Във вододайната зона на Брацигово няма да се строят фотоволтаици засега

Острият обществен конфликт, възникнал в община Брацигово заради продажбата преди две години на общо 660 дка общински земи за изграждане на фотоволтаични електроцентрали във вододайната зона на общината, е напът да бъде решен в съда.

Тричленен състав на Върховния административен съд върна решение на Административен съд -Пазарджик, с което се отхвърля жалба срещу строежа на фотоволтаици във вододайната зона на Брацигово. 

Отмененото от ВАС решение на Административния съд отхвърля жалба срещу едно от решенията на  Общинския съвет на Брацигово – това за продажбата на отстъпеното право на строеж върху 530 дка общински имоти за изграждане на ФЕЦ 50 KW на „Ню Евроенерджи“ ЕАД със собственик бившия съсобственик на „Белла България“ Венцислав Георгиев, който нашумя в публичното пространство преди време и със снимката си с убита бяла мечка. 

Припомняме, че на 3-и май 2022 г. с две отделни решения Общинският съвет на Брацигово отдаде на две частни фирми – „Ню Евроенерджи“ ЕАД и „Братя Пашкулеви“ ООД отстъпено право на строеж за 50 години върху общо 660 дка общински земи за изграждане на фотоволтаични електроцентрали във вододайната зона на общината в м. Грамадите, откъдето идва питейната вода за гр. Брацигово и селата Бяга, Козарско и Исперихово. В имотите са разположени и няколко археологически и исторически обекта свързани с миналото на този край.

Според жалбоподателя Вълчо Шопов от Брацигово, който е активист на ПП „Зелено движение“, както и според водещи юристи изясняването на фактите и обстоятелствата по делото неизбежно ще доведе до отмяна на решението на ОбС – Брацигово с оглед на това, че има грубо нарушаване на административнопроизводствените правила при вземане на решението на ОбС. Също така налице са и груби нарушения на разпоредби от Закона за горите (голяма част от имотите са гори по смисъла на ЗГ), на Закона за общинската собственост, както и на други закони.

Местното население се опасява, че строителството и оперирането на фотоволтаичните централи във вододайната зона ще доведе до изсичане на гората, до намаляване на дебита на изворите и до неминуемо замърсяване на питейната вода на четирите селища на общината. 

Гражданите на община Брацигово никога няма да допуснат външни лица, преследвайки личните си интереси по безпрецедентно нагъл и предизвикателен към обществото начин, да поставят на карта живота и здравето на населението и бъдещето на селищата от общината

Вълчо Шопов

Зелено движение винаги е защитавало ускореното развитие на ВЕИ у нас, но то не трябва да става за сметка на природното и културно наследство на България. Държавата и бизнесът разполагат с огромни по площ урбанизирани и нарушени територии, които позволяват инсталирането на достатъчно ВЕИ мощности за постигане целите  в областта на енергетиката и климата, без да е необходима нова урбанизация.