Скандалните предложения на ДПС и ГЕРБ във вреда на българската природа трябва да бъдат отхвърлени

От няколко дни Зелено движение следи скандалното предложение за блокиране на ключови механизми за опазване на природата и на здравето на гражданите, които са заложени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Днес изразяваме категоричния си протест срещу проекта на ГЕРБ и ДПС, който унищожава практическия смисъл на оценките за въздействието върху околната среда и по същество премахва превантивния контрол. От Зелено движение ще предприемем всички възможни стъпки за запазване на ЗООС както чрез политически средства, така и чрез гражданска съпротива.

По познатата схема чрез преходни разпоредби ДПС и ГЕРБ правят предложения за промени в Закона за опазване на околната среда, с които драстично ограничават възможностите за защита на околната среда и здравето на хората. 

Предложението е внесено между двете четения, като цели изменение на ЗООС през Закона за насърчаване на инвестициите и се прави в последния момент. Настояваме демократично настроените народни представители да гласуват „против”.

Фактологията: На 3 март 2024 г. 49-о Народно събрание приема на първо четене Закон за насърчаване на инвестициите , като месец по-късно, на 4 април, с предложения към него преди окончателното му приемане в преходни и заключителни разпоредби народни представители от ГЕРБ и ДПС предлагат изменения в Закона за устройство на територията, в Закона за енергията от възобновяеми източници, както и радикални промени в ЗООС, които няма еднозначно да насърчат инвеститорите, но напълно ще обезсмислят оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционните проекти. Към момента процедурите по ЗООС са единствените, които осигуряват превантивен контрол както за опазване на природата, така и за осигуряване на здравословна среда за живот. От 2011 г. – след отмяна на Наредба №7 за здравните отстояния по Закона за здравето, процедурите по ОВОС са и единствените, които проверяват дали инвестиционно предложение е твърде близо до жилища и има възможност да влоши трайно средата за живот чрез увреждане на въздуха, водата и почвите в близост до населени места.

С предложението на ГЕРБ и ДПС се предвижда:

 • Решенията за необходимостта от ОВОС и решенията по ОВОС да важат не 5, а 15 години: така те ще позволяват дори при променени параметри и нараснало застрояване даден проект да не бъде оценяван повторно и да се пренебрегне кумулативния ефект от множество разрешения в една територия. За 15 години едно вилно селище в планината може да се е превърнало в средно голям град и въздействието на един хотел, който при първоначалната оценка би бил единствен в района, няма да е сравнимо с въздействието на същия хотел в претоварената екосистема 15 години по-късно. 
 • Редица мащабни проекти да не подлежат на обжалване на втора съдебна инстанция – постулат, който трябваше да отпадне от 1 юли 2024 г., но сега депутатите се отмятат от думата си, дадена за тази мярка за прозрачност, която отложиха при последните промени в ЗООС през 2022 г. 

  И двете предложени изменения представляват отслабване на степента на природозащита, което е в разрез с правото на Европейския съюз, което изисква нейното засилване (чл. 3, ал. 3 от Договора за Европейски Съюз (ДЕС) и чл. 191 от Договора за Функционирането на Европейския Съюз (ДФЕС). В противоречие с принципите на екологичното право под благовидния предлог за подобряване на административните процедури се предвижда одобряване на огромни по своя мащаб проекти с мълчаливо съгласие,  тоест само с изтичане на някакъв срок и без никаква оценка от компетентния орган по околна среда.

  Тоест, от една страна МОСВ и неговите структури са оставени недофинансирани години наред, което води до липса на административен и експертен капацитет, а от друга сроковете се намаляват двойно и се предвижда при липса на произнасяне да се счита, че съответният огромен проект е разрешен. Освен това ГЕРБ и ДПС предлагат тройно увеличение на сроковете на валидност на влезлите в сила решения по ОВОС от 5 на 15 години. Това противоречи грубо на смисъла на процедурите по Оценка на въздействието върху околната среда, които следва да преценят всички опасности за околната среда и здравето на хората към определен момент. Още по-фрапиращо е предложението решения по ОВОС, които по действащия закон са загубили правно действие, да бъдат възкресени. По този начин ГЕРБ и ДПС се опитват да възкресят дори отречения и загубил финансиране проект за изгаряне на 180 000 тона отпадъци в София, като продължават валидността на същия, след като е изтекъл срокът по действащия закон. Очевидно тези предложения противоречат на основополагащи правни принципи и целят облагодетелстване на определени икономически интереси. 

  На следващо място ГЕРБ и ДПС предлагат отново отмяна на втората съдебна инстанция за най-сложните проекти, като дори са премахнали изискването ако има само една инстанция, то това да е Върховният административен съд. По този начин се намаляват драстично гаранциите за правосъдие по най-сложните проекти с конюнктурни мотиви, което може да доведе до огромни поражения за околната среда и здравето на хората.

  Радикалните промени в ключовия за природата на България ЗООС са предложени и по процедурно недопустим начин. 

  За пореден път с промени преди второ четене в един законопроект народните представители предлагат светкавични промени без обществено обсъждане в материя от съвсем друго естество. Тази практика е нелегитимна, като сме изтъквали и друг път. Съчетана с последните седмици от мандата на 49-ото НС бързата промяна на необсъждан закон сочи изпълнение на законодателни поръчки с неясен произход без оглед на обществения интерес.

  Чрез бърза процедура под похвалния предлог за насърчаване на инвестициите се въвеждат спорни повърхностни процедури в ЗУТ, ЗЕВИ и ЗООС. По отношение на ЗООС предложенията обезсмислят единствените процедури, които гарантират превантивен контрол за опазване на необходимите параметри на средата не само за оцеляване на природното богатство на България, но и за здравословен живот на гражданите на страната. Необходимостта от инвестиции, както и постоянната спешност при вземане на решения на законодателно ниво, не бива да бъдат повод или причина за погазване на принципите на правовата държава.


  От Зелено движение категорично протестираме срещу предложението на ГЕРБ и ДПС и ще предприемем всички възможни стъпки, за да не позволим обезсмислянето на Закона за опазване на околната среда чрез порочни промени, които ще хвърлят в хаос процедурите по оценка на бъдещите проекти и ще ги поставят в зависимост от одобрени инвестиционни предложения от преди 15 години. Тази порочна практика на тайни промени в законодателството е вредна и за бизнеса, и за здравето, и за природата, от които гражданите на България зависим.

  Повече за принципите на правото, които защитата на околната среда трябва да опази в ЗООС:

  Принцип за „нерегресиране“ (англ. non-regression principle) на екологичното право

  От 2007 г. производството по административни дела в България е двуинстанционно (чл. 10 ЗСВ) и това е принцип, който важи за всички сфери на обществения живот, включително по редица дела с висока степен на обществена значимост, например обжалване на принудителни административни мерки, на откази за издаване на разрешителни при лицензионни режими или отнемане на такива, комплекси разрешителни на големи индустриални обекти и пр. В този контекст въведеното от ГЕРБ с промени в ЗООС през 2017 г. изключение от този принцип за определена категория екологични дела контрастира с останалите области на административното право. Въвеждането на едноинстанционно производство в която и да е област, представлява намаляване на степента за защита на съответните права и законни интереси, което намаляване в областта на природозащитата е забранено от чл. 3, ал. 3 ДЕС, изискващ високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда. Същото изискване е повторено в специалните разпоредби на чл. 114 и чл. 191 от ДФЕС). Това прави неотслабването (англ. non-regression principle) на природизащитата основен принцип, в светлината на който следва да се тълкуват всички останали нормативни актове, включително и проектите за изменения на такива и това е потвърдено от трайната практика на Съда на Европейския Съюз в Люксембург (СЕС).

  Принцип на пропорционалност

  Нарушението на европейското право не се отменя с условието проектът да бъде определен с акт на Министерския съвет (МС) за такъв с национално значение. Причината е нарушението на принципа на пропорционалността/съизмеримостта (чл. 5 от ДЕС/чл. 6 Административно процесуален кодекс). Защитата на едно право – както възможностите за достъп до правосъдие, така и интензивността на съдебния контрол – следва да расте в съответствие с неговата значимост, не да намалява. Когато даден инвестиционен проект има висока обществена значимост, и засяга широк кръг обществени интереси – както екологични, така и социални, икономически, културни и др. – той следва да бъде обсъден с по-широко, а не при ограничено гражданско участие. Съответно гражданите трябва да имат повече, а не по-малко възможности за установяване на пороци при вземането на решение, а проверката, извършвана от съда, трябва да бъде по-интензивна (по-широк съдебен състав, повече инстанции и пр.). Решението на МС за определяне на „обект от национално значение“ представлява пускането му по „бързата писта“, с по-малко обсъждане и по-малко възможности за преглед на неговата законосъобразност. Евентуалното обсъждане в МС не може да замени гражданското участие във всички следващи фази при одобрение и реализацията на проекта (например ОВОС или екологична оценка) и възможността на гражданите да атакуват адекватно евентуалните закононарушения. Напротив, ако проектът е толкова важен, че да бъде обявен за национален приоритет, законодателят следва да разшири кръга на лицата с право да обжалват, и броя на инстанциите, които могат да установят евентуалните пороци.