Skip to content

Декларация на Националното събрание на ПП „Зелено движение“ във връзка с извънредното положение в североизточната част на страната и поредните жертви в България от климатичните промени

Националното събрание на „Зелено движение“ изказва съпричастност към семействата на загиналите и пострадалите в София и Варна вследствие на ураганните ветрове на бурята „Фредерик“. 

ПП „Зелено движение“ с тревога наблюдава нарастващите по брой и интензитет екстремни метеорологични явления, довели до стотици смъртни случаи и значителни разрушения в Европа през последните месеци. Човешки жертви имаше и в България заради наводнението в Царево, смерчовете в Североизточна България и ураганните ветрове в София и Варна през последното денонощие.

ПП „Зелено движение“ призовава за мобилизиране и ангажиране на всички институции и органи на държавно и местно ниво, за предприемане на необходимите действия за адресиране на климатичната криза, която стои в основата на екстремните проявления на времето. Необходим е цялостен и проактивен подход, както за по-бързо ограничаване на емисиите на парникови газове, така и за планиране на ефективни действия за адаптация към настъпващите промени. 

Отчитаме спешната необходимост от решителни и незабавни мерки, като:

Реакция и готовност при извънредни ситуации: Призоваваме за незабавно изготвяне на нови планове за реакция и готовност при извънредни ситуации. Това включва отпускане на ресурси за подпомагане на засегнатите общности, координиране на усилията за оказване на помощ и подобряване на системите за ранно предупреждение, за да бъде ограничен броят на жертвите. 

Разработване на подходи и програми за възстановяване на засегнатите райони: Пълното възстановяване от екстремни метеорологични бедствия е дълъг процес и изисква ресурси и капацитет на местно ниво, за който институциите и заинтересованите страни не са готови. Необходимо е този капацитет да бъде развит и да бъдат планирани ресурси за отстраняване на щетите, включително с планиране на ресурс от националния и общинските бюджети. 

Увеличаване на инвестиции за изграждане на устойчивост към климатичните промени: Призоваваме за значителни инвестиции в устойчива на климата инфраструктура, която да гарантира, че общностите са подготвени да издържат и да се възстановяват от все по-честите бури, суши и наводнения. Особено важно е да бъдат развивани и прилагани базирани върху природата и функциите на природните екосистеми решения, които спомагат да се предотвратят наводнения, да се съхранят водните ресурси, да се намали ерозията и загубата на плодородна почва, както и силата на вятъра с планиране на повече зелена инфраструктура.

Приоритизирането на зелените иновации и технологии: Зелено движение се застъпва за увеличаване на инвестициите в екологични иновации и технологии. Това включва подкрепа за научноизследователска и развойна дейност за устойчива на изменението на климата инфраструктура, устойчиви селскостопански практики и споменатите базирани върху природата решения за справяне с последиците от изменението на климата.

Застрахователни реформи: Като отчитаме потенциалното въздействие върху увеличаващите се разходи за покриване на щетите от застрахователните полици, както и липсата на такава практика и решения в България, призоваваме правителството да започне активна работа в тази посока в сътрудничество със застрахователния бранш. Реформите трябва да увеличат темпа и степента на застраховане на имущество, както и да спомогнат жилищното строителство и градското планиране да отчитат климатичните рискове, което ще намали щетите и жертвите. 

Обществена осведоменост и образование: Необходимо е спешно да се повиши обществената осведоменост и да се насърчи личната отговорност за намаляване на риска от метеорологични бедствия. В ПП „Зелено движение“ разработваме образователни програми и информационни кампании, които дават обективна информация за причините и проявленията на климатичната криза, както и личните и колективни действия, които намаляват рисковете от нея. В същото време се противопоставяме на дезинформацията, както в посока на отричане на проблема, така и срещу насаждането на паника с неверни данни и научно необосновани твърдения. 

Ускорен преход към възобновяема енергия: Ускоряването на прехода към възобновяеми енергийни източници е от първостепенно значение, както за изпълнението на международните климатични ангажименти на България, така и за локалното електроснабдяване на засегнати от метеорологичните бедствия райони. Предлагаме да се ускори внедряването на възобновяеми енергийни източници с фокус върху осигуряване на децентрализирана и базова възобновяема енергия, която да се произвежда и съхранява от домакинствата. В същото време преходът трябва да бъде справедлив, както за работещите в конвенционалната енергетика, така и за енергийно бедните домакинства, които трябва да получат приоритетна подкрепа за обезпечаване с чиста енергия.

Опазване на екосистемите и биологичното разнообразие: Климатичните бедствия представляват сериозна заплаха не само за човека, но и за природните екосистеми и биоразнообразието, които са ключови за опазването на водите, горите и почвите на България. В допълнение към базираните на природата зелени инфраструктурни решения за градовете предлагаме цялостен подход за опазването и възстановяването на екосистемите и ключови биологични видове и местообитания. Те стоят в основата на здравето и благосъстоянието на бъдещите поколения. 

Ангажираност и овластяване на местните общности: Признавайки ключовата роля на общностите за предотвратяване на рисковете, реакцията и възстановяването от метеорологични бедствия, се застъпваме за приобщаващи процеси на вземане на решения. Това включва сътрудничество с граждани, местни власти и експерти за разработване и прилагане на стратегии за адаптиране към климата, съобразени със спецификите, нуждите и предизвикателства на всеки регион.

Подобряване на международното сътрудничество: Изменението на климата не познава граници. Призоваваме за засилено международно сътрудничество за справяне с първопричините и последствията от тези бедствия и постигане на целите на Парижкото споразумение. Получаването и оказването на солидарна взаимопомощ в рамките на Европейския съюз и съседните ни държави при екстремни събития като горски пожари, бури и наводнения ще продължи да спасява човешки животи. В същото време Европейският съюз трябва да продължи да има водеща роля в международните усилия за ограничаване на човешкото въздействие върху климата. 

Административни реформи за подобряване дейността на структурите, отговорни за безопасността на населението, управлението на кризи и борбата с бедствията.

В ПП „Зелено движение“ непоколебимо и последователно ще отстояваме климатични политики, които да осигурят по-сигурно и устойчиво бъдеще за всички.