Зелена и Социална сделка

Как да мислим за Деня на труда като за нещо повече от почивен ден

В България 1 май, Международният ден на труда, макар и официален празник, все още се посреща със смесени чувства заради негативната му репутация от времето на комунистическия режим, когато се провеждаха помпозни масови манифестации с униформи, гигантски портрети на Ленин и Маркс, фалшива приповдигнатост и махащите от терасата на някогашния мавзолей висши партийни другари.

На всичкото отгоре присъствието на манифестациите е задължително и за да не отидеш там, ти трябва сериозна извинителна причина. Вероятно най-известната в трагичен аспект първомайска манифестация е тази през 1986 г., когато комунистическата власт скрива от населението екологичната катастрофа в АЕЦ Чернобил на 26 април и стотици хиляди българи са изложени на дъжд, съдържащ радиоактивни частици.

След промените, настъпили през 1989 г., и до наши дни все така не се намира повод за подобряване на репутацията на 1 май, с което Денят на труда да бъде нещо повече от… почивен ден!

На политическата сцена не се намери лява партия, различна от бившата БКП и производните ѝ разклонения, която да е истински прогресивна в европейски смисъл и да защитава интересите на хората на наемния труд.

Нещо повече, и синдикатите, които по дефиниция би трябвало да правят именно това, на практика приличат повече на разклонения на едрия бизнес или партиите и се държат като част от властта в държавата.

Протестите, организирани от тях, обикновено изглеждат нагласено и обслужват корпоративни и политически интереси, като най-яркият пример е борбата за запазването на токсичните въглищни електроцентрали в Маришкия басейн.

Но Денят на труда може да бъде погледнат и от друг ъгъл – за Европейската зелена партия, в която членува българското Зелено движение, социалната справедливост е един от основните стълбове на зелената политика.

Основна цел за депутатите на ЕЗП в следващия европарламент ще бъде постигането на Зелена и Социална сделка. За нас, зелените, опазването на природата и поддържането на здравословна среда за живот не само, че не си противоречи с интересите на трудещите се, ами двете каузи вървят ръка за ръка.

„Нашата Зелена и Социална сделка ще постави хората и тяхното благосъстояние в центъра на екологичната трансформация и икономика на Европа. Социалната държава е един от най-големите успехи на Европа. Възстановяването на тази социална държава за 21-ви век е единственият начин да се защитят и разширят социалните права за всички в Европа“, четем в манифеста на Европейската зелена партия, озаглавен „Кураж за промяна“.

В главата „Изграждане на Европа на социалните права“ са заложени приоритети като:

„Достойни работни места за всички“ – „Европейските работници заслужават справедливо заплащане, особено след години на покачване на цените. Ние се борим за премахване на бедността сред работещите. През последния мандат на ЕС извоювахме рамка за минимална работна заплата, която определя минимални заплати на достойно ниво, индексирано спрямо разходите за живот. Извоювахме мерки за прозрачност на заплащането, които ще помогнат да се сложи край на огромните разлики в заплащането, съществуващи в компаниите и институциите“;

„Нови права за бъдещето на труда“ – „Мерките за здравословни и безопасни условия на труд трябва да се актуализират в съответствие с реалността на изменението на климата и да се прилагат, като например правила при горещи вълни и работа при екстремни температури. Прекалено многото работа води до стрес и влошаване на здравето. Ще въведем мерки, които намаляват работното време и подобряват баланса между професионалния и личния живот, включително европейското право на откъсване от работната среда, правото на дистанционна работа и гъвкавостта на работното време. Подкрепяме усилията в целия ЕС за въвеждане на четиридневна работна седмица“;

Равно заплащане за равен труд – „Ще се борим за еднакво заплащане за еднакъв труд и равни възможности за всички на работното място. Пълното премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете чрез задължителни мерки за всички работодатели отдавна е закъсняло. Разликата в заплащането на жените и мъжете зависи от фактори като етническа принадлежност, увреждания, достъп до образование и възраст”.

Едва ли някой би могъл да възрази аргументирано и честно на предлаганите от Европейските зелени реформи за една по-социално справедлива Европа.

Това е нашият начин да отбележим 1 май. Подкрепете ни на изборите на 9 юни, за да имаме възможност да работим за постигането на тези цели.