски гета без канализация и техническа инфраструктура заедно с некачественото образование произвеждат бедност и социална изолация, а те водят до слаба икономика и социални конфликти. За последните 20 г. броят на сегрегираните училища вместо да намалява, се е увеличил 3 пъти, като все повече се наблюдава и т.н. вторична сегрегация. В раздела „Образование” предлагаме мерки за намаляването и постепенното заличаване на образователната сегрегация.

Ще работим за преустановяване на нечовешкото и унизително отношение към  хората с психични разстройства и интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции. За разлика от започналия успешно процес на деинституализация на децата от социалните домове, няма никакъв напредък в деинституционализацията на психиатричните заведения – извеждането на пациентите от големите домове и от психиатриите и настаняването им в резидентни социални услуги. Продължава нарушаването на правата на пациентите в тях, на медицинския стандарт, не се осигуряват нормални материални условия, дори и средства за храна. Липсата на квалифициран персонал излага на риск осъществяването на мярката по Плана за възстановяване и устойчивост за създаване на психиатрични амбулатории. Ще настояваме за преустановяване на остарялата и неадекватна медицинска грижа в специализираните психиатрични институции, базирана само на  фармакотерапия, ограничаване и стигматизация , без. никаква индивидуална терапия, и ще изискваме съвременно психиатрично лечение с фокус върху спецификата на индивидуалния пациент, с включване на различни методи за психологическо повлияване на болестта – арт терапии, йога , като в комплексното лечение се включват и социални грижи. В Плана за възстановяване и устойчивост има предвидени едва 30 млн лв., които са крайно недостатъчни  за ремонт на 18 психиатрични болници. Ще настояваме за отпускане на още средства от националния бюджет . Ще предложим специалността „психиатър” да влезе в списъка на защитените професии , за да може с помощта на държавни протекции по-бързо да се обучат висококвалифицирани медицински кадри в тази област, които да осъществят реформата в психиатричната грижа.

„Зелено движение” е за задължително премахване на института на запрещението като нецивилизована и дискриминираща мярка.

Партия  „Зелено движение” от самото си създаване застава в защита на правата на хората с различна сексуална ориентация. Все повече различни житейски казуси налагат необходимостта от синхронизиране на българското и европейското законодателство в тази област. Ще работим за законодателно решаване на проблема с юридическата промяна на пола в актовете за гражданско състояние в съответствие с Резолюция 2048 /2015 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, за внасяне на промени и в Закона за българските лични документи и в Закона за гражданската регистрация, за да могат хората с различна сексуална ориентация. пълноценно да упражняват гражданските си права и да имат достъп до здравни и социални услуги. Ще настояваме за приемане на законодателство срещу престъпленията от омраза и срещу словото на омраза въз основа на половата идентичност, за провеждане на образователни кампании и обучения сред правоприлагащите органи.

„Зелено движение” настоява за зачитане правата на затворниците съгласно Европейската конвенция за предотвратяване  на изтезанията и нечовешкото и унизително отношение или наказание и за продължаване на реформите в българските затвори, насочени към подобряване на материалните условия, на здравните грижи чрез yвeличaване на здpaвни eĸипи, осигуряване нa бeзплaтни лeĸapcтвa и пcиxиaтpични грижи. ..

Заставаме срещу полицейското насилие и превишаване правата на полицията спрямо граждани  и журналисти. Предлагаме да се осъвремени обучението на полицаите, да се регламентира поведението им в рискови за тях и гражданите ситуации и да има ясни критерии  за определяне на психологическата им пригодност Считаме, че .вътрешните проверки за полицейско насилие не са обективни и ще настояваме да се създаде звено за независима проверка, в което да бъдат включени граждански организации и независими юристи.

През 2024 г. България се изкачи до 59-о място след дълги години на дъното на международната класация по свобода на словото. Макар и да се забелязва подобрение на медийната среда, обективното журналистическо разследване нерядко е застрашено. Зачестяват делата шамари. Ще работим за синхронизиране на българското законодателство с наскоро приетия от Европейския парламент Европейски закон за свободата на медиите, който защитава журналистите и медиите от политическа и лобистка намеса и изисква осветляването на собствеността на медиите.  Сега СЕМ не работи върху разкриването на действителните собственици на хибридни медии. Няма въведени работещи механизми за борба с фалшивите и хибридните новини. Няма забрана на насочването на европейски и бюджетни средства към медии, използвани за дезинформация. Ще работим в посока това да се промени.

Свободата на словото е пряко свързана с борбата с дезинформацията предвид пряката ѝ значимост за националната сигурност. Тази борба трябва да се основава на развита от ранна детска възраст медийна грамотност. След подписаният меморандум за сътрудничество между основните институции и организации, ангажирани за изпълнение на мерките за медийна грамотност, е належащо да се създадат информационни аудио и аудиовизуални материали, които по разбираем начин да представят основните аспекти на медийната грамотност. Участниците в меморандума да допринесат за разпространението на тези материали и да осигурят нужната медийна платформа за експерти и специалисти. МОН да работи съвместно с Коалицията за медийна грамотност за масово навлизане на часовете по медийна грамотност в училищата.