Кауза: Нашите гори

За съжаление все по-често виждаме нагли нарушения на забраните за икономически дейности, включително незаконна сеч, застрояване и изграждане на пътища в горския фонд.

Основната ни цел е спиране на незаконните и неустойчиви сечи. Ангажираме се да въведем 100% опазване и консервация на наличните вековни гори в България и 20% увеличение на горите до 2050.

Без алтернатива за нашето общество е защитата на горите като изключителна обществена ценност с оглед незаменимите им ползи за опазване на водите, въздуха, почвата, биоразнообразието и ландшафта, за смекчаване на климатичните промени и за икономическото развитие и благоденствие на всички българи. Това изисква преоценка на значението им, както и пълна прозрачност, обществен ангажимент и безупречна експертиза в управлението им и предприемането на следните мерки:

 • Въвеждане на пълна прозрачност и обществен ангажимент в управлението на горите;
 • Промяна на структурата на управление, стопанисване и опазване на горите – служителите по опазване на горите нямат място в Агенцията по публичните предприятия и контрол;
 • Извършване на национална горска инвентаризация;
 • Създаване на обществени консултативни съвети на местно, регионално и национално ниво към държавни и общински горски структури с оглед тяхната публична собственост и функции;
 • Стартиране на обществен дебат за приемане на справедливи към горовладелците мерки за строга защита на най-ценните горски екосистеми, за създаването на независима горска полиция, за опазване на горите от незаконни сечи чрез модерни технологии и за подобряване на състоянието на горските пътища и туристически маршрути;
 • Създаване на публични дигитални карти и регистри с информация за всички гори и земи в България, за значението и ползването им, за приложимите мерки за опазването и управлението им, за свързаното с тях разходване на публични средства, за отговорните лица, за разпореждането и вещните права и т.н.;
 • Развитие на науката за горите и повишаване на обществената култура и ангажираност по отношение на социалното, екологичното и икономическото значение на горите;
 • Развитие, обсъждане и приемане на научнообосновани и обществено признати критерии за оценка на социалното, екологичното и икономическото значение на горите (вкл. нова Наредба за екосистемните ползи от горите);
 • Въвеждане на законови механизми за отчитане и стимулиране на общественополезното им управление чрез внедряване на екосистемните услуги и заплащането им от бизнеса и обществото в полза на горските стопани;
 • Въвеждане на изисквания за почтеност, независимост и професионализъм в управлението на горите;
 • Залагане на висок образователен ценз за горските служители и техните ръководители;
 • Избор на ръководни кадри при пълна прозрачност, доказана почтеност и с ясна публична визия за развитието на горите и модернизацията на горското стопанство;
 • Разширяване на програмата за изкупуване на малоразмерни горски имоти от държавата;
 • Поощряване на създаването на горски пояси около населените места и гори сред урбанизираните територии;
 • Въвеждане на забрана за износ на необработена дървесина от държавните гори.
 • Въвеждане на търговия на дървесина от държавните гори от постоянни складове, включително и за дървата за горене в големите агломерации, с цел намаляване на замърсяването на въздуха в тях;
 • Увеличаване на броя и заплащането на горските инспектори;
 • Създаване на механизми за професионално обучение и развитие за горските служители;
 • Разваляне на сделките за замяна (срамните „заменки“) на най-ценните ни гори от времето на Тройната коалиция;
 • Промяна на законодателството с цел всички естествени гори да станат част от горските територии, за да се опазят онези 10% от горите, които все още са стопанисвани като земеделски земи.