Зелено Движение подкрепя бюджета за 2024г. и критикува опита на нар. представител Делян Добрев да се възползва от бюджетната процедура за лобистки промени в други закони

Зелено Движение подкрепя бюджета за 2024г. и критикува опита на нар. представител Делян Добрев да се възползва от бюджетната процедура за лобистки промени в други закони.

Зелено движение подкрепя проектите на  бюджети  на Р България, на ЗООК и ДОО за 2024. В същото време оценяваме, че той се нуждае от някои промени, които да позволят Република България да не забавя темпа си на развитие и да осигурят възможност на администрацията да изпълнява ефективно своите отговорност. 

В тази насока ще посочим, че:

  • По отношение финансиране в област “ околна среда и води” отбелязваме, че при установените липси на техника за мониторинг на качеството на въздуха, на валежите, на количествата на водите и  за обезпечаване работата на ИАОС, РИОСВ, БД и ДНП,  отделянето на 243 милиона лева от ОПОС за заплащане на тока на МСП (инструмент SAFE) е безотговорно и не не отговаря на нито една от бюджетните политики на МОСВ. 
  • Подкрепяме предложеното увеличаване на разходите за персонал в горската администрация, защото заплатите на служителите, опазващи горите ни, отдавна са влезли в оценката “срамни”. В същото време оценяваме като недопустимо намаляването на разходите за издръжка на горската администрация от 6,6 млн през 2021 г. до по-малко от 5 милиона през 2024 г. –  намаление от 25% при инфлация от 31 %, както и зануляването на капиталовите разходи по бюджетна програма “Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” в контекста на зачестили бедствия, свързани с промените в климата. Смятаме за нереалистично да очакваме от горските ни служители да се борят с незаконните действия и природни бедствия в горите без да им се осигуряват средства за това, вкл. гориво за придвижване, както и да разчитаме единствено на външна помощ, за да установяваме в най-ранна фаза горските пожари и каламитети в горите, без да се осигуряват средства за превенция и борба с неблагоприятните въздействия върху горите. 
  • Отбелязваме положително голямото увеличение на капиталовите разходи за сметка на бюджета по  Бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно

наследство” от 0,076 млн лв на 5,75 млн.лв за 2024 г, но не можем да не възразим срещу драстичното намаляване на капиталовите разходи по Бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства” от 3,627 млн лв през миналата година на 0.028 млн. лв през 2024 г.  Според нас не трябва да се противопоставят една на друга културни програми, а да се търси балансирано развитие на всички. 

Зелено движение очаква след изявление на министър-председателя да отпаднат от прогнозите за 2025 година приходите от продажбата на държавни земеделски земи, които са заложени в нея.

Трябва да отбележим, че в рамките на бюджета процедура  наблюдаваме спорни промени, свързани със заплахи за урбанизация на земеделските земи, да бъдат предлагане чрез непрозрачен механизъм преди второ четене в несвързан с тези политики регламент – Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – промени, които показват, че признатото като “техническа грешка” предложение е залегнало като реално намерение за управленски действия, които ще доведат до загуба на земеделски земи и урбанизацията им.

Във връзка с горното, Зелено движение осъжда остро опита на народния представител Делян Добрев чрез предложения между първо и второ четене на законопроект за изменение на  данъчните закони необходими за бюджетната процедура, да се внасят лобистки изменения в Закона за опазване на земеделските земи и Закона за енергията от възобновяеми източници. За партията е недвусмислено порочна  практиката да се прокарват изменения чрез предложения между първо и второ четене, които не са обсъждани нито с ресорните министерства, нито с  всички заинтересовани страни.

Обръщаме внимание на народния представител, че текстовете, които предлага за облекчаване застрояването на земеделските земи, има голяма вероятност да бъдат отменени като противоречащи на Конституцията на  Р България и повече да навредят, отколкото да помогнат, на политиките за развитие на възобновяемите енергийни източници. Зелено движение препоръчва на народния представител да се въздържа от инициативи в Народното събрание, които биха го уличили в конфликт на интереси.

Предлагаме и да се предвидят средства за финансиране на мерки за чистота на въздуха, капиталови разходи и контролна дейност за сметка на бюджета на МВР и МРРБ.