Поглед към биоразнообразието на защитения остров Адата

Остров „Адата“ е важен обект от зелената екосистема на гр. Пловдив, включително и със своето специфично биологично разнообразие. Вероятно вече всички граждани на града са чули и чели за т. нар.  “Нощувка на малък корморан” (Phalacrocorax pygmaeus). Нарича се така, защото този род птици са силно консервативни по отношение на местата за нощуване и никога не ги променят, ако не бъдат прогонени оттам. Нощувката на малкия корморан от няколко години се помещава в източната част на остров “Адата” и представлява най-голямото струпване на вида във вътрешността на страната.

Освен за птиците, островът е от значение и за други представители на фауната. Такива са например два вида прилепи (Miniopterus schreibersii и Myotis capaccinii), за които островът и реката представляват хранително местообитание. Също така територията на „Адата“ представлява потенциално местообитание на цели шест вида земноводни и влечуги (Bombina variegatа, Bombina bombina, Emys orbicularis, Elaphe sauromates, Testudo hermanni, Triturus karelinii). Всички те са защитени по националното и европейско законодателство. Акваторията около острова и бреговата ивица също е от значение за биоразнообразието. Реката около него е местообитание на пет вида риби (Aspius aspius, Barbus cyclolepis, Cobitis taenia, Rhodeus amarus, Sabanejewia aurata) с природозащитно значение. Освен рибите, водите около острова са местообитание и на овалната речна мида (Unio crassus). Видът е от съществено природозащитно значение, а неговите местообитания са приоритетни за опазване съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Както се вижда, една малка, но изключително значима територия, каквато е остров „Адата“, предоставя условия за живот на над 14 животински вида, които са с висока степен на защита. Повечето от тях (Aspius aspius, Unio crassus, Sabanejewia aurata, Myotis capaccinii, Rhodeus amarus, Bombina variegatа, Bombina bombina, Emys orbicularis, Elaphe sauromates) дори са включени в приложението към Резолюция № 6 (1998) на Постоянния комитет на Бернската конвенция. Освен разнообразната фауна, бреговете на остров „Адата“ и прилежащите води на реката са природни местообитания от европейско значение, защото попадат в типа „Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Batrachion“ с код 3260 и „Реки с кални брегове с Chenopodion rubri и Bidention p.p.“ с код 3270