Становище относно промените в Националният план за възстановяване и устойчивост

Министерство на финансите (https://www.minfin.bg/bg/news/12426) представи проект за актуализиране на бюджетните линии по Националния план за възстановяване и устойчивост.  Тази  процедура е в рамките на чл. 18, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 и не допуска промени в реформите по Националния план за възстановяване и устойчивост, а само по бюджетни линии. България продължава работата по предоговарянето на Националния план за възстановяване и устойчивост във връзка с обективни обстоятелства по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2021/241 и в съответствие с решенията на Народното събрание.

Промените включват значително намаляване на финансирането на проекта за закупуване на системи за съхранение на електрическа енергия, както и забавени през последната една година инфраструктурни проекти в областта на железопътния транспорт, управлението на водите и биоразнообразието, държавната администрация и здравеопазването. Няколко инвестиции отпадат изцяло от Националния план за възстановяване и устойчивост: 

  1. Възстановяване на 30 000 хектара широколистни гори на мястото на съхнещите иглолистни култури;  Възстановяване на 100 хектара изгорели или изсъхнали гори; Създаване на 80 хектара нови полезащитни пояси; Създаване на 10 хектара нови крайречни гори; Изграждане на 30 автоматични станции за наблюдение и  ранно откриване на горски пожари в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Стара Загора и Кърджали; Създаване на една нова и възстановяване на 6 увредени влажни зони, вкл. Драгоманското , Алдомировско,  Байкалско, Калимошко блатa, Остров Вардим,  Чаирските езера и торфищата на Витоша; Премахване на изоставени  бариери пред миграцията на рибите  на 400 км. реки; Изкупуване на 285 ха имоти частна собственост  за възстановяване на ключови за климата екосистеми; Създаване на консервационни програми за местни видове, включително центрове за бедстващи животни в 3 зоопарка; Оборудване на 5 зоопарка за образователни програми; Изграждане на единна публична информационна система за горите; Провеждане на 2700 обучения на деца и ученици за значението на горите и биоразнообразието .
  2. Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите включваща създаване на национална  мониторингова система за измерване на количествата на водите, в т.ч. доставка на  10 метеорологични  радари 129 метеорологични и 376 хидроложки станции, системи за измерване в реално време на нивото на язовирите, иззетите и заустени водни количества от реките и екологичният отток в тях.
  3. Цифрова трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни административни услуги
  4. Интермодален терминал в Русе
  5. Цифровизация в железопътния транспорт и ERTMS

Отпадат и отделни бюджетни линии и инвестиции като Изграждане на капацитет за прилагане на най-съвременни методи за лечение на онкологични заболявания в България чрез създаване в гр. София на Национален център за лъчелечение с протонна терапия, с фокус върху лечението на деца и част от Програмата за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез научни изследвания и иновации включваща  създаване на  Националния STEM център

Намаляват се средствата за:  Схема за безвъзмездна помощ за комбиниране на ВЕИ с местно съхранение, насочени към придобиването и привеждането в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници, като ще включват и капацитет за съхранение на място от МСП, малките дружества със средна пазарна капитализация и дружествата със средна пазарна капитализация; Подкрепа за обновяване на сградния фонд като се намаляват целта  от 866 на 742 сгради; Пилотни проекти за производство на биогаз; Въвеждане в експлоатация на системи за съхранение на електроенергия с 3000 MWh използваем енергиен капацитет;   

Изграждане/реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане и преценка на мъжки разплодни животни; Дигитализиране на информационни масиви в администрацията, съдържащи регистрови данни.

Сред посочените причините за това предложение  са липса на интерес в бенефициерите (без да са отчита ниското ниво на информационни кампании), забавени от администрацията процедури по нотификации по отношение на държавните помощи, забавяне в изпълнението на инвестициите, възможностите за тяхното финансиране от други източници, включително съответните оперативни програми, които имат срок на допустимост до 2029 г.

Зелено Движение изразява своето отрицателна позиция спрямо отпадането на два от общо трите проекти в сектор “Околна среда и води”. Ние изразяваме основателно съмнение относно възможността  техните цели да се постигнат  с реализацията на изпълнявани и планирани проекти, със сходен обхват и цели, по линия на Програма “Околна среда”. Зелено движение настоява МОСВ и МФ да предложат в кратък срок програма за финансиране на мерките от отпадналите проект от държавния бюджет, Програма “Околна среда” и при невъзможност да се осигурят такива, проектите да бъдат възвърнати в ПВУ в рамките на процедурите по чл. 21 от регламента. 

Зелено движение установява липса на административен  капацитет и управленска воля в Министерство на околната среда и водите и Министерство на транспорта и съобщенията за подготовка и управление на проекти от НПВУ, доколкото пет от шестте отпаднали проекта са в тяхна отговорност за управление. 

Зелено движение препоръчва на министрите на околната среда и водите,  на транспорта и съобщенията, на земеделието и храните и на енергетиката да потърсят персонална отговорност от служителите си за забавяне започването на отпадналите  проекти и инвестиции и нотифициране по отношение на държавните помощи. Ние отбелязваме, че развитието на българската икономика и благоденствието на българските граждани не може да става жертва на некомпетентна или нежелаеща да изпълнява задълженията си  администрация.

Зелено движение изразява сериозно безпокойство от липсата на широки дискусии  и участие на всички заинтересовани страни в процедурите по предоговаряне на НПВУ. Държавната администрация не може да бъде единствения участник в тези важни процеси.  Отбелязваме, че установените проблеми за отказ от средства се дължат единствено и само на нейните действия и бездействия.