ВАС е отменил заповедта на МОСВ за защитена местност „Залив Корал“, обслужвайки интересите на фирми свързани с туризма  

5-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) е отменил заповед № РД-598 от 07.07.2022 г. на министъра на околната среда и водите (Борислав Сандов), с която той обяви създаването на защитена зона „Залив Корал“. 

По-специално съставът на ВАС е отменил предходно решение на 3-членен състав, с което жалбите на „Кортекс Трейдинг” АД и „Фантазия 5″ ООД, община Царево и Национална асоциация „Българско черноморие“, бяха отхвърлени. Докладчик по делото е Анелия Ананиева, която бе първоначално командирована във ВАС от предходния председател Георги Колев. Тя „печели“ конкурс за титуляр по-малко от година по-късно, но те масово се печелят от съдии, които вече са командировани във ВАС. Същата Ананиева е била докладчик и по делото за т. нар. „Вълксарай“. 

Защитената местност „Залив Корал” бе едва третата морска защитена територия у нас след резерват „Калиакра” (1941 г.) и защитена местност „Пясъчна банка Кокетрайс” (2001 г.). В границите на 1320 декара трябваше се опазват местообитания на редки представители на селдови и есетрови риби и трите вида китоподобни. В границата на защитената местност се забранява: навлизането на моторни и моторно – ветроходни плавателни средства, с изключение при бедствия, извънредни ситуации, за провеждане на аварийни, контролни и спасителни дейности през цялата година и за нуждите на риболова през периода от 1 октомври до 1 март; интензивно и екстензивно отглеждане на аквакултури; използване на дънни, тралиращи, драгиращи средства, включително и бийм трал, депониране на драгажни маси, изхвърляне на отпадни води от плавателни съдове; изграждане и поставяне на изкуствени подводни рифове или атракциони върху и под повърхността на водата; изхвърляне на канализационни и/или отпадъчни води от сушата и заустване на канализации; изхвърляне/изпускане на нефтопродукти и други отпадъци.

Оспорващите „Кортекс Трейдинг“ АД и „Фантазия 5“ ООД обосновават правен интерес с извършвана туристическа дейност в региона на територия, граничеща със защитената местност, обуславяща непосредствено засягане от въведените забрани, с които ще се влоши качеството на предлаганите ваканционни услуги – „Фантазия 5” е наемател на плажа „Къмпинг юг”, а „Кортекс трейдинг” е собственик на хотел „Морско конче” в къмпинг „Юг”. И двете фирми са представлявани от адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“ на адв. Валентина Бакалова. 

Да искаш от закон, приет през 1998 г., да има разпоредби уреждащи връзки с кодекс, приет през 2006 г. е нелогично. Ако съдът счита, че има проблем в прилагането на двата закона, е длъжен да поиска тълкувателно решение на колегията на ВАС, а не да дописва законите

Тома Белев

„Неразбираемо е ВАС да дописва Административнопроцесуалния кодекс. В неговия член 2 е записано, че Кодексът се прилага за административните производства пред всички органи на Република България, доколкото със закон не е установено друго“, коментира съпредседателят на Зелено движение Тома Белев. За обявяването на защитените територии има специален ред в Закона за защитените територии и той е спазен. 

Въпреки това тези 5 члена на ВАС – Таня Вачева, Илиана Славовска, Анелия Ананиева, Юлия Тодорова и Станимир Христов, решават че „според настоящия състав независимо от това, че предвиденото в чл. 33 и сл. ЗЗТ производство е особено, то това не изключва приложението на общите правила, регламентирани в АПК за издаване на общ административен акт, доколкото няма специална уредба в ЗЗТ“.  

„Да искаш от закон, приет през 1998 г., да има разпоредби уреждащи връзки с кодекс, приет през 2006 г. е нелогично. Ако съдът счита, че има проблем в прилагането на двата закона, е длъжен да поиска тълкувателно решение на колегията на ВАС, а не да дописва законите “, коментира още Белев. 

МОСВ е осъдено да заплати съдебни разходи на жалбоподателите в размер на почти 8 000 лева. 

Местността “Корал” беше включена в защитена зона още през лятото на 2021 г. от тогавашното служебно правителство заедно с плажовете Карадере, Пашадере и Иракли. Целта на тогавашното решение на Министерския съвет беше „осигуряване на пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране”.

Съдът връща преписката на министъра, за да продължи с процедурата спрямо указанията – да включи в преписката като хартиени разпечатки научни данни, известни на цяла Европа (защитената местност е част от защитена зона за природните местообитания от Натура 2000, за която в множество национални и европейски бази данни  има публична информация), заповедта на комисията да бъде подписана от министър, не от директор на РИОСВ и проектозаповедта да бъде поместена на сайта на РИОСВ за срок от 30, а не 14 дни. 

За нас решението на съда е пореден фарс, целящ унищожаването на защитените природни територии заради частни и корпоративни интереси. То доказва колко голяма вреда за обществото нанася нереформираната съдебна система. Считаме, че в българската съдебна система липсват гаранции и предпоставки за ефективен и справедлив съдебен процес.