Предизборната ни програма: IX. ТРАНСПОРТ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата.

IX. Транспорт и регионално развитие

Справедлива мобилност за всички

Стратегическа цел на ”Зелено движение” е всички хора да могат да се придвижват лесно и достъпно с приоритет за чистия обществен и релсов транспорт, за велосипедните и споделените превози средства. Мобилността е от решаващо значение както за отделния човек, така и за икономическия просперитет на всяка общност, регион или държава.

Днес масовите транспортни системи увреждат здравето на хората, околната среда и планетата като цяло. Крайните квартали в градовете страдат най-много от замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, а слабо свързаните селски и крайградски общности често нямат друг избор освен автомобила, независимо колко заможни са обитателите им. Високоемисионният транспорт е порочно субсидиран, а масовият достъп до евтини полети, както и частните самолети увеличават значително въглеродните емисии.

Ще работим за въвеждане на Европейска рамка за „климатични билети“, така че във всяка част на Европа да се предлага достъпен билет за обществен транспорт, който лесно да съчетава различните видове обществен транспорт. Младежите, семействата с един родител, социално уязвимите, хората в неравностойно положение и възрастните следва да се възползват от редуцирани цени на билетите.

Европа трябва да инвестира в по-добър обществен транспорт, безопасни и устойчиви велосипедни мрежи и градско планиране, ориентирано към хората, както в градовете, така и в селските райони.  Тъй като Европа постепенно се отказва от двигателите с вътрешно горене, електрическите автомобили ще бъдат част от намаляването на емисиите от транспорта, но цялостното решение е свързано в много по-голяма степен с развитието и използването на обществения транспорт. За да направи електромобилите достъпни, особено в Източна Европа следва да се създаде пазар на употребявани автомобили, мрежа от зарядни станции в крайните квартали, където има по-висока концентрация на автомобили, както и да се въведат стимули за електрификация на служебните автопаркове на бизнеса.

Ще работим за въвеждането на принципа „замърсителят плаща“, така че да знаем каква е реалната цена на замърсяващия транспорт, като облагаме коректно въздушния транспорт и горивата, когато не могат да се въведат ефективни алтернативи, щадящи климата. 

Ще настояваме за намаляването на използването на полети, като въведем такса за често пътуващите с изключения за островните и отдалечените региони и ще въведем ограничения за полетите на къси разстояния, когато има други транспортни алтернативи.  

Ще работим за справедлив преход за всички видове транспорт.

Ще защитим транспортните работници и пътниците чрез мерки за пътна безопасност и общоевропейско ограничение на скоростта.

Свързване на Европа в инфраструктурен съюз:

Значително увеличение на инвестициите и координацията  и по-добри връзки за използване на  железопътния транспорт, за да свържем Европа като част от нашия инфраструктурен съюз. Железопътната инфраструктура в много европейски региони е в окаяно състояние, а в голяма част от Централна и Източна Европа няма никакво покритие с високоскоростни и нощни влакове. Ето защо ЕС трябва да даде приоритет на инвестициите в модернизацията и сближаването на регионите с недостатъчно обслужване от железопътен транспорт.

Ще работим за насърчаване на пътуванията на дълги разстояния с влак и за увеличаване на инвестициите в инфраструктурата за използване на нощни влакове. Ще наблегнем на създаването на европейска платформа за издаване на билети, за да улесним резервирането на трансгранични пътувания с устойчив  жп транспорт.

Селските райони и слабо свързаните региони трябва да имат приоритет при инвестициите в транспорта, включително ще търсим подкрепа и инициативи за споделяне на автомобили, фериботи и железопътен товарен транспорт.

Ще работим за модернизация и активно подпомагане на вътрешния речен транспорт на ЕС и връзката му с останалите видове товарен транспорт. Ще спомогнем за развитие на нов сектор, свързан с рециклирането на големи плавателни съдове.

Национални приоритети в областта на транспорта:

Ще работим за промяна на правилата за проектиране на пътища и жeлезопътни линии (жп) – извършване на ОВОС/ОС успоредно с изготвянето на подробни идейни и технически проекти и включване на заинтересованите страни в консултативен процес във всички етапи на проектиране с цел ускоряване на процедурите и превенция на проблемите с околната среда, появяващи се на късен етап от проектирането.

Промяна на политиката за изграждане на жeлезопътната мрежа чрез:

  • планиране на скоростни (над 200 км/ч) жп линии по всички основни коридори и ускореното им изграждане;
  • Интегрирани проекти за изграждане на магистрали и скоростни жп линии по всички основни транспортни коридори с особено внимание на “тесните места”, така както това се изисква съгласно регулацията за TEN-T 

В градовете – ще работим за поставяне в центъра на човека, а не на личния автомобил. Право на придвижване имат всички граждани без значение дали притежават автомобил, или не. Особено внимание трябва да се обърне на транспортната свързаност на учениците, на възрастните и на хората в неравностойно положение. Ще работим за налагането на обществения градски транспорт, велосипедното и пешеходното движение.

В Северна България – ще работим за наваксване на изоставането в транспортната свързаност като се стараем да превърнем закъснението в предимство чрез координирано планиране на различните видове транспортна свързаност, за което спомага и географското разположение на Черно море и р. Дунав. Освен по оста София – Варна първостепенна задача ще бъде развиване на транспортните коридори по направлението Север – Юг.

Стратегически проекти:

  • За района Кресненски пролом – пре-проектиране на трасето. Сега проектираното трасе е смесица на първокласен и второкласен път, който не може да поеме бързо нарастващия магистрален трафик, който вече е 15 000 до няколко години ще е 20 000, а средно-срочно ще надмине 30 000 МПС на ден. Ускорено проектиране на интегирано решение за магистрала и скоростно ж-п, стъпване в максимална степен на съществуващи разработки и предложения, успоредно извършване на процедурите по ОВОС/ОС и оценка на пътната безопасност и възлагане на строителството на частен инвеститор на основата на публично частно партньорство с цел ускорено изграждане на магистрала съгласно изискванията на TEN-T преди 2030 г. . 
  • За коридора през Стара Планина – изоставяне на проекта за тунел под Шипка. Пре-проектиране на трасето и изграждане на магистрала през Хаинбоаз, където основното направление на коридора и без неговото неообосновано отклоняване в посока Габрово.

Региони на равенство и качество на живот 

Съществуват множество дисбаланси, както между държавите в Европейския съюз, така и сред отделните региони в страните. За България основен проблем е драстичната разлика между столицата и големите градове, от една страна, и останалата част на страната, от друга.

В свят на нарастващи климатични и социални предизвикателства „Зелено движение” се ангажира с програма за цялостна трансформация на регионите, която да даде приоритет на зеленото регионално развитие. Тази политика има за цел да преодолее различията в стандарта на живот в отделните региони, като осигури балансиран и устойчив растеж, който зачита както облика на местните общности, така и динамиката на конкуренцията между регионите.

І. Изравняване на жизнения стандарт за по-сигурно и спокойно бъдеще

Основен принцип на нашата политика е изравняването на жизнените стандарти между градските и селските райони, богатите и по-бедните региони. Това означава не само подобряване на инфраструктурата, но и осигуряване на достъп до качествено здравеопазване, образование и електронни услуги, създаващи усещане за свързаност. Зелено движение ще работи за подобряване на условията на живот в по-слабо развитите райони и за насърчаване на изграждането на сплотеност и свързаност. Ще работим да няма региони, забравени от държавата.

ІІ. Балансирано регионално развитие, основано на знание и зелени иновации

„Зелено движение” се ангажира за изгради хибридна стратегия за диференциация и профилиране на регионите, но също така и за здравословна конкуренция. Ще работим за признаване и развиване на уникалните страни и характеристики на всеки регион, независимо дали става въпрос за регион с развито земеделие, или такъв с промишлен, технологичен или културен облик, като същевременно ще създадем условия регионите да се учат един от друг и да се конкурират по начин, който насърчава общия растеж.

ІІІ. Цялостно прерайониране и оптимизиране на администрации, управляващи средства на държавния или европейския бюджет.

Окрупняване на областите до няколко региона,  управлявани от областен управител  и от регионален парламент.

Като отчитаме неефективността на настоящите административни структури и общини, предлагаме цялостно прекрояване на общините в България и намаляването на техния брой.  Това включва сливане на общини, които не достигат прага от 6000 жители. Подобна мярка ще подпомогне по-ефективното прилагане на подхода ВОМР (водено от общностите местно развитие), постигане на целите на ЕС за справяне с промените в климата, ще намали административните разходи и ще насърчи по-целенасоченото и ефективно управление.

За да работи тази структура, ще се наложи привеждане на законодателството в стройна вертикална система на компетентности, права и отговорности между правителство, региони и общини. Привеждане към тази структура на всички политики в сферите на здравеопазването, образованието, местното планиране и самофинансирането, за да бъдат всички те обвързани с местната демография и качеството на живот.

Разбираме, че подобна фундаментална промяна би предизвикала сериозни полемики, поради което се ангажираме с организирането на национална дискусия с широко участие на гражданите.

ІV. Ефективно използване на средствата по програмите за регионално развитие на ЕС

Европейският съюз предлага значителни възможности за междурегионалното сътрудничество. „Зелено движение” ще се стреми да увеличи тези възможности чрез преодоляване на административните пречки, които възпрепятстват използването на фондовете, като ще работи и за подобряване на компетенциите на местните общности за по-ефективното им използване. Това ще ускори инвестициите в трансгранични проекти и инициативи за здравословна среда и устойчиво развитие, които да са от полза на регионите.

V. Обърната законодателна и административна тежест

За да се преодолеят различията в разпределението на ресурсите „Зелено движение” се ангажира за по-ефективно прилагане на принципите на обърнатата тежест, при които регионите, които са отдалечени или имат нисък Джини индекс, получават по-голяма подкрепа. „Зелено движение” ще се застъпи за приоритизиране на инвестициите в здравеопазването и образованието в тези райони с цел подобряване състоянието на общностите в неравностойно положение, като им предоставим по-добри възможности и здравословна и спокойна среда на живот.

VІ. С фокус върху малцинствата и общностите в неравностойно положение

Осигуряването на повече възможности за малцинствата и бедните общности е от първостепенно значение. Нашата политика включва целеви програми и инициативи, които помагат тези групи да получат достъп до ресурси и подкрепа и да бъдат отново включени в обществото. „Зелено движение” се ангажира да работи за създаването на специализирани образователни програми, инициативи в областта на здравеопазването и възможности за реализация на пазара на труда, предназначени да повишат качеството им на живот и да ги интегрират в по-широка икономическа структура на страната. Вярваме, че интегрирането на малцинствата е в интерес на цялото общество.