Skip to content

Зелено Движение във Велико Търново се бори с нерегламентирано замърсяване с тор


Често в района на град Велико Търново и прилежащите села хората се оплакват от неприятна миризма, свързана с нерегламентирано или неправилно използване на животински тор от фермери и арендатори. На 25.06.2021 Роман Рачков и Илза Христова – съпредседатели на МО Зелено движение в град Велико Търново посетиха землището на село Къпиново, община В. Търново заради множество оплаквания от жителите на няколко села във Великотърновска община за силна миризма в района. На място установиха, че задушливата  миризма се носи от разположените край пътя ниви между селата Къпиново и Церова Кория и очевидно неин източник са огромните камари от неугнила птича тор, смесена с перушина и разложени трупове на птици.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 1-scaled.jpg


След като напуснаха нивата и посетиха село Къпиново, в разговор с местни жители разбраха, че цитираната по-горе практика продължава вече три години без вземане на мерки от отговорните институции. Нещо повече, местата на които видяха, че се намират изхвърлените големи количества тор и перушина попадат в т. нар. нитратноуязвима зона.  Съгласно съвместна заповед на МЗГ и МОСВ (РД09-222/27.02.2020 и РД-237/17.03.2020г.) в съответствие с член 5, т. 3 и чл. 6, т. 3 от Наредба 2 от 2007 за опазване на водите от замърсявания с нитрати от земеделски източници (обн. с ДВ бр.27 от 2008 г.) кореспондираща с Директива 91/676/ЕИО от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (Нитратна директива), за период от четири години, считано от 01.01.2020 – 31.12.2023 г. се забранява съхранението на оборски тор на полето, директно върху почвената повърхност.


Точно обратното на това видяха представителите на Зелено движение в нивите около село Къпиново – купища неугнила птича тор директно върху почвената покривка. Те подадоха сигнал до Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите, Басейнова дирекция „Дунавски регион“, директор РИОСВ – В. Търново, директор ОД на БАБХ – В. Търново, като с искане за вземане на мерки от отговорните органи, санкциониране на нарушителите и в крайна сметка прекратяване на тази практика, нарушаваща няколко закона и европейска директива.

В следствие на сигнала и извършените проверки на ОД на БАБХ, РИОСВ – В. Т-во, Басейнова дирекция, установяват, че „депонираните торови маси, които се влагат в земеделските земи от фирма „Пролет 57“ ЕООД се доставят от животновъден обект – птицеферма за стокови носачки, гр. Дебелец с ветеринарен рег. № 3BG04016, собственост на ЗП „Калина Михайлова Широкова“. Министерство на земеделието и храните се разпорежда фирма „Пролет 57“ ЕООД да преустанови практиката на депониране на неугнила птича тор от ЗП „Калина Михайлова Широкова“ директно върху почвата. В допълнение към гореизложеното, последваща проверка на БАБХ установи, че ЗП „Калина Михайлова Широкова“ през цялото това време е нямала регистриран обект, за боравене със странични животински продукти (СЖП) по смисъла на чл. 229 от ЗВМД и чл. 24 от Регламент (ЕО) 1069/2009 какъвто според Регламент 1069/2009 е и оборски тор.

В първата половина на месец август, съмишленици на ПП Зелено движение облетяха с дрон фермата на ЗП „Калина Михайлова Широкова“ при което заснеха обезпокоителни кадри на които се виждаше явно загробване на отпадъчен материал, за който предположихме че са остатъци на странични животински продукти от различни категории упоменати в Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 3-scaled.jpg

В добавка на това терена е до река Дряновска, чието поречие е част от Natura 2000 зоните. Веднага бе пуснат сигнал до община Велико Търново, РИОСВ и МОСВ и кадрите бяха публикувани в социалните медии. По-малко от 24 часа след това, при проверка от инспектори на община Велико Търново заснетия терен изглеждаше така. Ние от Зелено движение продължаваме да питаме институциите, какво е заровено под земята?

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 4.jpg

Припомняме, че след всички описани действия, Зелено Движение Велико Търново разработи и пусна онлайн инструмент в полза на гражданите за идентифициране и подаване на сигнали за подобни нарушения.