Предизборната ни програма: ХIV. ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЪДЕЩЕТО

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата.

XIV. Европейски съюз на бъдещето

Необходимата следваща стъпка: Обединена Европа, готова за разширяване

За да посрещне големите предизвикателства на нашия век – от екологичния преход до борбата с нарастващите неравенства и защитата на демокрацията, Европейският съюз трябва да реформира договорите си и да се придвижи напред към федерална Европа, способна да действа и да приема нови членове.

На конференцията за бъдещето на Европа европейските граждани дадоха ясен сигнал, че подкрепят нови договори, които да предоставят на ЕС по-големи правомощия. Те призоваха за задълбочаване на европейската демокрация с повече правомощия за Европейския парламент, прекратяване на националното вето, по-голям бюджет на ЕС и по-силни компетенции на ЕС по ключови въпроси като здравеопазването, данъците и социалната защита. Като Зелени ние подкрепяме техните предложения.

Разширяване на демокрацията в сърцето на Европа

Ние се обявяваме за федерална Европа, за пълноценна наднационална демокрация, способна да постига резултати.

Необходимостта от единодушие между европейските държави-членки по въпроси от данъчната и външната политика до борбата с дискриминацията и процедурите по член 7 за защита на демокрацията пречат на ЕС да взема решения за общото благо.

Европейският парламент трябва да има право да предлага законодателни актове и да притежава равностойни бюджетни правомощия. Съветът на Европейския съюз трябва да действа като втора камара на законодателния орган на ЕС, а не като място за нощни пазарлъци за междуправителствени споразумения. Председателят на Европейската комисия трябва да се предлага от Европейския парламент.

Настоящият бюджет на ЕС е очевидно недостатъчен за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена Европа. Бюджетът на ЕС, подкрепен от собствени ресурси, като например европейски данъци върху изкопаемите горива и свръхбогатството, следва да бъде значително увеличен, като се разшири ролята на Европейския парламент и гражданското общество в контрола на разходите на ЕС. Компетенциите на ЕС следва да бъдат разширени, за да се гарантира, че ЕС може да постигне резултати. Тази истинска транснационална демокрация трябва да гарантира и европейско гражданство, основано на местоживеене.

За да може Европа да предприеме тази толкова необходима стъпка, е необходим демократичен мандат от страна на гражданите. Ето защо в целия ЕС трябва да се проведе приобщаващ учредителен процес, който да доведе до тези промени в договора. 

След това промените в договорите следва да бъдат ратифицирани чрез общоевропейски референдум по системата на двойното мнозинство на подадените гласове: в цяла Европа и в мнозинството от държавите-членки.

Ще създадем засилено сътрудничество, в случай че шепа държави-членки се опитат да задържат напредъка. Засиленото сътрудничество ще позволи амбициозен екологичен и социален преход сега, без да се чака промяна на договора.

Да вдъхнем живот на Европа с участието на гражданите

Общественото участие и ангажираност укрепват Европейския съюз. Институциите на ЕС следва да предприемат стъпки, за да направят гласуването на изборите в ЕС по-достъпно, включително за хората с увреждания. За да се повиши демократичното участие, искаме за изборите за ЕС през 2029 г. да бъде пилотно въведено онлайн гласуване, поне за мобилните европейски граждани. Транснационалните списъци за Европейския парламент следва да бъдат въведени наред с националните списъци, като се създаде допълнителен единен общоевропейски избирателен район, в който гражданите да избират голям брой членове на ЕП.

Тъй като демокрацията не се изчерпва с изборите, Зелените ще настояват за въвеждането на граждански панели, които да направят избора на политики на ЕС по-приобщаващ. Рамката за петиции и по-специално Европейската гражданска инициатива трябва да бъдат укрепени, за да се открият повече канали за гражданите да влияят върху политиката на ЕС и да се задължат европейските институции да реагират със законодателни предложения. Трябва да се въведе рамка за референдуми в целия ЕС.

По-силни заедно: разширяване на Съюза

Много хора в европейското съседство копнеят да станат граждани на ЕС, на първо място в  Украйна, която се бори за нашите ценности и европейската сигурност. Нашият Съюз се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава и зачитането на правата на човека. Той носи обещанието за мир, справедливост, споделени ценности и просперитет и всеки член, стар и нов, е отговорен за спазването на тези принципи и цели.

Нов тласък за разширяване е отдавна закъснял. ЕС винаги е бил проект с геополитически последици. Тъй като ЕС е изграден върху общи правила и ценности, той допринася за намаляване на значението на границите. Ето защо разширяването на ЕС е най-добрата перспектива за траен мир и сигурност в Европа.

Всички европейски страни, които се стремят да станат част от ЕС или да се присъединят отново към него и които споделят нашите ценности, трябва да бъдат приветствани по пътя към членство в ЕС и да получат цялата необходима подкрепа, за да изпълнят критериите.

Да спазим обещанията си: път към присъединяване към Европейския съюз

Европейският съюз трябва да спази обещанията си към страните-кандидатки: Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия, Украйна и Грузия. Подкрепяме усилията на Косово да се кандидатира за членство в ЕС. Ще подкрепим тези страни по пътя им към изпълнение на критериите от Копенхаген, като приоритетно трябва да бъдат разгледани отнасящите се до демокрацията и върховенството на закона.

Достъпът до единния пазар и бюджета на ЕС изисква да се изпълнят тези критерии, а напредъкът в процеса трябва да се основава на заслуги. Като Зелени ние вярваме, че ЕС трябва да работи в по-тясно сътрудничество с гражданското общество в процеса на присъединяване. Ще работим за преодоляване на принципа на единодушие в Съвета, което понастоящем възпрепятства присъединяването.

Бъдещето на Украйна е в Европейския съюз. Ще подкрепим украинските власти при провеждането на реформите, необходими за членство в ЕС. Помощта на ЕС за Украйна следва, доколкото е възможно, да даде възможност за съобразено с климатичните промени възстановяване, основано на възобновяема енергия, модерна инфраструктура и устойчива и приобщаваща икономика.

Приемането на нови членове трябва да послужи като важен стимул за вътрешни реформи, които да улеснят ефикасното и ефективно вземане на решения в ЕС. Всяка страна-кандидатка трябва да може да следва собствения си път към ЕС, независимо от напредъка на другите страни-кандидатки.

Съюз за мир, сътрудничество и права на човека

Политиката за сигурност е и ще остане в центъра на дневния ред на ЕС. Убедени сме, че ЕС се нуждае от нов начин на мислене и ясна готовност за действие. 

Време е да възродим многостранността и основаната на ценности външна политика. Европейският съюз укрепна благодарение на интеграцията, споделянето и връзката, а не на отделянето или изграждането на стени. Това, което се опитахме да постигнем с европейския проект, трябва да ръководи и нашите международни отношения. Трябва да бъдем солидарни с нашите партньори и да създадем разширена мрежа от връзки и стратегически партньорства, които да работят заедно в един все по-сложен и взаимосвързан свят. 

Преходът към зелена икономика винаги е бил и въпрос на сигурност. С по-голям контрол върху нашата енергийна система, ключови технологии и жизненоважни вериги за доставки ЕС може да окаже по-голямо влияние върху външната политика и върху справедливия преход в световен мащаб. Това е възможност за ЕС да се превърне в по-ефективен участник заедно с партньорите си и многостранните институции, като насърчава мира и сигурността, както и универсалните ценности, целите за устойчиво развитие, правата на човека и демокрацията по света.

Сътрудничество, основано на универсални ценности и принципи

ЕС трябва да даде приоритет на сътрудничеството и изграждането на съюзи с демократични партньори, за да защити правата на човека, универсалните ценности и международния ред, основан на правила. Трябва да действаме заедно с нашите съюзници и съмишленици, когато това е възможно, като същевременно запазваме способността си за самостоятелни  действия, когато е необходимо.

Европейският съюз трябва да работи в тясно сътрудничество с демокрациите и техните съмишленици, за да се противопостави на агресорите по света и да създаде нови връзки за многостранно сътрудничество извън Глобалния север. ЕС трябва да е готов да работи с всички страни, ангажирани с мира, правата на човека, мултилатерализма и международното право.

Мултилатерализъм и сътрудничество за глобална сигурност

Мирът и свободата се изграждат чрез основани на ценности и справедливи отношения с нашите партньори. Вярваме в международната солидарност и мултилатерализма. Организацията на обединените нации защитава общите ни глобални ценности и ние ще я защитаваме от атаки и ще се застъпваме за реформи за повишаване на прозрачността, отчетността и ефективността.

В тези трудни времена ЕС трябва активно да търси всички възможности за международно сътрудничество и да използва всички канали за сътрудничество за запазване на мира, включително в рамките на ОССЕ. Многостранната система трябва да бъде укрепена чрез справедливо представителство на страните от Глобалния юг, например в Съвета за сигурност на ООН и в международните финансови институции. Ние се застъпваме за реформа на системата на ООН, особено на Съвета за сигурност на ООН, за да се осигури справедливо и пропорционално представителство на всички световни региони и да се даде възможност на регионални организации като ЕС да станат пълноправни членове. Правото на вето в Съвета за сигурност трябва да бъде премахнато, за да се насърчи вземането на решения на международно равнище и да се отдалечим от хегемонистичната система.

Глобалната сигурност може да бъде постигната единствено чрез поддържане, насърчаване и развитие на международното право. Ще направим така, че ЕС да използва международното си влияние, за да мотивира държави като САЩ да се присъединят към Римския статут и Международния наказателен съд, за да се гарантира защитата на правата на човека в световен мащаб.

Европейският съюз трябва да отстоява международните права на човека и защитата на международното хуманитарно право. В този смисъл наша обща отговорност е да гарантираме, че нито едно военно престъпление или нарушение на правата на човека няма да остане ненаказано. Тази ангажираност е най-добрият начин за постигане на мултилатерализъм, основан на силата на международното право, а не на правото на силата.

За ЕС многостранният подход включва също така укрепване и задълбочаване на сътрудничеството с НАТО, като се спазва ясното разделение на компетенциите и не се създава прецедент. Държавите-членки сами решават за членството си в НАТО. ЕС има колективен дълг да защити сигурността си от колебанията на външни участници и да създаде условия, които да позволят на ЕС свободно да определя своите действия в бързо променящата се геополитическа среда.

Нов мирен договор за Европа

В условията на нарастващи конфликти по света, включително в съседните на Европа държави, ЕС трябва да работи с международни партньори за укрепване на мира и намаляване на риска от конфликти. Ще възприемем трансформационен подход за справяне с първопричините за конфликтите, като укрепим гражданското предотвратяване на конфликти, посредничеството и помирението, както и управлението на кризи отвъд границите на Съюза, включително изграждането и поддържането на мира и правоприлагането.

Връзката климат-сигурност е повече от въпрос за собствената стабилност на ЕС. Инициативите в областта на климата и околната среда, както и усилията за укрепване на политическото, социалното и икономическото участие на жените, са от съществено значение за изграждането на мира и осигуряването на сигурност чрез развитие. Тяхното финансиране трябва да се увеличава успоредно с увеличаването на военните разходи.

Военните интервенции винаги трябва да са крайна мярка. Те трябва да се основават на дългосрочни политически стратегии, да са в съответствие с международното право и да подлежат на одобрение и контрол от страна на съответния парламент. Подкрепяме развитието на Европейски съюз за сигурност в рамките на съществуващите структури, основани на тези принципи.

Що се отнася до конфликта в Близкия изток, ние ще настояваме ЕС да поднови политическите преговори за намиране на решение за две държави, основано на сигурни и договорени граници. Трайният мир в региона изисква резултати от преговорите, които зачитат правото на Израел и Палестина да съществуват като демократични и суверенни държави, както и правото на палестинския народ на собствен дом. Настояваме за пълна отчетност чрез независими разследвания на всички потенциални нарушения на международното право от всички страни. Призоваваме ЕС и неговите държави-членки да подкрепят работата на Международния наказателен съд и Международния съд.

Кипър все още страда от военна окупация след турското нашествие през 1974 г. Географското разделение на кипърците въз основа на етнически произход и религия нарушава европейските основни свободи и права на човека. Призоваваме за възобновяване на преговорите за решаване на Кипърския въпрос под егидата на ООН.

Европейски съюз за сигурност

Тъй като никоя страна не може да се справи сама със заплахите за сигурността, ЕС трябва да създаде Съюз за сигурност, който да се съсредоточи върху сигурността на хората и техните нужди. Този подход е от съществено значение за защитата на правата на човека, предотвратяването на конфликти и създаването и поддържането на мир. 

Сигурността е свързана със силни граждански общества, глобален справедлив преход и дългосрочни превантивни стратегии, а не само с отбраната. Не само краткосрочната, но и дългосрочната перспектива е нашият хоризонт на действие, не само конвенционалните конфликти, но и хибридните заплахи са нашите цели, не само държавите, но и гражданските общества. Ние се застъпваме за силна Европейска служба за външно действие, като сила за истинска транснационална дипломация, която може да се бори с безнаказаността и да изгражда помирение и траен мир.

В рамките на Европейския съюз настояваме за надеждна политика на солидарност и взаимопомощ в съответствие с член 42, параграф 7 от Договора за Европейския съюз. Това означава сътрудничество по отношение на отбранителните способности и създаване на синергия, например чрез насърчаване на оперативната съвместимост и координиране на системите за снабдяване, поддръжка и доставки. На нарастващата заплаха от дезинформация и намеса в суверенните демокрации трябва да се отговори с усилия в областта на киберсигурността.

Да не разчитаме повече на авторитарни режими 

Не трябва да повтаряме грешките от миналото. Твърде дълго Европейският съюз и неговите членове бяха самодоволни по отношение на икономическата зависимост от авторитарни режими. Приспан от изкопаемите горива, ЕС пренебрегна нарастващия авторитаризъм на Путин, нарушенията на правата на човека и заплахата, която неговият режим представляваше за международната сигурност. Ние, Зелените, ще направим така, че Европа да не допусне отново същата грешка с други войнолюбиви режими по света.

Осъзнаваме заплахата, която Китай отправя към Тайван, и която застрашава международния мир и сигурност. Ние се застъпваме за активна, ясна и обща политика на ЕС по отношение на Китай. ЕС трябва да прилага стабилна политика в областта на правата на човека, която да започне с премахване на рисковете по нашите вериги за доставки и увеличаване на нашата самодостатъчност в свят с нарастваща климатична нестабилност и политическо напрежение, като същевременно признава, че взаимозависимостта е ключов фактор за мирна международна система и глобален справедлив преход.

Без мръсни сделки с диктатори

Остро се противопоставяме на т.нар. “миграционни сделки”, като тази с Тунис, при която ЕС плаща на страните, за да не допускат мигранти. Всяко сътрудничество с трети страни в областта на миграцията се нуждае от оценка на правата на човека. Не е етично сътрудничеството за развитие с трети държави да се обвързва с “управлението на миграцията”. Не можем да приемем, че бежанците и мигрантите се използват за геополитическа изгода. Трафикът на хора никога не трябва да бъде оръжие в хибридната война.

Справедлива миграционна политика в полза на всички

В историята хората винаги са се местили от едно място на друго. Миграцията е стара като историята и ние трябва да се върнем към този прагматизъм. Миграцията може да бъде от полза за всички. Тя може да помогне за справяне с недостига на работна ръка – днес основно икономическо предизвикателство. Мигрантите имат съществен принос за европейската икономика и обогатяват нашата култура, общности и ежедневие.

Създаването на законни и достъпни канали за миграция е необходимо условие за прекратяване на трафика на хора и експлоатацията. Искаме да разработим нов, всеобхватен Кодекс за миграцията, който да предвижда възможности за издаване на визи за събиране на семейства и за работа на различни нива на квалификация. Той трябва също така да позволява на мигрантите, които вече са в ЕС, да променят статута си, например от студент в работник. Искаме да улесним работата и интеграцията на новодошлите чрез достъп до образование, езикова подкрепа и възможности за работа. 

Глобален справедлив преход

Нуждаем се от глобален справедлив преход, защото нашето бъдеще е бъдещето на всички и бъдещето на всички е нашето бъдеще. Мирът, просперитетът и устойчивостта вървят ръка за ръка. Светът не може да има едно от тях, докато пренебрегва друго.

Несигурността и конфликтите се увеличават – от войни до опити за геноцид, а автократичните режими застрашават демократичните ценности и международния диалог.

Пълномащабното руско нахлуване в Украйна беше повратна точка в историята на нашия континент и на света. Тя нарушава принципите на международното право, мира и сигурността.

Ние сме твърдо солидарни с Украйна и ще продължаваме да я подкрепяме финансово и военно. Борбата на народа на Украйна за свобода, мир и присъединяване към Европейския съюз е наша борба.

Не само в Украйна. В световен мащаб мирът и сигурността са застрашени. В Близкия изток, Кавказ, Сахел и Централна Африка бушуват болезнени конфликти.

Нарастващото напрежение и свиването на пространството за демокрация и гражданско общество застрашават целостта на международната система и надеждата за по-добър свят. Зависимостта на Европа от авторитарните режими ни заслепи за тази реалност твърде дълго време.

Ускоряващата се климатична криза, природните бедствия и надпреварата за ресурси се съчетават с глобалното неравенство, което продължава да е заложено в икономическите отношения, търговските сделки и многостранните институции. Колониализмът и неговото наследство са все още с нас.

В днешния свят вярваме, че Европейският съюз трябва да бъде силен играч. ЕС е и винаги е бил проект за мир. Трябва да сме в състояние да отстояваме сигурността на ЕС, както и мира и универсалните ценности в съседните страни и в света.

Правата на човека и икономическият просперитет не могат да бъдат лукс за най-богатите в света. Глобалната справедливост, доброто управление и демократичните норми и институции помагат на една държава да процъфтява. Те са от съществено значение за един сигурен, кооперативен и мирен свят.

Ключът към това бъдеще е глобален справедлив преход, от който могат да се възползват всички страни и региони.

Нашият отговор започва с постигането на по-голяма сигурност в геополитически и икономически план, и с единно поведение на ЕС в международен план. Сигурността на ЕС зависи и от подкрепата ни за Украйна.

Ще превърнем ценностите, мира и помирението в приоритети на международните политики на ЕС, като изградим един по-стабилен свят чрез човешка сигурност, дипломация и предотвратяване на конфликти. ЕС трябва да бъде готов да работи с всички приятели на мира, правата на човека и мултилатерализма за постигането на тези цели.