Предизборната ни програма: VI. ПРАВОВА ДЪРЖАВА И ПРАВОСЪДНА РЕФОРМА

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата.

VI. Правова държава и правосъдна реформа

Предприемане на бързи действия за демокрация и върховенство на закона

Един от най-големите удари по европейската демокрация през последните години е развитието на авторитарни тенденции в сърцето на Европа. България не е изключение. Нужни са гаранции, че средствата на ЕС укрепват просперитета, демокрацията и върховенството на закона, а не отиват в джобовете на автократите и техните приятели. Контролът върху целесъобразното разпределение на финансовите средства на ЕС за приоритетни политики и върху честното им и разумно използване е основен приоритет на „Зелено движение”.

Достъпът до правосъдие трябва да е гарантиран за всички граждани на Европейския съюз особено за уязвимите групи, като например хората с ниски доходи или от маргинализирани общности. Двуинстанционното производство при оспорване на актовете на публичните органи на всички нива следва да се гарантира като основен принцип на добрата администрация, без да се допускат изключения. Реализирането на приоритетни национални проекти да се улеснява чрез ускорено насрочване и решаване на съответните дела, а не чрез заобикалянето на някои етапи от съдебните или административни производства. По-голямата важност на едно решение изисква увеличение, а не намаление на гаранциите за неговата законосъобразност и целесъобразност.

Правосъдна и конституционна реформа

Опитът за конституционна реформа през декември 2023 г даде надежда, последвана от разочарования. „Зелено движение“ напомня, че съдебната власт страда от  зависимости и конформизъм, резултат от десетилетия негативна и често напълно безпринципна кадрова селекция. Това е проблем, който няма да се реши с еднократния акт на промяната в Конституцията. 

Оттук нататък предстои тежката задача за приемането на измененията в Закона за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс, за избор на членове на ВСС и ВПС, които да са независими и безпристрастни, както и за избор на Председател на Върховния административен съд и на Главен прокурор. Смятаме, че именно реализацията на тези следващи действия ще бъде   лакмусът дали декларираните намерения на политическите сили се покриват с техните целенасочени действия.

Като приветства разделянето на настоящия Висш съдебен съвет на два отделни съвета:  съдийски и прокурорски, „Зелено движение“ дава своя кредит на доверие относно засилването на съдийското самоуправление, заложено в реформирания съдебен съвет. Същевременно напомняме, че само по себе си то не е панацея, и обръщаме внимание на лошите практики, които бяха проявявани до момента, включително последните избори за членове на ВСС, за които беше изнесена информация в медиите за организирано гласуване в сградата на ВАС. Факт са и наличието на зависимости, клиентелизъм и антиселекция при назначаването и кариерното развитие на съдиите, както и при избора на административни ръководители и техни заместници, поради което общественото  внимание трябва да бъде насочено към начина, по който то ще се упражнява през следващите години. Изразяваме своето задоволство от изричното изключване на действащите прокурори и следователи от политическата квота на съдебния и прокурорския съвет, но смятаме, че мярката следваше да засегне и действащите съдии, и определяме липсата на изричното им изключване като грешка.

Обезпокоително е, че не е доведена до край реформата, свързана с осъществяване на разследване срещу Главния прокурор, че липсва обективен механизъм за предварителна преценка на професионалните и нравствените качества на включените съдии в списъка по чл. 112, ал. 6 от ЗСВ, измежду които се избира ad hoc прокурор за разследване на Главния прокурор, че не е гарантирана институционалната независимост на ad hoc прокурора, както и прозрачността и отчетността на този прокурор. Трябва да се предоставят всички необходими гаранции за работата на ad hoc прокурора  и неговата администрация да е изцяло независима от главния прокурор и неговата администрация .

Премахване на института „Служебно правителство”

Изминалите няколко години на политическа нестабилност показаха колко опасно за демократичния ред в Републиката може да бъде служебно правителство, действащо без работещ парламент и неносещо никаква политическа отговорност. Направените конституционни изменения бяха стъпка в добра посока и резултат от труден компромис в една много особена политическа конфигурация. Като всеки компромис, новата конституционна уредба не отиде достатъчно далеч и нейните недостатъци вече са очевидни. Затова „Зелено движение” предлага института на служебното правителство да се премахне изцяло. Обичайната практика в повечето европейски парламентарни държави е след подаване на оставка редовното правителство да продължи да изпълнява функциите си до избиране на ново такова. Правомощията на такова правителство могат да бъдат ограничени със закон (например да не предлага бюджетни закони или промени в изборните правила), а отговорността за него продължава да се носи от партията/партиите, които са го излъчили. Избраният с последните изменения на Конституцията вариант, при който служебният премиер се избира от малка група висши държавни служители, по-скоро показва неефективност и позволява статуквото да затвърди властта си. Нещо повече, настоящата ситуация позволява на политическите сили, посочили тези висши служители, да водят политика срещу образуване на редовно правителство и да поддържат състояние на постоянна политическа криза или дори да управляват скрито чрез служебното правителство, без да носят ясна политическа отговорност.

Приветстваме промените, позволяващи двойното гражданство на народните представители и министрите, като настояваме тази възможност да бъде обвързана с изискване за уседналост. Смятаме същото за правилно с оглед на своята визия за бъдещето на света, както и на факта, че в настоящия момент около два милиона наши сънародници живеят извън границите на страната. Интегрирането им в обществения живот другаде, което често включва придобиване на съответното гражданство, не трябва да затваря вратите за участието им в българската политика. В този дух „Зелено движение” ще продължава да работи за интегрирането на българите в чужбина в политическия живот, включително и чрез създаване на избирателен район „Чужбина“ и чрез възможност за дистанционно гласуване. Настояваме, че евентуалното изискване за уседналост може да бъде достатъчно условие за избор както на депутати, така и на кадри в изпълнителната власт и да бъде гаранция, че кандидатите за съответна позиция познават в достатъчна степен процесите, за които взимат решения, като минималният период на уседналост трябва да дава достатъчно гаранции за това.

Конституционно правосъдие

Приветстваме разширяването на достъпа до Конституционния съд от декември 2023 г. чрез възможността всеки съд по искане на страна по делото или по своя инициатива да го сезира (съдебна конституционна жалба). Тази промяна е малка стъпка в правилната посока. Ще продължаваме да се борим за още по-голямо разширяване на достъпа до конституционно правосъдие и ще настояваме за въвеждането на индивидуална конституционна жалба. Обичайният контрааргумент за претоварване на КС е несъстоятелен. Например пряка конституционна жалба има в Германия и това не само не пречи на Федералния конституционен съд да изпълнява своите функции, но е и една от причините той да бъде най-авторитетният национален съд в Европа и единственият, който ефективно демонстрира несъгласие със Съда на ЕС.

Право на природа

Другият приоритет на „Зелено движение”в областта на конституционното правосъдие е въвеждането на право на природа и съответно на възможността за защитатата му пред Конституционния съд. То ще е условие за подкрепа на следващите конституционни промени. При конституционната реформа от декември 2023 г. нашите предложения за по-ефективна защита на природата с конкретни текстове бяха пренебрегнати. По-адекватна защита получиха науката, образованието и културата, но ние ще работим тя да се разпростре и върху природата. Практиката на други страни показва, че въвеждането на конституционен текст за закрила на горите, реките, пасищата, влажните зони и природния ландшафт наистина води до тяхната по-добра реална защита, а оттам и до по-добра защита на правата и на здравето на хората и на бъдещите поколения. Конституционната гаранция на правото на гражданите да живеят сред чиста природа е от съществено значение за цялостното благоденствие на българското общество и като политическа сила ние ще продължим усилията си да я постигнем. 

Реформа в политиката по отношение на конопеното растение

От десетилетия Република България провежда вредна и контрапродуктивна политика по отношение на конопеното растение. В резултат България е на челните места в ЕС и по света по младежка употреба на наркотични вещества и е една от държавите на най-ранна първа употреба. Същевременно проблемната употреба на наркотични вещества се третира не като медицински проблем, а като проблем на наказателната политика, отделен от проблемната употреба на алкохол. Едновременно с това администрацията в Република България отказва да разгледа всеобщото развитие в държавите – членки на ЕС, където все по-масово стана възможно медицинската употреба на продуктите от конопено растение, които показват добри резултати в третиране на някои заболявания. Допълнително страхът,, пасивността и стигмата пречи на развитието на конопената индустрия у нас. В резултат, конопени растения от индустриални сортове, отглеждани с лиценз и под контрола на държавата не могат да бъдат преработвани от индустрията у нас и от тях не могат да се произвеждат продукти. Няма проблем обаче същите тези продукти да бъдат предлагани на българския пазар, ако са произведени в чужбина. Накрая, в резултат от този популистки и истеричен подход, Република България има едно безкрайно проблемно законодателство по отношението на конопа. Добър пример е нефункционалното транспониране на проблема в Закона за движението по пътищата, който създаде проблеми, както за водачите, така и за самите правораздавателни органи.

Също така от Зелено движение осъзнаваме рисковете от системната употреба на конопени растения в завишено съдържание на активни вещества, които имат определени психосоматични ефекти. Рисковете от системна употреба на канабис при младите хора са сериозни, особено в контекста на състоянието на тази група, а именно – челни места в класациите по ранна употреба на алкохол, цигари и вейп устройства, челни места при системната употреба на алкохол при лица под 11 години, недостижими нива на домашно насилие, челни места по безработица при младите хора, изключителни ниски нива на функционална грамотност, лоши нива на ментално и психическо здраве и изключително високите нива на употреба на опиониди и психотропни вещества.

“Зелено движение” предлага решение на тези проблеми, което бяга далеч от популизма и истерията и залага на ефективността на мерките, които биха довели до резултат. В същото време ние си поставяне за цел да намалим до минимум употребата на вредни за здравето субстанции, опазвайки правата на човека, неговата свобода и достойнство. Нашето решение е съобразено и с приетата Концепция за наказателна политика 2020 – 2025г.

“Зелено движение” предлага реорганизация на престъпленията и наказанията по чл. 343б от НК свързани с отпадане на предвидения минимум на наказанието и със създаването на възможност за налагане на наказанието “Пробация”. Както е посочено в концепцията за наказателната политика, разбирането, че пробацията е твърде леко наказание, е погрешно. Адекватно изпълняваната пробация, включваща разнообразни по своето естество мерки (общественополезен труд, срещи с пробационен служител, обучителни курсове, програми за въздействие), ангажира огромна част от времето на дееца. Допълнително предлагаме, наказателната отговорност – като най-скъпа и висша форма на държавна репресия –  да бъде ограничена само до водачите представляващи истинска опасност на пътя, а именно управляващите под въздействието на алкохол и други наркотични вещества или при други тежки престъпления извършени под влиянието на гореописаните вещества

“Зелено движение” предлага и реорганизация на престъпленията и наказанията по чл. 354а и 354в от НК като бъде предвидена декриминализация на държането за лична употреба на коноп и продукти от коноп до определени размери, както и отглеждането на до две растения за лична употреба. Ще търсим съвременните европейски практики като задаваме обективно параметри подлежащи на измерване, на чиято база ще налагаме последващите изменения в наказателната политика.

“Зелено движение” предлага създаване на регулация за медицинската употреба на конопа и конопените продукти. Тя ще бъде базирана политиката на водещите европейски държави и едновременно с това базирана на местна реалност.

Не на последно място, следва да се приемат измененията в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, които да разрешат и регулират преработването на отглежданите индустриални сортове конопени растения. В това отношение ще продължим политиката провеждана от нашите представители политика в предходното 49-то Народно събрание.

Зелено движение се ангажира да помогне и проведе кампания за осъзнаване на рисковете от употребата на упойващи вещества и лекарствени препарати, в това число тютюн, алкохол и коноп и рисковете от вейп устройствата сред подрастващите и възрастните с цел да намали употребата на тези вещества и произтичащите от тях усложнения.