ПП „Зелено движение“ подкрепя ВЕИ, но не на всяка цена

Климатичната неутралност на ЕС до 2040 г. трябва да се постигне по прозрачен пазарен начин и според ясни анализи за нуждите

Във връзка със Законопроекта за развитие на енергията от възобновяеми източници в морските пространства на Република България (ЗЕВИМП), внесен през декември 2023 г., ПП „Зелено движение“ заявява, че:

 • Подкрепяме ВЕИ, но не на всяка цена;
 • Законопроектът трябва да се преработи, като офшорни ветрови паркове не се изграждат в изключителната зона (22 км от сушата);
 • Трябва да има Стратегическа екологична оценка на законопроекта;
 • Пълноценното използване на ветровия потенциал в Черно море, извън уязвимите зони, ни дава реален шанс да приключим с ядрената енергетика в следващото десетилетие. 

Развитието на енергийни източници и технологии, с които се постига декарбонизация на икономиката и бита, не може да се постига чрез слаби, недоизмислени и взаимно противоречиви нормативни текстове! Затова предлагаме изтегляне на законопроекта и създаване на разширена работна група от депутати и външни експерти, която в кратък срок да отстрани всички проблемни текстове и да ги замени с адекватни, ясни и работещи такива.

„Зелено движение“ заявява, че и в подкрепата си за „зелената енергетика“ се води от принципа на предпазливост по отношение на опазване на околната среда и  работи за създаване на работещи  механизми за намаляване потреблението на енергия, постигане целите за енергийна ефективност и преодоляване на енергийната бедност.

Напомняме, че програмата на „Зелено движение“ изрично заявява, че като част от ЕС, България може да има чиста, безопасна, достъпна, стабилна, независима и финансово приемлива за гражданите си енергетика само ако подходи смело и радикално към модернизация и декарбонизира енергийните си източници, като използва  по устойчив начин природните си дадености за използването на потенциала за възобновяема енергия. В програмата на „Зелено движение“ е включено и  природосъобразното развитие на нови вятърни мощности, като за инсталирането на вятърните турбини трябва да се прилагат експертен подход и превантивни действия, за да не се допуска строителството на турбини на места, важни за птиците и тяхната миграция, както и на места с редки природни местообитания и естествени ландшафтни комплекси. 

Политическа партия „Зелено движение“ ясно е обявила не само чистата природа, но и честната политика за свой приоритет. В тази връзка с обсъждането на ЗЕВИМП между първо и второ четене в Народното събрание, искаме да направим следните уточнения:

 • На дневен ред в България в момента е обсъждане на потенциала за изграждането вятърни мощности в акваторията на Черно море и законодателното уреждане на тяхното изграждане. Но в този дневен ред липсват другите технологични решения за производство на възобновяема енергия в морска среда. Предложеният законопроект е ориентиран единствено към един енергиен източник – вятърната енергия на постаменти. В същото време никой не дискутира подкрепата за един български патент – извличането на енергия от сероводорода в Черно море, който вече е достигнал зоната на 80-те метра и заплашва в обозримо бъдеще да го превърне в мъртво море. Защо се избягва този въпрос, който ще донесе двойна полза – повече енергия и по-чисто Черно море?
 • В законодателството на България съществуват закони, регулиращи както енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), така и ползването на морското пространство на Република България (Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България) и правилата за изграждане на инфраструктура (ЗУТ) и процедури за превантивно опазване на природата (ЗООС).
 • Предложеният Законопроект към момента няма изготвена Стратегическа екологична оценка, каквато задължително трябва да се направи по смисъла на директивата за екологична оценка, заради заложените в него количествени цели 

Припомняме, че в НПВУ на България, съществува Реформа C4.R6: „Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници“, включваща и подкрепа за бързото разгръщане на разположени в морето вятърни електрогенериращи инсталации. Според целта на тази реформа, до 30 юни 2026 г. в България трябва да бъдат пуснати в експлоатация най-малко 3500 MW допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (вятърна и слънчева енергия). Убедени сме, че така, както е предложен, настоящият законопроект не работи в подкрепа на тази цел и намалява възможността за нейното постигане. За това са отговорни вносителите, които не успяха да изчистят предварително слабостите на проекта, които бяха известни още при неговото първо предлагане през 2022 година.

„Зелено движение“  е първата политическа партия, която ясно е заявила подкрепата си за развитие на енергията от възобновяеми източници, но в конкретните текстове в ЗЕВИМП виждаме няколко основни пречки за неговото приемане и реализиране на заложените цели. Те  предизвикват опасения за приемането на един слаб, неработещ законопроект, въпреки заявената му цел за изпълнение на европейски изисквания. Ако това не се промени, ще се окажем пред поредното забавяне на дългоочакваните реформи в сектор  „Енергетика“, които България от години не е направила :

 1. До този момент Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите  не са предоставили националната разработка за приоритетни зони за развитие на ВЕИ , въпреки че по това направление се работи още от 2022 г. Тези зони би трябвало да идентифицират всички подходящи територии за развитието на ВЕИ, без конфликт с природата, включително да определят нарушените терени (бивши мини и индустриални зони) и урбанизираните територии като основни места за изграждане на ВЕИ мощности, в съответствие с плана на Европейския съюз RePowerEU.
 1. След няколко поредни промени в ЗЕВИ и Закона за енергетиката, и изменящите се  в момента Наредби към тези закони, все още отсъстват работещи процедурни облекчения за граждани и създаването на енергийни общности, които да могат да произвеждат част от енергията си за собствени нужди. Липсва и положителна информационна и разяснителна кампания за гражданите, както за ползите от тези изменения за намаляване на сметките на домакинствата, така и за ползите за околната среда и намаляване на емисиите. Напротив, в момента има случаи, при които граждани с инсталации на ВЕИ за собствени нужди са репресирани от едно от електроразпределителните дружества.
 1. Европейската практика за създаването на специално законодателство за насърчаването на вятърната енергия, не трябва да се превръща в  закон, защитаващ конкретен частен интерес и предоставящ му предимства чрез предвидените в законопроекта договори за разлика, каквито не са определени за други бизнес оператори в областта на ВЕИ сектора у нас. Настояваме общото законодателство, свързано с договорите за разлики да бъде прието преди да се залага в частни случаи като вятърната енергия в морските пространства.
 1. Неизяснените положителни и отрицателни ефекти върху риболова и биоразнообразието в Черно море показват, че България има нужда от допълнителни научни анализи, на която база да се определят зоните за ВЕИ в морето – в съответствие с Морския пространствен план на България,  разработваните проекти за защитени зони от “Натура 2000” за опазване на биоразнообразието в акваторията на България, съгласно Стратегията за биоразнообразие на ЕС, както и с Европейския план за действие в областта на вятърна енергия. Вместо това ЗЕВИМП ни предлага една група неангажиращи анализи, някои от които са с неясни цели и и обхват, и ги възлага на Министерството на енергетиката, което няма нито капацитет, нито експертиза в съответните области.

Във връзка с приемането на ЗЕВИМП в Народното събрание, ПП „Зелено движение” ще концентрира своите усилия в три направления за извършването на текущи изменения преди неговото окончателно приемане, както следва:

1. Изваждане на  КЕВР от процедурата за предоставяне на концесии за ВЕИ в акваторията на Черно море;

2. Изготвяне на Екологична оценка и ОВОС на всички необходими стъпки при планирането и изграждането на бъдещи вятърни паркове в Черно море;

3. Ограничаване изграждането на вятърни перки в морската територия на 12-милната морска зона (22 км.), която по Европейската директива за водите е важна за опазване и възстановяване на биоразнообразието и в която зона се извършват основните икономически дейности, като риболов, корабоплаване и туризъм;

В заключение, политическа партия „Зелено движение“ потвърждава своя ангажимент към устойчивото развитие и постигане на заложените цели от ВЕИ енергия, като потвърждаваме, че ще участваме активно в постигането на целта на Европейската зелена партия за постигане на пълна декарбонизация до 2040 г., приета с общата Европейска програма на европейските Зелени за предстоящите избори за Европейски парламент. 

Вярваме, че успешна декарбонизация на икономиката на приемлива екологична и социална цена, може да се осъществи при  ясни параметри на необходимите мощности и на конкретните приоритетни зони в урбанизирани и нарушени терени, както и след анализ на разпределението на бъдещите енергийни източници между различни ВЕИ технологии – геотермална, вятърна, слънчева и други. 

Програмата на партията в тази област изрично указва, че с началото на войната в Украйна, ЕС си постави за цел ускорено да намали зависимостта си от изкопаемите горива, особено руските, прилагайки плана REPowerEU. Това е стратегически важно за България, тъй като нашата енергийна зависимост от Русия едва през последните месеци  започна да намалява.  Едновременно с това „Зелено движение“ ясно заявява, че развитието на ВЕИ не трябва да става за сметка на разрушаването на ценни природни територии, включително и в акваторията на Черно море, като заедно с енергийната трансформация задължително следва да имаме и анализ на социалната цена, за да се осъществи истински справедлив преход. 
Пълната програма на партията в част “Енергетика”: https://zelenodvizhenie.bg/programa/