Предизборната ни програма: V. СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

Зелено движение с номер 29 в интегралната бюлетина разполага с подробно разписана програма за управлението на България. Във всеки ден до изборите ще акцентираме върху една глава от програмата.

V. Социално включване

Европейската Зелена сделка защитава правото на всеки човек, включително и особено на най-уязвимите, за задоволяване на основните жизнени потребности: възобновяема енергия и екологичен транспорт, адекватно жилище и питателна храна, както и достъп до качествено образование, социални и медицински грижи в общността. Данъчната политика трябва да отговаря на целите за премахване на бедността – ние защитаваме въвеждането на минимален необлагаем доход.

Възобновяема енергия за всички

Всеки трябва да има достъп до достатъчна, достъпна и възобновяема енергия като основно право. 125 милиона души в ЕС изпитват затруднения при отоплението на домовете си, като жените и възрастните хора са непропорционално засегнати. Премахването на енергийната бедност е основен приоритет за ЕС.

Подкрепяме енергийната гаранция, която да осигури на всички домакинства достатъчно количество енергия на достъпна цена. Уязвимите групи ще могат да се възползват от целева подкрепа, включително за инвестиции в енергоспестяване, за постигане на по-голяма степен на независимост от предоставяните от държавата целеви помощи само през отоплителния сезон. Никое уязвимо домакинство няма да бъде лишавано от енергия поради невъзможност да плаща.

Консумирането на собствена енергия, споделянето ѝ със съседите и присъединяването към енергийна общност трябва да се превърне във възможност, от която всички могат да се възползват. Също така ще гарантираме, че технологиите за съхранение на енергия, като батерии и достъп до мрежата, са достатъчно разпространени и достъпни за всеки.     

Достъпни жилища за всички

Жилището е право, а не стока. Адекватни и комфортни жилища, които са топли през зимата и прохладни през лятото, трябва да са достъпни за всички. Всяка нощ, по улиците на ЕС спят 900 000 бездомни, а милиони хора се борят с нарастващите наеми в големите градове и с енергийната бедност, свързана с лошото качество на жилищата – все симптоми на хронично недостатъчно инвестиране в качествени, добре изолирани, достъпни и социални жилища.

Трябва да насърчаваме и увеличаваме публичните и частните инвестиции в жилища на достъпни цени, включително социалните жилища. Подкрепяме въвеждането на контрол върху наемите в градовете и регионите, където наемите са се увеличили до степен, че са станали непосилни за хората. Както бе постигнато в няколко зелени града в ЕС, ние се застъпваме за ограничения на краткосрочните туристически наеми, за да се поддържат наемите ниски. Ще продължим да се борим за правото на младите хора да живеят напълно независимо.

Трябва да възприемем европейски подход към обществената жилищна политика, като определим жилището като основно право и защитим наемателите на имоти от експлоатация,. Финансирането от ЕС на обществените жилища трябва да продължи и след изтичането на срока на действие на сегашния фонд “Устойчивост и възстановяване”. Ще се борим за план “Достъпни жилища в ЕС”, финансиран също със свежи средства, набрани на равнище ЕС, в подкрепа на инвестициите в цяла Европа.

Нуждаем се от програма на ЕС за обновяване на жилищата на хората с ниски доходи, които плащат най-високите сметки за енергия. Една широкомащабна програма за социално енергийно обновяване може да гарантира, че до 2040 г. всеки ще живее в здравословен дом без изкопаеми горива. 75% от сградите в Европа са енергийно неефективни и са отговорни за 36% от въглеродните емисии – това е огромна възможност за подобрение чрез саниране и модернизация.

Здравословна храна за всички

Преминаването към устойчива и щадяща климата хранителна система е наложително, за да могат хората в Европа да се наслаждават на достъпна и питателна храна, за която производителите получават подходящо възнаграждение. Много от основните рискови фактори за незаразни болести като рака, са свързани с храненето. Нашата визия е да свържем потребителите и производителите, да дадем възможност на хората да правят информиран избор и да гарантираме, че земеделските производители получават справедлива цена.

Ще утвърдим правото на храна като принцип в законодателството на ЕС, което ще доведе до специални механизми за социална сигурност на национално равнище, гарантиращи достъп до здравословна храна и подкрепящи местните вериги за доставки.

Ще подкрепим дребното и екологично земеделие с огромни инвестиции. През последните години милиони европейци се борят с нарастващите цени на храните. Никой не бива да остава без здравословна и устойчиво произведена храна, само защото тя е твърде скъпа.

Водата е човешко право

Достъпът до чиста вода трябва да бъде гарантиран като основно право. Недостигът на вода вече струва милиарди всяка година, като земеделските производители и домакинствата с ниски доходи са сред най-засегнатите.

Необходими са спешни действия, за да се защити правото на чиста и достатъчна вода за всички. Искаме да забраним приватизацията на водните ресурси. Водата трябва да се разглежда като природно богатство и да се управлява от публични организации. Използваме съществуващото законодателство на ЕС, за да защитим уязвимите запаси и да дадем приоритет на питейната вода пред другите видове употреба.